นายสมพร รุ่งกำเนิดวงศ์

ประมงจังหวัดจันทบุรี
(อำนวยการระดับสูง)

(2011)

    


-

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
(2012)

    
นางสำอางค์ หมื่นไธสง

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
(2013)

    


นายชัชวาล อินทรมนตรี

นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ


หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
(2014)

    
นายโชคชัย ยศยิ่งบรรลือ

นักวิชาการประมงชำนาญการ


กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
(2015)

    
นางจิราภรณ์ สุขสำราญ

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ


กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
(2016)

    


นายประภาส บินร่าหมาน

เจ้าพนักงานประมงอาวุโส


หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
(2017)

    
นางสาวญาตินันท์ เกษรักษ์

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน


กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
(2018)

    
นางสาวนาตยา สมหมาย

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน


กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
(2019)

    


นางสาววริษฐา พุทธศรี

ประมงอำเภอขลุง
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)

สำนักงานประมงอำเภอขลุง
(2020)

    
นางสาววราภรณ์ สุธาธรรม

ประมงอำเภอท่าใหม่
(เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน)

สำนักงานประมงอำเภอท่าใหม่
(2021)

    
นางโสภา ศรีอนันต์

ประมงอำเภอนายายอาม
(เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน)

สำนักงานประมงอำเภอนายายอาม
(2022)

    


นางบริสุทธิ์ ชัยภักตร์

ประมงอำเภอเมืองจันทบุรี
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)

สำนักงานประมงอำเภอเมืองจันทบุรี
(2023)

    
นางทิศธิยา แช่มล้วน

ประมงอำเภอแหลมสิงห์
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)

สำนักงานประมงอำเภอแหลมสิงห์
(2024)

    
นายอาทิตย์ เลิศประเสริฐ

พนักงานพัสดุ ส.๔
(ลูกจ้างประจำ)

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
(2114)

    


นางสาวอายุทัย ลักษณา

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการทั่วไป)

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
(ปฏิบัติหน้าที่ กลุ่มพัฒนาฯ)
(4170)

    
นางสาวโสภาพร อินทโพธิ์

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการทั่วไป)

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
(ปฏิบัติหน้าที่ กลุ่มบริหารจัดการฯ)
(4171)

    
นางสาวปวีณรัตน์ อุดมรัตนานันท์

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(พนักงานราชการทั่วไป)

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
(4173)

    


นางสาวศุภรดา กลมเกลี้ยง

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการทั่วไป)

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
(4174)

    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี

 เลขที่ 2 ถนนแผ่นดินทอง 3 ตำบลตลาด อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี  22000 พิกัด Lat.12.59516 - Long.102.09092    fpo-junburi@dof.in.th   039327035   039311515   แฟนเพจ