บุคลากรสำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี
นายเสรี เรือนหล้า

ประมงจังหวัดจันทบุรี
(อำนวยการระดับสูง)
    


นางสาวชุติมา หวานฉ่ำ

หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
(นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ)

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

    
นางสำอางค์ หมื่นไธสง

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

    


นายชัชวาล อินทรมนตรี

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
(นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ)

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

    
นายโชคชัย ยศยิ่งบรรลือ

นักวิชาการประมงชำนาญการ

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

    
นางจิราภรณ์ สุขสำราญ

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

    


นายธนิช พูลทอง

หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

    
นายสุริยะ แพงดี

เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

    
นางทิศธิยา แช่มล้วน

เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

    


นางบริสุทธิ์ ชัยภักตร์

ประมงอำเภอเมืองจันทบุรี
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)

สำนักงานประมงอำเภอเมืองจันทบุรี

    
นายจำลอง ไชยสุบิน

ประมงอำเภอขลุง
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)

สำนักงานประมงอำเภอขลุง

    


นางสาววราภรณ์ สุธาธรรม

ประมงอำเภอท่าใหม่
(เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน)

สำนักงานประมงอำเภอท่าใหม่

    
นางโสภา ศรีอนันต์

ประมงอำเภอนายายอาม
(เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน)

สำนักงานประมงอำเภอนายายอาม

    
นางสาววริษฐา พุทธศรี

ประมงอำเภอแหลมสิงห์
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)

สำนักงานประมงอำเภอแหลมสิงห์

    
นายอาทิตย์ เลิศประเสริฐ

พนักงานพัสดุ ส.๓
(ลูกจ้างประจำ)

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

    


นางสาวธนิก์ชาพัฒน์ กลมเกลี้ยง

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการทั่วไป)

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

    
นางสาวปวีณรัตน์ อุดมรัตนานันท์

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(พนักงานราชการทั่วไป)

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

    


นางสาวอายุทัย ลักษณา

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการทั่วไป)

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

    
นางสาวโสภาพร อินทโพธิ์

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการทั่วไป)

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

    

Copyright © 2016-2019 สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี

 เลขที่ 2 ถนนแผ่นดินทอง 3 ตำบลตลาด อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี  22000 พิกัด Lat.12.59516 - Long.102.09092