บุคลากร ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลกระบี่
นายอนันต์ หมานมานะ

ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลกระบี่
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    


นายอดิเรก เอกเพชร

หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลท้ายเหมือง (พังงา)
    
นายประเสริฐ องศารา

หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะสุรินทร์ (พังงา)
    
นายโชคชัย เมืองสง

หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะหลีเป๊ะ (สตูล)
    


นายนพดล สิทธี

หัวหน้างานแผนงานและติดตามการตรวจการประมง
    


นายประชุม หนักแน่น

เจ้าพนักงานประมงปฎิบัติงาน
    
นายนราวุธ ภัทรวรคุณ

เจ้าพนักงานสื่อสารปฎิบัติงาน
    
นายอรุณ นุ้ยไฉน

เจ้าพนักงานประมงปฎิบัติงาน
    


นายปริญญา สมใจ

กะลาสี
    
นายอดิศร เจะมะหะ

กะลาสี
    
นายกรวิทย์ นบนอบ

กะลาสี
    


นางสาวปวีณา หมันการ

หัวหน้างานส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการประมง
    


นายสิทธิโชค จิตรรักษ์

เจ้าพนักงานประมงปฎิบัติงาน
    
นายปรีชา รัตนบุตร

นายท้ายเรือกลชายทะเล ส 4
    


นายภานุมาส สมัครแก้ว

เจ้าพนักงานสื่อสาร
    


นายวัทธิกร ชูพงศ์

หัวหน้างานพัฒนาเทคโนโลยีเรือตรวจการประมง
    


นายสมมุ่ง สังขโชติ

นายท้ายเรือ ส๒
    
นายปราโมทย์ เพชรสุข

ช่างเครื่องเรือจักรยนต์ชั้น ๑
    
นายฑีตวรรษ มีมณี

ช่างเครื่องเรือจักรยนต์ ชั้น 1
    
นายชลากร นบนอบ

นายท้ายเรือกลชายทะเล ส 1
    


นางสาวจิราภรณ์ สึกนวม
หัวหน้างานธุรการ

    


นายธนุเวทย์ คลองรั้ว

เจ้าพนักงานประมง
    
นางนัยนา รัตนบุตร

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
    
นางณัฐติกาญจน์ สัสดีเดช

เจ้าหน้าที่ธุรการ
    
นายชาญวิทย์ ดิสโร

ช่างเครื่องเรือจักรกล
    


นางประไพ สิงห์สถิตย์

จ้างเหมาบริการ
    
นายกะแหนน ปฏิมิล

จ้างเหมาบริการ
    
นายกฤตภาส ชิวตนันท์

จ้างเหมาบริการ
    
นายเอกพล วะจิดี

จ้างเหมาบริการ
    


นายปรีดี ศรีงาม

ช่างเครื่องเรือ ช๓
    
นายสิทธิพงษ์ อาษา

ช่างเครื่องเรือ ช๓
    
นายวีระ บัวทอง

กะลาสี บ๑
    
นายนพคุณ กรอบทอง

ช่างเครื่องเรือจักรยนต์ชั้น ๑
    
นายชูชาติ สาหร่าย

นายท้ายเรือกลชายทะเล ส 4
    
นายสุรชัย จุฑามาตย์

นายท้ายเรือกลชายทะเล ส 3
    
นายถนอมพงษ์ ฮ่อบุตร

นายท้ายเรือกลชายทะเล ส 3
    
นายนริศ วรรณรัตน์

นายท้ายเรือกลชายทะเล ส 4
    
นายโชติ นบนอบ

นายท้ายเรือกลชายทะเล ส 2
    
นายพีระพงษ์ นบนอบ

นายท้ายเรือกลชายทะเล ส 2
    
นายธนิตย์ จุฑามาตย์

นายท้ายเรือกลชายทะเล ส 2
    
นายนิรันดร์ คลองรั้ว

นายท้ายเรือกลชายทะเล ชั้น 2
    
นายสำรวย ศรีงาม

กะลาสี บ 2
    
นายจำนงค์ เปียกบุตร

กะลาสี บ 2
    
นายเจริญ มากช่วย

กะลาสี
    
นายสมศักดิ์ ทิมบุตร

กะลาสี
    
นายไตรธวัช จ้ายเกิด

กะลาสี
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลกระบี่

 188 หมู่ที่  7 ตำบลไสไทย  อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่  81000