ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ


ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ 

ข่าวกิจกรรม ประชาสัมพันธ์


วันที่ 26 เมษายน 2564? เวลา 13.30 น. กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ผ่านระบบทางไกลออนไลน์ Application Zoom ณ ห้องประชุมเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ โดยการประชุมครั้งนี้สรุปจำนวนผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฏีใหม่ จำนวน 29,703 ราย ผู้จ้างงาน จำนวน 13,321 ราย ส่วนแนวทางการฝึกอบรมเกษตรกรภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบหมายให้สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด พิจารณากระบวนการฝึกอบรม (รูปแบบ, วิธีการ) ให้เหมาะสมกับสถานการณ์โรคโควิด-19 ของแต่ละพื้นที่ เช่น จัดอบรมเป็นกลุ่มเล็กๆ จำนวนเกษตรกรไม่มาก หรือใช้สื่อออนไลน์มาใช้ในการอบรม เป็นต้น ในเรื่องกิจกรรมการขุดสระเก็บกักน้ำ กรมพัฒนาที่ดินแจ้งให้ทราบว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ 80% ในเดือนพฤษภาคม 64 และที่เหลือจะเร่งให้เสร็จ ภายในกลางเดือนมิถุนายน 64 สำหรับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตและองค์ความรู้ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยในส่วนของกรมประมง รายงานว่าแผนจัดสรรปัจจัยการผลิตด้านประมงให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ประมาณ 17,000 ราย คาดว่าจะสนับสนุนพันธุ์ปลานิลและอาหารปลา ซึ่งขณะนี้กรมฯได้ให้สำนักงานประมงจังหวัดดำเนินการสำรวจช่วงระยะเวลาการรับปัจจัยการผลิตรวมทั้งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุการเกษตรดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอให้ทุกหน่วยงานถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการในด้านต่างๆ ให้แก่เกษตรกรที่เข้าโครงการทุกรายด้วย ในเรื่องการติดตามและประเมินผลโครงการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ ซึ่งตอนนี้ได้เก็บข้อมูลพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ และในเดือนกรกฎาคม-กันยายน 64 ตามแผนจะเข้าติดตามผลและประเมินผลโครงการเมื่อกิจกรรมต่างๆ ได้ดำเนินการไประยะหนึ่ง ในส่วนช่องทางสื่อสารประชาสัมพันธ์ กองเกษตรสารนิเทศ ได้จ้างบริษัทฯ วงเงิน 2.5 ล้าน โดยทางวิทยุ 15 ครั้ง ทางหนังสือพิมพ์ ออกสกู๊ป หน้า 1 และหน้ารอง และออกทางสื่อโทรทัศน์ รวมทั้งจัด Press Tour ให้นักบริหารหน่วยงานต่างๆ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ร่วมประกวดวาดภาพระบายสี วันประมงน้อมเกล้า ครั้งที่ 32   397   ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดสมุทรปราการ (ก.ช.ภ.จ.สมุ...  118  ประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการเลี้ยงกุ้งทะเล ระดับพื้นที่ ครั้งที่ 2/2565   115  การสนับสนุนลูกพันธุ์ปลาสลิดแก่เกษตรกรศูนย์เรียนรู้เครือข่ายด้านการประมง   112  ข้อกฎหมายและบทกำหนดโทษ การซื้อ-ขาย สินค้าบางชนิดบนแพลตฟอร์มออนไลน์   108  ร่วมประชุมเพื่อให้ความรู้และแนวทางการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และการแปรรูปส...  105  เข้าตรวจสอบสถานประกอบกิจการเพาะเลี้ยงจระเข้ ในท้องที่จังหวัดสมุทรปราการ   101  Fisherman Shop @ SamutPrakan ตลาดสุขอนันต์ ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ   91  งดให้-งดรับ ของขวัญทุกประเภทในทุกโอกาส   91  งานตลาดนัดสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1   91


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ

     เลขที่่ 666/1  หมู่ที่ 6  ตำบลท้ายบ้าน  อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์  10280    fishsamutpra@gmail.com   021739229   021739229   แฟนเพจ