บทความสำนักงานประมงจังหวัดตรัง

วันที่ 14 กันยายน 2564 นายโกวิทย์ เก้าเอี้ยน ประมงจังหวัดตรัง มอบหมายให้นางสาวอรุณี มานะกล้า หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง นางกาญจนา เตี้ยวซี นักวิชาการประมงชำนาญการ และเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง เตรียมความพร้อมกลุ่มอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการแปรรูปสินค้าประมงเพื่อเพิ่มมูลค่า ได้แก่ กลุ่มผู้ค้าสัตว์น้ำประมงพื้นบ้าน ณ มูลนิธิอันดามัน ต.ควนปริง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง กลุ่มแปรรูปสินค้ากุ้งทะเล ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง และ กลุ่มเลี้ยงปลากระชังบ้านทอนหาน ต.ท่าข้าม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง

วันที่ 14 กันยายน 2564 นายโกวิทย์ เก้าเอี้ยน ประมงจังหวัดตรัง มอบหมายให้นายปฏิปัน ณ พัทลุง นักวิชาการประมง ร่วมกับ นายประภาส แก้วโยชน์ ประมงอำเภอปะเหลียน เตรียมจัดงานพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ โดยได้ประสานงานกับนายก อบต.ท่าข้าม ผู้ใหญ่บ้าน ม.2 ในการเตรียมความพร้อมก่อนจัดงาน ณ ท่าเรือด่านศุลกากรหยงสตาร์ หมู่ที่ 2 ตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

วันที่ 10 ก.ย. 64 นายโกวิทย์ เก้าเอี้ยน ประมงจังหวัดตรัง มอบหมายให้นายสมชาย ทองด้วง ประมงอำเภอย่านตาขาว นางสาวลัทธิดา พักตร์จันทร์ นักวิชาการประมงปฎิบัติการ นางสาววรรณวิสา เสกธีระ นักวิชาการประมง และนายจุมพล ขุนทอง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ตรวจสอบร้านค้าปัจจัยการผลิต ในพื้นที่อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง จำนวน 2 ร้าน เพื่อควบคุม กำกับ ดูแลปัจจัยการผลิตสำหรับใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มีคุณภาพ มาตรฐาน รวมทั้งมีความปลอดภัยต่อสัตว์น้ำและผู้บริโภค

วันที่ 10 ก.ย. 64 นายโกวิทย์ เก้าเอี้ยน ประมงจังหวัดตรัง มอบหมายให้นายสมชาย ทองด้วง ประมงอำเภอย่านตาขาว นางสาวลัทธิดา พักตร์จันทร์ นักวิชาการประมงปฎิบัติการ นางสาววรรณวิสา เสกธีระ นักวิชาการประมง และนายจุมพล ขุนทอง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ได้มอบปัจจัยการผลิตให้แก่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านประมง จำนวน 6 ศูนย์ เพื่อพัฒนาศูนย์ฯ ให้เป็นจุดเรียนรู้ด้านประมงในชุมชน ณ ที่ว่าการอำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

วันที่ 10 ก.ย. 64 นายโกวิทย์ เก้าเอี้ยน ประมงจังหวัดตรัง มอบหมายให้นายเสกสรรค์ มัจฉา ประมงอำเภอหาดสำราญ นางสาวลัทธิดา พักตร์จันทร์ นักวิชาการประมงปฎิบัติการ นางสาววรรณวิสา เสกธีระ นักวิชาการประมง และนายจุมพล ขุนทอง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ได้มอบปัจจัยการผลิตให้แก่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านประมง จำนวน 6 ศูนย์ เพื่อพัฒนาศูนย์ฯ ให้เป็นจุดเรียนรู้ด้านประมงในชุมชน ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

 

