บุคลากรศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด กาญจนบุรี
นายองอาจ คำประเสริฐ

ผู้อำนวยการ ศูนย์วิจัยเเละพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาญจนบุรี
    


นางศิริวัลยา วงษ์อู่ทอง

นักวิชาการประมงชำนาญการ
(ชำนาญการ)
    
นางสาวภิญญ์พลอย ศิริวารีกุล

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
    
นางสาวนันทภัค โพธิสาร

นักวิชการประมงปฎิบัติการ
    


นางสาวประทุม หมอดี

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
    
นายสมนึก เเช่มตา

พนักงานประมงพื้นฐานบ.๒
(ลูกจ้างประจำ)
    
นางวนิดา เอมโอช

พนักงานพิมพ์ ส.๓
(ลูกจ้างประจำ)
    
นายสุคนธ์ รอดเจริญ

พนักงานทั่วไป บ.๒
(ลูกจ้างประจำ)
    
นายศรชัย ศรีทองผาภูมิ

พนักงานรักษาความปลอดภัย บ.๒
(ลูกจ้างประจำ)
    
นางสาวนราง เผือกจีน

พนักงานการเงินเเละบัญชี
(ลูกจ้างประจำ)
    


นายโชคชัย วงษ์อู่ทอง

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวพิลดา บู๊ชัยฮะ

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวพรชนก ห้อยยี่ภู่

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวสุนิวรรณ สังขวิริยะ

เจ้าพนักงานประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายอนันต์ กสุนทร

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายสวัสดิ์ วงษ์ยศ

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายชัยพันธ์ เอมโอช

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายเสน่ห์ ลอยเเก้ว

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายธนากร เอมโอช

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายอารี เกษร

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวจารุณี คุ้นเคย

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายชัยสุรินทร์ ใจบุญ

พนักงานผู้ช่วยประมงปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์
(พนักงานราชการ)
    
นางนราภรณ์ เผือกจีน

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายอนุชา สุขประเสริฐ

นักวิชการประมง
(พนักงานราชการ)
    


นายสุรเชษฐ์ เผือกจีน

บุคลากรประมง
(ลูกจ้างชั่วคราว)
    
นายขุนแผน ล้อมวงษ์

บุคลากรประมง
((ลูกจ้างชั่วคราว))
    
นางสมใจ ทองน้อย

บุคลากรประมง
(จ้างเหมาบริการ)
    
นายสงบ พ้นภัย

บุคลากรประมง
(จ้างเหมาบริการ)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด กาญจนบุรี

 82 หมู่ที่ 1 ตำบลม่วงชุม อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ 71110