นายนพดล จินดาพันธ์

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี
    


นางสาวสุธาทิพย์ ทิพย์วงศ์

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการพิเศษ)
    
นางสาววัฒนา หนูนิล

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการ)
    
นางสาวเพ็ญประภา แพวิเศษ

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการ)
    
นางสาวพิทชรัตน์ แก้วประดิษฐ์

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    


นางราตรี จินดาศักดิ์

เจ้าพนักงานธุรการ
(ชำนาญงาน)
    
นายรัฐพล เจี้ยงยี่

เจ้าพนักงานประมง
(ปฎิบัติงาน)
    


นายชัดชะน้อย หล้าแหล่ง

พนักงานทั่วไป
    
นายมงคล แซ่โค้ว

พนักงานทั่วไป
    
นายวัสสรรค์ ทองฉิม

พนักงานประมงพื้นฐาน
    
นางเรณู หล้าแหล่ง

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
    
นายบุญมา ระวิชัย

พนักงานประมงพื้นฐาน
    
นายธานี บุญมาก

พนักงานประมงพื้นฐาน
    
นายดาวสวรรค์ ทองยุทธ์

พนักงานประมงพื้นฐาน
    
นายธวัชชัย จรูญรักษ์

พนักงานขับรถยนต์
    


นายธีรเดช หานศุภิชน

นักวิชาการประมง
    
นางสาวอนุสรา แก่นทอง

นักวิชาการประมง
    
นางสาววลี พรหมสมบัติ

นักวิชาการประมง
    


นายวัชระ คงวัดใหม่

เจ้าพนักงานประมง
    
นายสุริยา ดาวประดิษฐ์

เจ้าหน้าที่ประมง
    
นางวาสนา รักษ์หนู

เจ้าหน้าที่ธุรการ
    
นางสาวนาถยา พุ่มพวง

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
    


นายมานะ แจ่มแจ้ง

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นายเสรี มงคล

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นายวีรศักดิ์ ภาคกายสิทธิ์

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นางสาววลัยลักษณ์ สามงามพุ่ม

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นายวิเชียร เงินพวง

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นายสุรศักดิ์ ศรีสมบัติ

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นางไพบูลย์ ทองยุทธ์

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นายปรีชา จิตจำนงค์

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นายวิชิต เงินพวง

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นางจรีพร เขจรรักษ์

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นายนิพนธ์ แตงสุข

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นางสาวสุวรรณา ปลอดภัย

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นายภาราดร เงินพวง

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นายสิทธิกร อินทมา

พนักงานผู้ช่วยประมง
    


นายศักดิ์ชัย มณีนวล

คนงานประมง
    
นายสราวุธ เสาวดี

คนงานประมง
    
นายรักศักดิ์ สำเนียงหวาน

คนงานประมง
    


นายสมบัติ ศรีสมบัติ

ยาม
(จ้างเหมาบริการ)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์​วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี 20 หมู่ที่ 7 ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130    ifsuratthani56@gmail.com   0-7731-3598   0-7731-3599