บุคลากรศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลกระบี่
นายอนันต์ หมานมานะ

ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลกระบี่
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    


นายอดิเรก เอกเพชร

หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลท้ายเหมือง (พังงา)
    
นายประเสริฐ องศารา

หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะสุรินทร์ (พังงา)
    
นายโชคชัย เมืองสง

หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะหลีเป๊ะ (สตูล)
    


นายนพดล สิทธี

หัวหน้างานแผนงานและติดตามการตรวจการประมง
    


นางสาวจิราภรณ์ สึกน่วม

เจ้าพนักงานประมงปฎิบัติงาน
    
นายนราวุธ ภัทรวรคุณ

เจ้าพนักงานสื่อสารปฎิบัติงาน
    
นายอรุณ นุ้ยไฉน

เจ้าพนักงานประมงปฎิบัติงาน
    


นางสาวปวีณา หมันการ

หัวหน้างานส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการประมง
    


นายสิทธิโชค จิตรรักษ์

เจ้าพนักงานประมงปฎิบัติงาน
    
นายภานุมาส สมัครแก้ว

เจ้าพนักงานสื่อสาร
    


นายวิทธิกร ชูพงศ์

หัวหน้างานพัฒนาเทคโนโลยีเรือตรวจการณ์ประมง
    


นายสมมุ่ง สังขโชติ

นายท้ายเรือ ส๒
    
นายปรีดี ศรีงาม

ช่างเครื่องเรือ ช๓
    
นายสิทธิพงษ์ อาษา

ช่างเครื่องเรือ ช๓
    
นายวีระ บัวทอง

กะลาสี บ๑
    


นายนพคุณ กรอบทอง

ช่างเครื่องเรือจักรยนต์ชั้น ๑
    
นายปราโมทย์ เพชรสุข

ช่างเครื่องเรือจักรยนต์ชั้น ๑
    
นายฑีตวรรษ มีมณี

ช่างเครื่องเรือจักรยนต์ ชั้น 1
    


-
หัวหน้างานธุรการ

    


นายธนุเวทย์ คลองรั้ว

เจ้าพนักงานประมง
    
นางนัยนา รัตนบุตร

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
    
นางณัฐติกาญจน์ สัสดีเดช

เจ้าหน้าที่ธุรการ
    
นายชาญวิทย์ ดิสโร

ช่างเครื่องเรือจักรกล
    


นางประไพ สิงห์สถิตย์

จ้างเหมาบริการ
    
นายกะแหนน ปฏิมิล

จ้างเหมาบริการ
    
นายกฤตภาส ชิวตนันท์

จ้างเหมาบริการ
    
นายชูชาติ สาหร่าย

นายท้ายเรือกลชายทะเล ส 4
    
นายปรีชา รัตนบุตร

นายท้ายเรือกลชายทะเล ส 4
    
นายสุรชัย จุฑามาตย์

นายท้ายเรือกลชายทะเล ส 3
    
นายถนอมพงษ์ ฮ่อบุตร

นายท้ายเรือกลชายทะเล ส 3
    
นายสิทธิชัย สุวรรณยุหะ

นายท้ายเรือกลชายทะเล ส 4
    
นายนริศ วรรณรัตน์

นายท้ายเรือกลชายทะเล ส 4
    
นายโชติ นบนอบ

นายท้ายเรือกลชายทะเล ส 2
    
นายพีระพงษ์ นบนอบ

นายท้ายเรือกลชายทะเล ส 2
    
นายธนิตย์ จุฑามาตย์

นายท้ายเรือกลชายทะเล ส 2
    
นายชลากร นบนอบ

นายท้ายเรือกลชายทะเล ส 1
    
นายนิรันดร์ คลองรั้ว

นายท้ายเรือกลชายทะเล ชั้น 2
    
นายสุพจน์ จิตต์ธรรมา

ช่างเครื่องเรือจักรยนต์ ชั้น 1
    
นายสำรวย ศรีงาม

กะลาสี บ 2
    
นายจำนงค์ เปียกบุตร

กะลาสี บ 2
    
นายเจริญ มากช่วย

กะลาสี
    
นายสมศักดิ์ ทิมบุตร

กะลาสี
    
นายปริญญา สมใจ

กะลาสี
    
นายอดิศร เจะมะหะ

กะลาสี
    
นายกรวิทย์ นบนอบ

กะลาสี
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลกระบี่

 188 หมู่ที่  7 ตำบลไสไทย  อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่  81000