บุคลากรศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล เขต 3 (กระบี่)
นายสิทธิพล เมืองสง

ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 3 (กระบี่)
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    


นายอดิเรก เอกเพชร

หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะสิมิลัน พังงา
    
นายสมพร คำสุวรรณโณ

หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะสุรินทร์ พังงา
    
นายจิรวิช จุลบุษปะ

หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะหลีเป๊ะ สตูล
    


นายนพดล สิทธี

เจ้าพนักงานประมง
(ปฎิบัติงาน)

หัวหน้างานแผนงานและติดตามการตรวจการประมง

    


นายธีรเทพ เพชรศรี

เจ้าพนักงานประมง
(ปฎิบัติงาน)
    
นางสาวจิราภรณ์ สึกน่วม

เจ้าพนักงานประมง
(ปฎิบัติงาน)
    
นายสิทธิโชค จิตรรักษ์

เจ้าพนักงานประมง
(ปฎิบัติงาน)
    


นางสาวปวีณา หมันการ

เจ้าพนักงานประมง
(ปฎิบัติงาน)

หัวหน้างานส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการประมง

    


นายนราวุธ ภัทรวรคุณ

เจ้าพนักงานสื่อสาร
(ปฎิบัติงาน)
    


นายยุทธนา มาลากาญจณ์

นายช่างกลเรือ
(ชำนาญการ)

หัวหน้างานพัฒนาเทคโนโลยีเรือตรวจการณ์ประมง

    


นายเอกชัย ช่วยแป้น

เจ้าพนักงานเดินเรือ
(ปฏิบัติงาน)
    


นางสาววาริน พาลีวล

เจ้าพนักงานธุรการ
(ชำนาญงาน)

หัวหน้างานธุรการ

    

Copyright © 2016-2020 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล เขต 3 (กระบี่)

 188 หมู่ที่  7 ตำบลไสไทย  อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่  81000