นายกอบศักดิ์ เกตุเหมือน

ประมงจังหวัดสมุทรปราการ
(ผู้อำนวยการระดับต้น)
    


นางสาวพัชรินทร์ เป็ดเวียง

หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
(นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ)
    


นายนิรันดร์ น้อยรุ่ง

เจ้าพนักงานธุรการ/เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
(รักษาการในตำแหน่งประมงอำเภอบางพลี)
    
นายสมพร จันทะอ่อน

เจ้าพนักงานธุรการ
(ปฏิบัติงาน)
    
นางวิชชุดา ศิริพันธ์

พนักงานการเงินและบัญชี ส.4
(ลูกจ้างประจำ)
    
นายสรายุทธ ศิริพันธ์

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(พนักงานราชการ)
    
นายทนงศักดิ์ ภู่เกษร

พนักงานขับรถยนต์
(จ้างเหมาบริการ)
    
นางเพชรรัตน์ เชยหลี

พนักงานทำความสะอาด
(จ้างเหมาบริการ)
    


นายโยธิน เทอดวงศ์วรกุล

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
(นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ)
    


นางสาวภัคศรัณย์ ตั้งสมคิด

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นายเผ่าพันธุ์ ศรีผดุง

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    


นายชรินทร์ ทองมา

หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านประมง
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    


นางพิชชากร กลิ่นประทุม

เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติงาน)
    
นางสาวรัฐติญา พวงภู่

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายศุทิพย์ บุญเตปิน

เจ้าพนักงานประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาววรรณดี คุ้มปรางค์

เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติงาน)
    
นางสาวสิริวิมล สิงหนนท์

เจ้าหน้าที่จัดทำหนังสือคนประจำเรือ
(จ้างเหมาบริการ)
    


- ว่าง -

ประมงอำเภอบางบ่อ
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    
นายทนงศักดิ์ พุ่มพวง

ประมงอำเภอเมืองสมุทรปราการ
(เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน)
    
นายนิรันดร์ น้อยรุ่ง

รักษาการในตำแหน่งประมงอำเภอบางพลี
(เจ้าพนักงานธุรการ/เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน)
    
นายสมพงษ์ กลึงค์พล

ประมงอำเภอบางเสาธง
(เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน)
    
- ว่าง -

ประมงอำเภอพระสมุทรเจดีย์
    


- ว่าง -

ผู้ช่วยประมงอำเภอบางบ่อ
    
-ว่าง-

ผู้ช่วยประมงอำเภอพระสมุทรเจดีย์
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ

 เลขที่่ 666/1  หมู่ที่ 6  ตำบลท้ายบ้าน  อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์  10280    fishsamutpra@gmail.com   021739229   021739229   แฟนเพจ