บุคลากรศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลกระบี่
นายอนันต์ หมานมานะ

ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลกระบี่
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    


นายอดิเรก เอกเพชร

หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลท้ายเหมือง (พังงา)
    
นายประเสริฐ องศารา

หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะสุรินทร์ (พังงา)
    
นายโชคชัย เมืองสง

หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะหลีเป๊ะ (สตูล)
    


นายนพดล สิทธี

เจ้าพนักงานประมงปฎิบัติงาน

หัวหน้างานแผนงานและติดตามการตรวจการประมง

    


นางสาวจิราภรณ์ สึกน่วม

เจ้าพนักงานประมงปฎิบัติงาน
    
นายนราวุธ ภัทรวรคุณ

เจ้าพนักงานสื่อสารปฎิบัติงาน
    


นางสาวปวีณา หมันการ

เจ้าพนักงานประมงปฎิบัติงาน

หัวหน้างานส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการประมง

    


นายสิทธิโชค จิตรรักษ์

เจ้าพนักงานประมงปฎิบัติงาน
    
นายรัตนพงษ์ ชูศรี

เจ้าพนักงานเดินเรือปฏิบัติงาน
    
นายภานุมาส สมัครแก้ว

เจ้าพนักงานสื่อสาร
    


นายวิทธิกร ชูพงศ์

นายช่างกลเรือปฏิบัติการ

หัวหน้างานพัฒนาเทคโนโลยีเรือตรวจการณ์ประมง

    


นายเอกชัย ช่วยแป้น

เจ้าพนักงานเดินเรือปฏิบัติงาน
    
นายสมมุ่ง สังขโชติ

นายท้ายเรือ ส๒
    
นายปรีดี ศรีงาม

ช่างเครื่องเรือ ช๓
    
นายสิทธิพงษ์ อาษา

ช่างเครื่องเรือ ช๓
    
นายวีระ บัวทอง

กะลาสี บ๑
    


นายนพคุณ กรอบทอง

ช่างเครื่องเรือจักรยนต์ชั้น ๑
    
นายปราโมทย์ เพชรสุข

ช่างเครื่องเรือจักรยนต์ชั้น ๑
    


-


หัวหน้างานธุรการ

    


นายธนุเวทย์ คลองรั้ว

เจ้าพนักงานประมง
    
นางนัยนา รัตนบุตร

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
    
นางณัฐติกาญจน์ สัสดีเดช

เจ้าหน้าที่ธุรการ
    
นายชาญวิทย์ ดิสโร

ช่างเครื่องเรือจักรกล
    


นางประไพ สิงห์สถิตย์

จ้างเหมาบริการ
    
นายกะแหนน ปฏิมิล

จ้างเหมาบริการ
    
นายกฤตภาส ชิวตนันท์

จ้างเหมาบริการ
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลกระบี่

 188 หมู่ที่  7 ตำบลไสไทย  อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่  81000