นายประสาร ศรีงาม

ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลกระบี่
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    


-

หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะสุรินทร์ (พังงา)
    
-

หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลท้ายเหมือง (พังงา)
    
นายเกษม ฮ่อบุตร

หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะหลีเป๊ะ (สตูล)
    


นายนพดล สิทธี

หัวหน้างานแผนงานและติดตามการตรวจการประมง
    


นายอรุณ นุ้ยไฉน

เจ้าพนักงานประมงปฎิบัติงาน
    


นายวีระ บัวทอง

กะลาสี บ๑
    
นายสำรวย ศรีงาม

กะลาสี บ 2
    
นายจำนงค์ เปียกบุตร

กะลาสี บ 2
    
นายเจริญ มากช่วย

กะลาสี
    
นายสมศักดิ์ ทิมบุตร

กะลาสี
    
นายกรวิทย์ นบนอบ

กะลาสี
    
นายไตรธวัช จ้ายเกิด

กะลาสี
    


นางสาวปวีณา หมันการ

หัวหน้างานส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการประมง
    


นายปรีชา รัตนบุตร

นายท้ายเรือกลชายทะเล ส 4
    
นางสาวจิราภรณ์ สึกน่วม

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
    


นายภานุมาส สมัครแก้ว

เจ้าพนักงานสื่อสาร
    


นายวัทธิกร ชูพงศ์

หัวหน้างานพัฒนาเทคโนโลยีเรือตรวจการประมง
    


นายสิทธิพงษ์ อาษา

ช่างเครื่องเรือ ช3
    
นายนพคุณ กรอบทอง

ช่างเครื่องเรือจักรยนต์ชั้น 1
    
นายปราโมทย์ เพชรสุข

ช่างเครื่องเรือจักรยนต์ชั้น 1
    
นายฑีตวรรษ มีมณี

ช่างเครื่องเรือจักรยนต์ ชั้น 1
    
นายชูชาติ สาหร่าย

นายท้ายเรือกลชายทะเล ส 4
    
นายสุรชัย จุฑามาตย์

นายท้ายเรือกลชายทะเล ส 3
    
นายถนอมพงษ์ ฮ่อบุตร

นายท้ายเรือกลชายทะเล ส 3
    
นายนริศ วรรณรัตน์

นายท้ายเรือกลชายทะเล ส 4
    
นายโชติ นบนอบ

นายท้ายเรือกลชายทะเล ส 2
    
นายพีระพงษ์ นบนอบ

นายท้ายเรือกลชายทะเล ส 2
    
นายธนิตย์ จุฑามาตย์

นายท้ายเรือกลชายทะเล ส 2
    
นายชลากร นบนอบ

นายท้ายเรือกลชายทะเล ส 1
    
นายนิรันดร์ คลองรั้ว

นายท้ายเรือกลชายทะเล ชั้น 2
    


นางสาวสุภาวดี บ้านนบ
หัวหน้างานธุรการ

    


นายธนุเวทย์ คลองรั้ว

เจ้าพนักงานประมง
    
นางนัยนา รัตนบุตร

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
    
นางณัฐติกาญจน์ สัสดีเดช

เจ้าหน้าที่ธุรการ
    
นายชาญวิทย์ ดิสโร

ช่างเครื่องเรือจักรกล
    


นางประไพ สิงห์สถิตย์

จ้างเหมาบริการ
    
นายกะแหนน ปฏิมิล

จ้างเหมาบริการ
    
นายกฤตภาส ชิวตนันท์

จ้างเหมาบริการ
    
นายสิทธิโชค จิตรรักษ์

หัวหน้างานควบคุมการทำประมง
    


นายปรีดี ศรีงาม

ช่างเครื่องยนต์ ช3
    
นายนราวุธ ภัทรวรคุณ

เจ้าพนักงานสื่่อสารปฏิบัติงาน
    


นายอดิศร เจะมะหะ

กะลาสี
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลกระบี่

 188 หมู่ที่  7 ตำบลไสไทย  อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่  81000    krabiandaman81000@gmail.com   075620510   075621183   แฟนเพจ