ฐานข้อมูลด้านการประมงในพื้นที่ ปี พ.ศ.2564


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ร่วมงานโครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบาย...  100   สำนักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน อบรมให้ความรู้แก่นักเรียน ในหลักสูตรโภชนาการและกา...  86  กรมประมง...เตือนเกษตรกรเตรียมรับมือ “ภัยแล้ง”   81  อบรมคณะกรรมการประมงโรงเรียน ภายใต้โครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริ สมเด็...  80  อบรมคณะกรรมการประมงโรงเรียนหลักสูตรการเลี้ยงปลาในบ่อโรงเรียน ณ โรงเรียนเพียงหลวง...  75  อบรมคณะกรรมการประมงโรงเรียนหลักสูตรการเลี้ยงปลาในบ่อโรงเรียน ภายใต้โครงการสนับสน...  72  บรมคณะกรรมการประมงโรงเรียน ภายใต้โครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริ สมเด็...  71  อบรมหลักสูตรโภชนาการและการแปรรูปสัตว์น้ำ โครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำร...  69  อบรมคณะกรรมการประมงโรงเรียน ภายใต้โครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริ สมเด็...  68  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง ( Fisheries Co- ordinator : FC ) ครั...  66