การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายสมุทรปราการโมเดล

 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ


การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายสมุทรปราการโมเดล 

ข่าวกิจกรรม ประชาสัมพันธ์


การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายสมุทรปราการโมเดล..คลิก

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 นาย กอบศักดิ์ เกตุเหมือน ประมงจังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายให้นายโยธิน  เทอดวงศ์วรกุล หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานประสานงานกลางในคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายสมุทรปราการโมเดล ครั้งที่ 9 ณ ห้องประชุม 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าฯ เป็นประธานที่ประชุม ทำหน้าที่ประสานการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการสมุทรปราการโมเดล และในการประชุมครั้งนี้ได้พิจารณาสรุปผลการดำเนินโครงการวิจัยเรื่อง "โครงข่ายการตลาดเพื่อสร้างรายได้แก่วิสาหกิจชุมชนขนาดเล็กที่ได้รับผลกระทบจาก Covid-19 : สมุทรปราการโมเดล" และนำเสนอข้อเสนอแนะของผลการศึกษาวิจัย ซึ่งมีนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เป็นผู้สรุปผลการดำเนินการ และเสนอต่อจังหวัดสมุทรปราการถึงแนวทางการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์และต่อยอดในอนาคต ดังนี้ 1.ด้านโครงสร้างการจัดการ ได้แก่ การสนับสนุนการดำเนินงานของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน การบูรณาการจัดทำนโยบายและแผนงานด้านการพัฒนาโครงข่ายการตลาด 2.ด้านนโยบาย ได้แก่ การจัดหาสถานที่กลางสำหรับการแปรรูปผลิตภัณฑ์ การจัดหาสถานที่แหล่งรวมในการจัดจำหน่ายสินค้า การส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดการจัดจำหน่ายสินค้าทางออนไลน์ การสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชน เช่น ตลาดจริงใจ ห้างพาราไดซ์ เป็นต้น

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • โครงการเสริมสภาพคล่องเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเล ปี 2565 ระยะที่ 1 กรมประมง โครงการเสริมสภาพคล่องเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเล ปี 2565 ระยะที่ 1 กรมประมง  จำนวนผู้อ่าน 154  การยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำการประมงพื้นบ้าน 2566 การยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำการประมงพื้นบ้าน 2566  จำนวนผู้อ่าน 76 งดรับของขวัญในทุกเทศกาลและโอกาสเพื่อให้กรมประมงเป็นองค์กรคุณธรรม งดรับของขวัญในทุกเทศกาลและโอกาสเพื่อให้กรมประมงเป็นองค์กรคุณธรรม  จำนวนผู้อ่าน 73 ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลและจุลินทรีย์ที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลและจุลินทรีย์ที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงสัต... จำนวนผู้อ่าน 71 เทคนิควิธีการเลี้ยงสัตว์น้ำแบบผสมผสาน  เทคนิควิธีการเลี้ยงสัตว์น้ำแบบผสมผสาน "ปลานิล+กุ้งขาว"  จำนวนผู้อ่าน 55 กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเป็นจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์  กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเป็นจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์   จำนวนผู้อ่าน 53 กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำพันธุ์กุ้งทะเล กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำพันธุ์กุ้งทะเล  จำนวนผู้อ่าน 41 โครงการปฏิบัติการคัดกรองแรงงานต่างด้าวในการประมงทะเล ตามกลไกการส่งต่อระดับชาติ (National Referral Mechanism - NRM) โครงการปฏิบัติการคัดกรองแรงงานต่างด้าวในการประมงทะเล ตามกลไกการส่งต่อระดับชาติ (... จำนวนผู้อ่าน 39 โรงเพาะฟักและโรงอนุบาลกุ้งในระบบในจังหวัดสมุทรปราการ โรงเพาะฟักและโรงอนุบาลกุ้งในระบบในจังหวัดสมุทรปราการ  จำนวนผู้อ่าน 32 โครงการปฏิบัติการคัดกรองแรงงานต่างด้าวในการประมงทะเล ตามกลไกการส่งต่อระดับชาติ (National Referral Mechanism - NRM)  โครงการปฏิบัติการคัดกรองแรงงานต่างด้าวในการประมงทะเล ตามกลไกการส่งต่อระดับชาติ (... จำนวนผู้อ่าน 18


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ

    รายละเอียด เลขที่ 666/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10280  email  fishsamutpra@gmail.com  โทรศัพท์ 021739229  FAX 021739229  แฟนเพจ แฟนเพจ
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6