ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

 กลุ่มวิจัยและพัฒนาการปรับปรุงพันธุ์

 ความพึงพอใจต่อศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์กลุ่มวิจัยและพัฒนาการปรับปรุงพันธุ์

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มวิจัยและพัฒนาการปรับปรุงพันธุ์

 กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ 39 หมู่ 1 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120    genetic.gpp@gmail.com   029047604 ต่อ 24