บุคลากรสำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี
นายวิเชียร วรสายัณห์

ประมงจังหวัดจันทบุรี
(อำนวยการระดับสูง)

(2011)

    


-

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
(กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์)

หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
(2012)

    
นางสำอางค์ หมื่นไธสง

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
(2013)

    


นายชัชวาล อินทรมนตรี

นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
(กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง)

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
(2014)

    
นายโชคชัย ยศยิ่งบรรลือ

นักวิชาการประมงชำนาญการ


กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
(2015)

    
นางจิราภรณ์ สุขสำราญ

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ


กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
(2016)

    


นายประภาส บินร่าหมาน

เจ้าพนักงานประมงอาวุโส
(กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง)

หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
(2017)

    
นางสาวญาตินันท์ เกษรักษ์

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน


กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
(2018)

    
นางสาวพลอยศิริ เจริญศิริ

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน


กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
(2019)

    


นางสาววริษฐา พุทธศรี

ประมงอำเภอขลุง
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)

สำนักงานประมงอำเภอขลุง
(2020)

    
นางสาววราภรณ์ สุธาธรรม

ประมงอำเภอท่าใหม่
(เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน)

สำนักงานประมงอำเภอท่าใหม่
(2021)

    
นางโสภา ศรีอนันต์

ประมงอำเภอนายายอาม
(เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน)

สำนักงานประมงอำเภอนายายอาม
(2022)

    


นางบริสุทธิ์ ชัยภักตร์

ประมงอำเภอเมืองจันทบุรี
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)

สำนักงานประมงอำเภอเมืองจันทบุรี
(2023)

    
นางทิศธิยา แช่มล้วน

ประมงอำเภอแหลมสิงห์
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)

สำนักงานประมงอำเภอแหลมสิงห์
(2024)

    
นายอาทิตย์ เลิศประเสริฐ

พนักงานพัสดุ ส.๔
(ลูกจ้างประจำ)

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
(2114)

    


นางสาวอายุทัย ลักษณา

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการทั่วไป)

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
(4170)

    
นางสาวโสภาพร อินทโพธิ์

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการทั่วไป)

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
(4171)

    
นางสาวปวีณรัตน์ อุดมรัตนานันท์

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(พนักงานราชการทั่วไป)

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
(4173)

    


นางสาวธนิก์ชาพัฒน์ กลมเกลี้ยง

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการทั่วไป)

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
(4174)

    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี

 เลขที่ 2 ถนนแผ่นดินทอง 3 ตำบลตลาด อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี  22000 พิกัด Lat.12.59516 - Long.102.09092