บุคลากรหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะเต่า สุราษฎร์ธานี
นายสมบัติ แช่มชื่น

หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะเต่า สุราษฏร์ธานี
(เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน)
    


นายเจริญพงศ์ สุขโข

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
    
ว่าที่ ร.ต.นครินทร์ ผลเจริญ

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
    


นายวิจิตร มาสศร

นายท้ายเรือกลชายทะเล ส.๔
    
นายสุชาติ จันทร์เครือ

นายท้ายเรือกลชายทะเล ส.๔
    
นายปริญญา บุญเหลือ

นายท้ายเรือกลชายทะเล ส.๔
    
นายประสาน เติมสายทอง

นายท้ายเรือกลชายทะเล ส.3
    


นายเกริกฤทธิ์ บุญฤทธิ์

ช่างเครื่องเรือ ช ๓
    
นายปรีชา พารังกิจ

สหโภชน์ ส ๒
    

Copyright © 2016-2019 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะเต่า สุราษฎร์ธานี

 หมุ่ที่ 1 ตำบลเกาะเต่า อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84360