บทความศูนย์​วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 21 ตุลาคม 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี ได้สนับสนุนพันธุ์ปลาบ้า จำนวน 100,000 ตัว ปลาตะเพียนทอง จำนวน 100,000 ตัว เพื่อปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ ณ คลองน้อย 
หมู่ 3 ตำบลคลองน้อย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีผู้ใหญ่บ้าน พร้อมด้วยชาวบ้านในพื้นที่ร่วมปล่อยลูกพันธุ์ปลา

วันที่ 21 ตุลาคม 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี ได้สนับสนุนพันธุ์ปลาบ้า จำนวน 176,000 ตัว ปลาตะเพียนทอง จำนวน 24,000 ตัว เพื่อปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ ณ จุดสำรวจตามแผนงานโครงการประเมินสถานภาพทรัพยากรสัตว์น้ำในแม่น้ำและแหล่งน้ำขนาดใหญ่ของไทย (Catch per unit effort : CPUE) แม่น้ำตาปี หมู่ 6 ตำบลเคียนซา 
อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีผู้ใหญ่บ้านพร้อมด้วยชาวบ้านในพื้นที่ร่วมปล่อยลูกพันธุ์ปลา

วันที่ 21 ตุลาคม 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี ได้สนับสนุนพันธุ์ปลาบ้า จำนวน 100,000 ตัว ปลาตะเพียนทอง จำนวน 100,000 ตัว เพื่อปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ ณ จุดสำรวจตามแผนงานโครงการประเมินสถานภาพทรัพยากรสัตว์น้ำในแม่น้ำและแหล่งน้ำขนาดใหญ่ของไทย (Catch per unit effort : CPUE) แม่น้ำตาปี หมู่ 7 ตำบลอิปัน อำเภอพระแสง 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 และ 7 พร้อมด้วยชาวบ้านในพื้นที่ร่วมปล่อยลูกพันธุ์ปลา

วันที่ 22 ตุลาคม 2564 นายนพดล จินดาพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมหารือกับนายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ และนางสาวจิตติมา ศรีถาพร รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา ประเด็นการขอหนังสือสำคัญการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ของปลาจีด หรือชื่อพื้นถิ่นเรียกว่า 
"ปลาเม็ง" กับกรมทรัพย์สินทางปัญญา ตามโครงการอนุรักษ์ชนิดพันธุ์สัตว์น้ำประจำถิ่น หายาก และใกล้สูญพันธุ์ ณ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมทั้งได้เข้าเยี่ยมชมฟาร์มเลี้ยงปลาเม็ง และสถานที่ย่างปลาเม็ง และเยี่ยมชมสินค้าผลิตภัณฑ์ปลาเม็งของผู้ประกอบการในพื้นที่

วันที่ 15 ตุลาคม 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด
สุราษฎร์ธานี ได้สนับสนุนพันธุ์ปลากินพืช ปลาบ้า จำนวน 5,000 ตัว ปลาตะเพียนทอง จำนวน 5,000 ตัว เพื่อปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติตามโครงการประมงหมู่บ้าน 
กรมประมง ณ ทำนบปลาหนองเมา หมู่ 6 ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีประมงอำเภอบ้านนาสาร และชาวบ้านในพื้นที่ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ

วันที่ 15 ตุลาคม 2564 นายนพดล จินดาพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี ได้มอบหมายให้ นางสาวเพ็ญประภา แพรวิเศษ นักวิชาการประมงชำนาญการ และบุคลากรของศูนย์ฯ ดำเนินงานร่วมกับเจ้าหน้าที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ดำเนินการปล่อยพ่อแม่พันธุ์ปลาหมอไทย และปลานิลแดง จำนวนทั้งสิ้น 1,800 ตัว ลงสู่แหล่งน้ำจืดภายในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ หมู่ 13 ตำบลคลองชะอุ่น อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 11.00 น. นายนพดล จินดาพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำตามโครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำจืดของไทย โดยปล่อยลูกพันธุ์ปลาสร้อยนกเขา 50,000 ตัว ปลาดุกอุย 20,000 ตัว ปลาตะเพียนทอง 80,000 ตัว และปลาบ้า 150,000 ตัว รวมพันธุ์ปลาทั้งสิ้น 300,000 ตัว ณ บึงขุนทะเล ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โดยมีนายประเสริฐ บุญประสพ นายกเทศมนตรีเมืองสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายธรรมศักดิ์ ชะอุ่ม ประธานสาขาพรรคประชาธิปัตย์ เขต 1 สุราษฎร์ธานี และนายอิทธิพล ขวาไทย ประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมกับตัวแทนส่วนราชการและกลุ่มอนุรักษ์บึงขุนทะเลร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ร่วมบูรณาการโดยหน่วยงานสังกัดกรมประมงในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายนพดล จินดาพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำตามโครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำจืดของไทย และโครงการอนุรักษ์ชนิดพันธุ์สัตว์น้ำประจำถิ่นและสัตว์หายากใกล้สูญพันธุ์ โดยปล่อยลูกพันธุ์ปลากดเหลือง 10,000 ตัว ปลาแดง 10,000 ตัว ปลาตะเพียนทอง 50,000 ตัว และปลาบ้า 150,000 ตัว รวมพันธุ์ปลาทั้งสิ้น 220,000 ตัว ณ บริเวณท่าน้ำ  (ทรส.) เทศบาลตำบลท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี โดยมีนายสมชาติ ประดิษฐพร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 4 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมดังกล่าวด้วย นายอิทธิพล ขวาไทย ประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนางวสุ ประดิษฐพร นายยกเทศมนตรีเมืองท่าข้าม
เจ้าหน้าที่กรมประมง และชาวบ้านในพื้นที่ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ร่วมบูรณาการโดยหน่วยงานสังกัดกรมประมงในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 17 กันยายน 2564 นายนพดล จินดาพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ปล่อยลูกพันธุ์กุ้งกุลาดำ จำนวน 500,000 ตัว 
ณ สวนสาธารณะแหลมโพธิ์ ตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
นายสุทธิพงษ์ คล้ายอุดม เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี ข้าราชการ บุคลากรกรมประมง ผู้นำชุมชนในพื้นที่ และชาวประมงในพื้นที่ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ

วันที่ 1 กันยายน 2564 นายนพดล จินดาพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์ปลาทก 
ตามโครงการปล่อยปลาทกคืนถิ่น จำนวน 500 ตัว ณ ท่าน้ำโรงเรียนบ้านบางไทร คลองฆ็อง หมู่ 3 ตำบลสวนหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายสนั่น สนธิเมือง  ปลัดจังหวัดเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายสงวนพงศ์ พิณสุวรรณ นายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ และประมงอำเภอ ร่วมกับผู้นำชุมชนและชาวประมง ชาวบ้านในพื้นที่ร่วมปล่อยพันธุ์ปลา

  •  บทความ
  •  Hits 10 อันดับ