บุคลากรหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะเต่า สุราษฎร์ธานี
นายสมบัติ แช่มชื่น

หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะเต่า สุราษฏร์ธานี
(เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน)
    


ว่าที่ ร.ต.นครินทร์ ผลเจริญ

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
    


นายวิจิตร มาสศร

นายท้ายเรือกลชายทะเล ส.๔
    
นายสุชาติ จันทร์เครือ

นายท้ายเรือกลชายทะเล ส.๔
    
นายปริญญา บุญเหลือ

นายท้ายเรือกลชายทะเล ส.๔
    


นายเกริกฤทธิ์ บุญฤทธิ์

ช่างเครื่องเรือ ช ๓
    
นายปรีชา พารังกิจ

สหโภชน์ ส ๒
    

Copyright © 2016-2020 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะเต่า สุราษฎร์ธานี

 หมุ่ที่ 1 ตำบลเกาะเต่า อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84360