บุคลากร ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดชัยภูมิ

นางพิมพา ภาคีวัตร์

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดชัยภูมิ
    


ว่าง

นักวิชาการประมงชำนาญการ
(ชำนาญการ)
    
นางสาวรัตนา อินทร์ศิริพงษ์

นักวิชาการประมงชำนาญการ
(ชำนาญการ)
    


นางมุทิตา โชคสวัสดิ์

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
(ปฏิบัติงาน)
    
นายยุทธศาสตร์ จุลบท

พนักงานพัสดุ
    
นายสงวนศักดิ์ เหล่าคนค้า

พนักงานการประมง
    


นายชัยพิพัฒน์ หาญคง

นักวิชาการประมง
    
นางสาวบัวบาน บุญครอง

นักวิชาการประมง
    
นายยืนยง พันบุรี

นักวิชาการประมง
    


นายพรชัย โพธิ์ศรี

เจ้าพนักงานประมง
    


นางอัญชลี ชวภัธโชคชัย

เจ้าหน้าที่ประมง
    
นายไกรศรี สุขดี

เจ้าหน้าที่ประมง
    
นายชัยศักดิ์ จันณรงค์

เจ้าหน้าที่ประมง
    


นายรัฐพงษ์ ประวันเตา

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นายสุวรรณ บุญโท

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นางสาววราภรณ์ สดใส

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นายไพฑูรย์ ชัยภักดี

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นางอุไรวรรณ สีดำ

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นายสะอาด วรรณกิจ

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นางพิกุล ใจปวน

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นายสมจิตร ชมเขว้า

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นายณรงค์ เงินมาก

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นายณัฐสิทธิ์ สีดำ

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นายสุภี ประดับวงษ์

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นายภิรมย์ พรมราช

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นายฉัตรชัย เขียวเลียง

พนักงานผู้ช่วยประมง
    


นางสาวสมจิต มาละหาน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
    


นางสาวจิดาภา จิตตรากรสกุล

คนงานประมง
    
นายชูเกียรติ ทองศรี

คนงานประมง
    
นายสมจิตร พาสังข์

คนงานประมง
    
นายอดิศักดิ์ กุลจันทร์

คนงานประมง
    
นายกิตติศักดิ์ แสวงนาม

คนงานประมง
    
นางสาวขวัญดาว เหงขุนทด

คนงานประมง
    


ว่าง

จ้างเหมาบริการ
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดชัยภูมิ

 42  หมู่ 10 ตำบลละหาน  อำเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ  36130    chaiyaphuminland1@yahoo.com   044851513-4   044851654