บุคลากรศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 5 (สุราษฎร์ธานี)
นายนพดล จินดาพันธ์

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 5 (สุราษฎร์ธานี)
    


นางสาวสุธาทิพย์ ทิพย์วงศ์

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการพิเศษ)
    
นายอำพร ศักดิ์เศรษฐ

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการพิเศษ)
    
นางสาววัฒนา หนูนิล

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นางราตรี จินดาศักดิ์

เจ้าพนักงานธุรการ
(ชำนาญงาน)
    


นายประมวล แป๊ะอุ้ย

ช่างเครื่องยนต์
    
นายลำปาง เขจรรักษ์

พนักงานทั่วไป
    
นายชัดชะน้อย หล้าแหล่ง

พนักงานทั่วไป
    
นายมงคล แซ่โค้ว

พนักงานทั่วไป
    
นายวัสสรรค์ ทองฉิม

พนักงานทั่วไป
    
นางเรณู หล้าแหล่ง

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
    
นายบุญมา ระวิชัย

พนักงานประมงพื้นฐาน
    
นายธานี บุญมาก

พนักงานประมงพื้นฐาน
    
นายดาวสวรรค์ ทองยุทธ์

พนักงานประมงพื้นฐาน
    
นายธวัชชัย จรูญรักษ์

พนักงานขับรถยนต์
    


นายธีรเดช หานศุภิชน

นักวิชาการประมง
    
นางสาวอนุสรา แก่นทอง

นักวิชาการประมง
    
นางสาววลี พรหมสมบัติ

นักวิชาการประมง
    
นายวัชระ คงวัดใหม่

เจ้าพนักงานประมง
    
นายสุริยา ดาวประดิษฐ์

เจ้าหน้าที่ประมง
    
นางวาสนา รักษ์หนู

เจ้าหน้าที่ธุรการ
    
นางสาวนาถยา พุ่มพวง

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
    
นายมานะ แจ่มแจ้ง

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นายเสรี มงคล

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นายวีรศักดิ์ ภาคกายสิทธิ์

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นางสาววลัยลักษณ์ สามงามพุ่ม

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นายวิเชียร เงินพวง

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นายสุรศักดิ์ ศรีสมบัติ

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นางไพบูลย์ ทองยุทธ์

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นายปรีชา จิตจำนงค์

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นายวิชิต เงินพวง

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นางจรีพร เขจรรักษ์

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นายนิพนธ์ แตงสุข

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นางสาวกมลวรรณ ขินล่อง

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นางสาวสุวรรณา ปลอดภัย

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นายภาราดร เงินพวง

พนักงานผู้ช่วยประมง
    


นายศักดิ์ชัย มณีนวล

คนงานประมง
    
นายสราวุธ เสาวดี

คนงานประมง
    
นายรักศักดิ์ สำเนียงหวาน

คนงานประมง
    
นายสิทธิกร อินทมา

คนงานประมง
    


นายวรจักร เกษแก้ว

นักวิชาการประมง
(จ้างเหมาบริการ)
    
นายสุวัฒชัย นครจินดา

คนงาน
(จ้างเหมาบริการ)
    
นายสมบัติ ศรีสมบัติ

ยาม
(จ้างเหมาบริการ)
    

Copyright © 2016-2020 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 5 (สุราษฎร์ธานี)

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 5 (สุราษฎร์ธานี) 20 หมู่ที่ 7 ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130