ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

 สำนักงานตรวจประมงสะเดา

 ความพึงพอใจต่อศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์สำนักงานตรวจประมงสะเดา

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานตรวจประมงสะเดา

 ที่อยู่สำนักงาน 146/2 ถนนปาดังเบซาร์ ตำบลสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90120 146/2 Name Road Padang Besar, Sadao Sadao district of Songkhla 90120.