ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ


ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ 

ข่าวกิจกรรม ประชาสัมพันธ์


HOT ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่..คลิก

วันที่ 26 เมษายน 2564? เวลา 13.30 น. กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ผ่านระบบทางไกลออนไลน์ Application Zoom ณ ห้องประชุมเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ โดยการประชุมครั้งนี้สรุปจำนวนผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฏีใหม่ จำนวน 29,703 ราย ผู้จ้างงาน จำนวน 13,321 ราย ส่วนแนวทางการฝึกอบรมเกษตรกรภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบหมายให้สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด พิจารณากระบวนการฝึกอบรม (รูปแบบ, วิธีการ) ให้เหมาะสมกับสถานการณ์โรคโควิด-19 ของแต่ละพื้นที่ เช่น จัดอบรมเป็นกลุ่มเล็กๆ จำนวนเกษตรกรไม่มาก หรือใช้สื่อออนไลน์มาใช้ในการอบรม เป็นต้น ในเรื่องกิจกรรมการขุดสระเก็บกักน้ำ กรมพัฒนาที่ดินแจ้งให้ทราบว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ 80% ในเดือนพฤษภาคม 64 และที่เหลือจะเร่งให้เสร็จ ภายในกลางเดือนมิถุนายน 64 สำหรับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตและองค์ความรู้ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยในส่วนของกรมประมง รายงานว่าแผนจัดสรรปัจจัยการผลิตด้านประมงให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ประมาณ 17,000 ราย คาดว่าจะสนับสนุนพันธุ์ปลานิลและอาหารปลา ซึ่งขณะนี้กรมฯได้ให้สำนักงานประมงจังหวัดดำเนินการสำรวจช่วงระยะเวลาการรับปัจจัยการผลิตรวมทั้งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุการเกษตรดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอให้ทุกหน่วยงานถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการในด้านต่างๆ ให้แก่เกษตรกรที่เข้าโครงการทุกรายด้วย ในเรื่องการติดตามและประเมินผลโครงการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ ซึ่งตอนนี้ได้เก็บข้อมูลพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ และในเดือนกรกฎาคม-กันยายน 64 ตามแผนจะเข้าติดตามผลและประเมินผลโครงการเมื่อกิจกรรมต่างๆ ได้ดำเนินการไประยะหนึ่ง ในส่วนช่องทางสื่อสารประชาสัมพันธ์ กองเกษตรสารนิเทศ ได้จ้างบริษัทฯ วงเงิน 2.5 ล้าน โดยทางวิทยุ 15 ครั้ง ทางหนังสือพิมพ์ ออกสกู๊ป หน้า 1 และหน้ารอง และออกทางสื่อโทรทัศน์ รวมทั้งจัด Press Tour ให้นักบริหารหน่วยงานต่างๆ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • โครงการเสริมสภาพคล่องเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเล ปี 2565 ระยะที่ 1 กรมประมง โครงการเสริมสภาพคล่องเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเล ปี 2565 ระยะที่ 1 กรมประมง  จำนวนผู้อ่าน 166  การยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำการประมงพื้นบ้าน 2566 การยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำการประมงพื้นบ้าน 2566  จำนวนผู้อ่าน 78 ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลและจุลินทรีย์ที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลและจุลินทรีย์ที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงสัต... จำนวนผู้อ่าน 75 งดรับของขวัญในทุกเทศกาลและโอกาสเพื่อให้กรมประมงเป็นองค์กรคุณธรรม งดรับของขวัญในทุกเทศกาลและโอกาสเพื่อให้กรมประมงเป็นองค์กรคุณธรรม  จำนวนผู้อ่าน 74 กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเป็นจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์  กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเป็นจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์   จำนวนผู้อ่าน 61 เทคนิควิธีการเลี้ยงสัตว์น้ำแบบผสมผสาน  เทคนิควิธีการเลี้ยงสัตว์น้ำแบบผสมผสาน "ปลานิล+กุ้งขาว"  จำนวนผู้อ่าน 58 กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำพันธุ์กุ้งทะเล กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำพันธุ์กุ้งทะเล  จำนวนผู้อ่าน 44 โครงการปฏิบัติการคัดกรองแรงงานต่างด้าวในการประมงทะเล ตามกลไกการส่งต่อระดับชาติ (National Referral Mechanism - NRM) โครงการปฏิบัติการคัดกรองแรงงานต่างด้าวในการประมงทะเล ตามกลไกการส่งต่อระดับชาติ (... จำนวนผู้อ่าน 44 โรงเพาะฟักและโรงอนุบาลกุ้งในระบบในจังหวัดสมุทรปราการ โรงเพาะฟักและโรงอนุบาลกุ้งในระบบในจังหวัดสมุทรปราการ  จำนวนผู้อ่าน 35 โครงการปฏิบัติการคัดกรองแรงงานต่างด้าวในการประมงทะเล ตามกลไกการส่งต่อระดับชาติ (National Referral Mechanism - NRM)  โครงการปฏิบัติการคัดกรองแรงงานต่างด้าวในการประมงทะเล ตามกลไกการส่งต่อระดับชาติ (... จำนวนผู้อ่าน 20


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ

    รายละเอียด เลขที่ 666/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10280  email  fishsamutpra@gmail.com  โทรศัพท์ 021739229  FAX 021739229  แฟนเพจ แฟนเพจ
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6