ประวัติหน่วยงาน 


ประวัติความเป็นมา

 

จากหลักฐานที่ค้นพบในการเก็บรักษาแฟ้มเอกสารของสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการที่เก็บรักษาไว้  พบว่ามีการจัดทำเขตรักษาพืชพันธุ์สัตว์น้ำในเขตจังหวัดสมุทรปราการ ทราบว่ามีการกำกับดูแลด้านประมงในเขตจังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2484 สมัยหลวงจุลชีพพิชชาธร (จุล วัจนะคุปต์) เป็นหัวหน้ากรมการประมง(เทียบเท่าอธิบดีกรมประมงในปัจจุบัน) ซึ่งอยู่ในช่วงการปรับปรุงกระทรวง ทบวงกรม เป็นผลให้มีการจัดตั้งกรมการประมงขึ้น ประกอบกับในปี พ.ศ.2485 ได้มีพระราชบัญญัติรวมจังหวัดพระนคร ธนบุรี และนนทบุรี เข้าด้วยกัน รวมเรียกว่า นครบาล กรุงเทพฯ ธนบุรี และในปี พ.ศ.2486 มีการปรับปรุงระเบียบการปกครองใหม่ ยุบจังหวัดสมุทรปราการขึ้นกับจังหวัดพระนคร และในวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2489 จังหวัดสมุทรปราการได้แยกออกจากจังหวัดพระนคร  ทำให้มีการจัดทำโครงสร้างตั้งหน่วยงานในเขตภูมิภาค   ซึ่งขณะนั้นการจัดตั้งหนั้วยในภูมิภาคเป็นเพียงแผนกการประมง มีหัวหน้าแผนกการประมงจังหวัดสมุทรปราการ เป็นผู้บริหารด้านประมง  โดยมีประมงจังหวัดคนแรก คือ นายถวิล  วงศ์ทองมาก  และมีสำนักงานตั้งอยู่ภายในศาลากลางจังหวัดสมุทปราการ จนมาถึงปี พ.ศ. 2535 ได้ย้ายสำนักงานไปอยู่ที่อาคารสถานีวิทยุประมงชายฝั่งท้ายบ้าน เลขที่ 666 หมู่ 6 ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ต่อมาปี พ.ศ.2540 ได้มีการย้ายสำนักงานไปอยู่ที่กองประมงนอกน่านน้ำไทย ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ กระทั่งในปี พ.ศ.2547 กองประมงนอกน่านน้ำไทยมีการปรับปรุงอาคาร จึงเป็นเหตุให้ต้องย้ายสำนักงานไปอยู่ที่อาคารศูนย์ควบคุมตรวจสอบสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ เลขที่ 666/1 หมู่ 6 ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ จนถึงปัจจุบัน

ทำเนียบ ผู้ดำรงตำแหน่งประมงจังหวัดสมุทรปราการ

นับตั้งแต่วันที่ได้มีจัดตั้งจังหวัดสมุทรปราการในปี พ.ศ.2489  หน่วยงานประมงจังหวัดสมุทรปราการที่เข้ามาดูแลด้านประมง ซึ่งเมื่อแรกนั้นใช้ชื่อว่า "แผนกการประมง" ขึ้นตั้งแต่ พ.ศ.2489 จังหวัดสมุทรปราการได้มีผู้ดำรงตำแหน่งประมงจังหวัดสมุทรปราการมาถึงปัจจุบัน ดังปรากฎตามนายนามต่อไปนี้

ระหว่างปี พ.ศ.2489 - 2506

ลำดับที่ รายนามผู้ดำรงตำแหน่ง ปี พ.ศ.
1 นายถวิล  วงศ์ทองมาก 2489
2 นายประยูร  ณ นคร  
3 ร.ท.เอื้อน  เก่งพล  
4 นายชิน  รสานนท์  
5 นายสิทธิพร  ศรีวรรธนะ  
6 นายพัธน์  ถาวรานุสรณ์  
7 นายเทพ  จรัลพงษ์  
8 นายสำราญ  สุขมาก  
9 นายชนิด  บูรณะปุระ - มกราคม 2506

ตั้งแต่ปี 2506 เป็นต้นมา

 
ลำดับที่ รายนามผู้ดำรงตำแหน่ง ปี พ.ศ.
10 นายเกรียงศักด์  ไกรเลิศ กุมภาพันธ์ 2506 - ธันวาคม 2508
11 นายมนตรี  ชุนโป มกราคม 2509 - กันยายน 2511
12 นายเกรียงศักดิ์  ไกรเลิศ ตุลาคม 2511 - กันยายน 2514
13 นายศิริ  จันทรศิริ ตุลาคม 2514 - กันยายน 2524
14 นายแก้ว  ตั้นไทย ตุลาคม 2524 - พฤศจิกายน 2526
15 นายธีรวัจน์  ธีรกสิกร์ พฤศจิกายน 2526 - มกราคม 2531
16 นายชุบ  ศิลปชัย มกราคม 2531 - มกราคม 2534
17 นายลวย  คันธชุมภู มกราคม 2534 - กันยายน 2535
18 นายอาทิตย์  นามะสนธิ กันยายน 2535 - กันยายน 2536
19 นายสุรพล  วัฒนกุล ตุลาคม 2536 - ตุลาคม 2540
20 นายณรงค์  สุโกมล ตุลาคม 2540 - มกราคม 2546
21 นายเจต  พิมลจินดา มกราคม 2546 - มีนาคม 2546
22 นายเจริญ  สหายสุข มีนาคม 2546 - กันยายน 2546
23 นายสมศักดิ์  เจนศิริศักดิ์ ตุลาคม 2546 - มกราคม 2548
24 นายสันติ  สังข์ทอง มกราคม 2548 - กันยายน 2551
25 นายพัสกร  บุญภักดี ตุลาคม 2551 - กุมภาพันธ์ 2555
26 นายถาวร  จิระโสภณรักษ์ กุมภาพันธ์ 2555 - มกราคม 2556
27 นายชนินทร์ แสงรุ่งเรือง มกราคม 2556 - มกราคม 2557

28

29

นายอำนาจ  หนูทอง

นายธนาวุฒิ  กุลจิตติชนก

กุมภาพันธ์ 2557 - มกราคม 2560

กุมภาพันธ์ 2560 - ปัจจุบัน

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 22 มีนาคม 2017 เวลา 09:17 น.