บุคลากรศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดชัยภูมิ


    


นายนิพนธ์ จันทร์ประทัด

นักวิชาการประมงชำนาญการ
(ชำนาญการ)
    
นางสาวรัตนา อินทร์ศิริพงษ์

นักวิชาการประมงชำนาญการ
(ชำนาญการ)
    


นางสาวกมล โอษฐสัตย์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
(ชำนาญงาน)
    


นายธนพล แก้วจุรัตน์

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
    


นายนคร นิยุตรานนท์

พนักงานขับรถยนต์
    
นายยุทธศาสตร์ จุลบท

พนักงานพัสดุ
    


นายสงวนศักดิ์ เหล่าคนค้า

พนักงานการประมง
    
นายบุญโฮม วรรณกิจ

พนักงานการประมง
    


นายชัยพิพัฒน์ หาญคง

นักวิชาการประมง
    
นางสาวบัวบาน บุญครอง

นักวิชาการประมง
    


นายยืนยง พันบุรี

นักวิชาการประมง
    
นายพรชัย โพธิ์ศรี

เจ้าพนักงานประมง
    


นางอัญชลี ชวภัธโชคชัย

เจ้าหน้าที่ประมง
    
นายไกรศรี สุขดี

เจ้าหน้าที่ประมง
    


นายชัยศักดิ์ จันณรงค์

เจ้าหน้าที่ประมง
    
นายรัฐพงษ์ ประวันเตา

พนักงานผู้ช่วยประมง
    


นายสุวรรณ บุญโท

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นายอุดร เงินจัตุรัส

พนักงานผู้ช่วยประมง
    


นายไพฑูรย์ ชัยภักดี

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นายคำมัย เฮ้าชัยภูมิ

พนักงานผู้ช่วยประมง
    


นางสาวรัศมี ที่รัก

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นางดวงแก้ว โมหมื่นไวย

พนักงานผู้ช่วยประมง
    


นายสุรัตน์ บุญเสริม

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นายอำนวย ปิ่นสุวรรณ

พนักงานผู้ช่วยประมง
    


นายณัฐสิทธิ์ สีดำ

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นายสุภี ประดับวงษ์

พนักงานผู้ช่วยประมง
    


นายภิรมย์ พรมราช

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นางสาวสมจิต มาละหาน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
    


นางพิกุล ใจปวน

คนงานประมง
    
นายสะอาด วรรณกิจ

คนงานประมง
    


นายสมจิตร พาสังข์

คนงานประมง
    
นายทองดี คำอาบ

คนงานประมง
    


นายสุนทร ดาโม้

คนงานประมง
    
นายณรงค์ เงินมาก

คนงานประมง
    


นางอุไรวรรณ สีดำ

จ้างเหมาบริการ
    
นายโยธิน กาฬปักษิณ

จ้างเหมาบริการ
    


นายสมจิตร ชมเขว้า

จ้างเหมาบริการ
    
นางสาวจิดาภา จิตตรากรสกล

จ้างเหมาบริการ
    


นางสาวขวัญดาว เหงขุนทด

จ้างเหมาบริการ
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดชัยภูมิ