การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายสมุทรปราการโมเดล

 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ


การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายสมุทรปราการโมเดล 

ข่าวกิจกรรม ประชาสัมพันธ์


วันที่ 23 มิถุนายน 2565 นาย กอบศักดิ์ เกตุเหมือน ประมงจังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายให้นายโยธิน  เทอดวงศ์วรกุล หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานประสานงานกลางในคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายสมุทรปราการโมเดล ครั้งที่ 9 ณ ห้องประชุม 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าฯ เป็นประธานที่ประชุม ทำหน้าที่ประสานการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการสมุทรปราการโมเดล และในการประชุมครั้งนี้ได้พิจารณาสรุปผลการดำเนินโครงการวิจัยเรื่อง "โครงข่ายการตลาดเพื่อสร้างรายได้แก่วิสาหกิจชุมชนขนาดเล็กที่ได้รับผลกระทบจาก Covid-19 : สมุทรปราการโมเดล" และนำเสนอข้อเสนอแนะของผลการศึกษาวิจัย ซึ่งมีนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เป็นผู้สรุปผลการดำเนินการ และเสนอต่อจังหวัดสมุทรปราการถึงแนวทางการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์และต่อยอดในอนาคต ดังนี้ 1.ด้านโครงสร้างการจัดการ ได้แก่ การสนับสนุนการดำเนินงานของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน การบูรณาการจัดทำนโยบายและแผนงานด้านการพัฒนาโครงข่ายการตลาด 2.ด้านนโยบาย ได้แก่ การจัดหาสถานที่กลางสำหรับการแปรรูปผลิตภัณฑ์ การจัดหาสถานที่แหล่งรวมในการจัดจำหน่ายสินค้า การส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดการจัดจำหน่ายสินค้าทางออนไลน์ การสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชน เช่น ตลาดจริงใจ ห้างพาราไดซ์ เป็นต้น

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ร่วมประกวดวาดภาพระบายสี วันประมงน้อมเกล้า ครั้งที่ 32   397   ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดสมุทรปราการ (ก.ช.ภ.จ.สมุ...  118  ประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการเลี้ยงกุ้งทะเล ระดับพื้นที่ ครั้งที่ 2/2565   114  การสนับสนุนลูกพันธุ์ปลาสลิดแก่เกษตรกรศูนย์เรียนรู้เครือข่ายด้านการประมง   112  ข้อกฎหมายและบทกำหนดโทษ การซื้อ-ขาย สินค้าบางชนิดบนแพลตฟอร์มออนไลน์   108  ร่วมประชุมเพื่อให้ความรู้และแนวทางการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และการแปรรูปส...  105  เข้าตรวจสอบสถานประกอบกิจการเพาะเลี้ยงจระเข้ ในท้องที่จังหวัดสมุทรปราการ   100  งดให้-งดรับ ของขวัญทุกประเภทในทุกโอกาส   91  งานตลาดนัดสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1   91  Fisherman Shop @ SamutPrakan ตลาดสุขอนันต์ ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ   89


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ

     เลขที่่ 666/1  หมู่ที่ 6  ตำบลท้ายบ้าน  อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์  10280    fishsamutpra@gmail.com   021739229   021739229   แฟนเพจ