นายสมพร เกื้อสกุล

ประมงจังหวัดสมุทรปราการ
(ผู้อำนวยการระดับต้น)
    


นางสาวพัชรินทร์ เป็ดเวียง

หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
(นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ)
    


นางสาวจิราพัชร พอสุยะ

เจ้าพนักงานธุรการ
(ปฏิบัติงาน)
    
นายสมพร จันทะอ่อน

เจ้าพนักงานธุรการ
(ปฏิบัติงาน)
    
นางวิชชุดา ศิริพันธ์

พนักงานการเงินและบัญชี ส.4
(ลูกจ้างประจำ)
    
นายสรายุทธ ศิริพันธ์

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(พนักงานราชการ)
    
นายทนงศักดิ์ ภู่เกษร

พนักงานขับรถยนต์
(จ้างเหมาบริการ)
    
นางเพชรรัตน์ เชยหลี

พนักงานทำความสะอาด
(จ้างเหมาบริการ)
    


นางสาววิสาขา ปุณยกนก

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
(นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ)
    


นางสาวภัคศรัณย์ ตั้งสมคิด

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นายเผ่าพันธุ์ ศรีผดุง

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    


นายชรินทร์ ทองมา

หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านประมง
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    


นางพิชชากร กลิ่นประทุม

เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติงาน)
    
นางสาวชลธิชา พรหมโสภา

เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติงาน)
    
นายศุทิพย์ บุญเตปิน

เจ้าพนักงานประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวรัฐติญา พวงภู่

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวสิริวิมล สิงหนนท์

เจ้าหน้าที่จัดทำหนังสือคนประจำเรือ
(จ้างเหมาบริการ)
    


นายนิรันดร์ น้อยรุ่ง

ประมงอำเภอบางบ่อ
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    
นายทนงศักดิ์ พุ่มพวง

ประมงอำเภอเมืองสมุทรปราการ
(เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน)
    
นายสมพงษ์ กลึงค์พล

ประมงอำเภอบางเสาธง
(เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน)
    


นายกฤติศักดิ์ อันภักดี

ประมงอำเภอบางพลี
(เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน)
    
นายกิตติพัทธ์ โรจนะรัตน์

ประมงอำเภอพระสมุทรเจดีย์
(เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน)
    


นายพฤกษ์ชาติ จิตนุพงศ์

ผู้ช่วยประมงอำเภอบางบ่อ
(เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน)
    
นางสาวทิพวรรณ แช่มชื่น

ผู้ช่วยประมงอำเภอพระสมุทรเจดีย์
(เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ

 เลขที่ 666/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10280    fishsamutpra@gmail.com   021739229   021739229   แฟนเพจ