บุคลากรสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ
นายประวิทย์ ขำร้าย

ประมงจังหวัดสมุทรปราการ
(ผู้อำนวยการระดับต้น)
    


นายโชติวัตร์ สุวรรณโชติ

หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
(นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ)
    


นายนิรันดร์ น้อยรุ่ง

เจ้าพนักงานธุรการ
(ชำนาญงาน)
    
นายสมพร จันทะอ่อน

เจ้าพนักงานธุรการ
(ปฏิบัติงาน)
    
นางวิชชุดา ศิริพันธ์

พนักงานพิมพ์ ส.4
    
นายสรายุทธ ศิริพันธ์

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
    
นายทนงศักดิ์ ภู่เกษร

พนักงานขับรถยนต์
    
นางวิภาวรรณ พาหา

พนักงานทำความสะอาด
    


นายโยธิน เทอดวงศ์วรกุล

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
(นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ)
    


นางสาวปภัศรา สีตะพงค์

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นายวีระพงษ์ คงรักษ์

เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติงาน)
    
นายเผ่าพันธุ์ ศรีผดุง

นักวิชาการประมง
    


นางณพิศฎา เซ็มมะ

หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
(นักวิชาการประมงปฏิบัติการ)
    


นางสาวพิชชากร เกตุกุลดิลก

เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติงาน)
    
นางสาวอุไรรัตน์ มีมะแม

นักวิชาการประมง
    
นายศุทิพย์ บุญเตปิน

เจ้าพนักงานประมง
    
นางสาวรัฐติญา พวงภู่

นักวิชาการประมง
    


- ว่าง -

ประมงอำเภอบางบ่อ
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    
นายชรินทร์ ทองมา

ประมงอำเภอพระสมุทรเจดีย์
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    
- ว่าง -

ประมงอำเภอเมืองสมุทรปราการ
(เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน)
    
- ว่าง -

ประมงอำเภอบางพลี
(เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน)
    
นายสมพงษ์ กลึงค์พล

ประมงอำเภอบางเสาธง
(เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน)
    


นางสาวพิชามญชุ์ คมขำ

ผู้ช่วยประมงอำเภอบางบ่อ
(เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน)
    
นายนฤดล วงศ์สุวรรณ

ผู้ช่วยประมงอำเภอเมือง
(เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ

 เลขที่่ 666/1  หมู่ที่ 6  ตำบลท้ายบ้าน  อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์  10280