วันที่ 9 ก.ย. 64 นายโกวิทย์ เก้าเอี้ยน ประมงจังหวัดตรัง มอบหมายให้นายศุภมงคล สกุลราช ประมงอำเภอสิเกา นางสาวลัทธิดา พักตร์จันทร์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ นางสาววรรณวิสา เสกธีระ นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) และนายจุมพล ขุนทอง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (พนักงานราชการเฉพาะกิจ) ตรวจสอบร้านค้าปัจจัยการผลิต ในพื้นที่อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง จำนวน 2 ร้าน เพื่อควบคุม กำกับ ดูแลปัจจัยการผลิตสำหรับใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มีคุณภาพ มาตรฐาน รวมทั้งมีความปลอดภัยต่อสัตว์น้ำและผู้บริโภค

วันที่ 9 ก.ย. 64 นายโกวิทย์ เก้าเอี้ยน ประมงจังหวัดตรัง มอบหมายให้นายศุภมงคล สกุลราช ประมงอำเภอสิเกา นางสาวลัทธิดา พักตร์จันทร์ นักวิชาการประมงปฎิบัติการ นางสาววรรณวิสา เสกธีระ นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) และนายจุมพล ขุนทอง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (พนักงานราชการเฉพาะกิจ) ได้มอบปัจจัยการผลิตให้แก่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านประมง เพื่อพัฒนาศูนย์ ฯ ให้เป็นจุดเรียนรู้ด้านการประมงในชุมชน ณ ศูนย์ ฯเครือข่ายด้านประมง ตำบลวังมะปรางเหนือ อำเภอวังวิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอสิเกา

วันที่ 8 ก.ย. 64 นายโกวิทย์ เก้าเอี้ยน ประมงจังหวัดตรัง มอบหมายให้นางสาวสาวิตรี วงศ์สุวรรณ ประมงอำเภอกันตัง นางสาวลัทธิดา พักตร์จันทร์ นักวิชาการประมงปฎิบัติการ นายจุมพล ขุนทอง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (พนักงานราชการเฉพาะกิจ) มอบปัจจัยการผลิตให้แก่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านประมง เพื่อพัฒนาศูนย์ฯ เครือข่ายให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านประมง ณ สำนักงานเกษตรอำเภอกันตัง

วันที่ 8 ก.ย. 64 นายโกวิทย์ เก้าเอี้ยน ประมงจังหวัดตรัง มอบหมายให้จ่าเอกประวิทย์ ทองเขียว ประมงอำเภอเมืองตรัง นางสาวลัทธิดา พักตร์จันทร์ นักวิชาการประมงปฎิบัติการ นายจุมพล ขุนทอง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (พนักงานราชการเฉพาะกิจ) มอบปัจจัยการผลิตให้แก่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านประมง เพื่อพัฒนาศูนย์ฯ เครือข่ายให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านประมง ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองตรัง โดยเชิญนายสราวุฒิ ธนาเจริญสกุล นายอำเภอเมืองตรัง มอบปัจจัยการผลิตให้เกษตรกร

วันที่ 7 ก.ย. 64 นายโกวิทย์ เก้าเอี้ยน ประมงจังหวัดตรัง นายศักดิ์ดา ทวีเมือง ประมงอำเภอห้วยยอด นางสาวลัทธิดา พักตร์จันทร์ นักวิชาการประมงปฎิบัติการ มอบปัจจัยการผลิตให้แก่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านประมง เพื่อพัฒนาศูนย์ฯ เครือข่ายให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านประมง ณ ที่ว่าการอำเภอห้วยยอด และศูนย์เรียนรู้ฯ ด้านประมงตำบลคลองปาง
อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

  •  บทความ
  •  Hits 10 อันดับ
  • การขอรับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ สำหรับปีการประมง 2563-2564 .. (1,053)  การขอหนังสือรับรองเพื่อประกอบการขอรับใบอนุญาตใช้เรือประมง.. (943) ประกาศจังหวัดตรัง รายชื่อผู้มีสิทธิประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1.. (887) ประชาสัมพันธ์ วันที่ 1 กันยายน 2561- วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 กรมประมงเปิดให้ขึ้นทะเบียนสัตว์น้ำ 12 ชนิด .. (761) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ (กุ้งก้ามกราม) เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร.. (700) วันที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง มอบหมายให้ นายวสันต์ ถนอมทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธาน.. (697) แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการออกหนังสือรับรองเพื่อประกอบการขอเปลี่ยนประเภทของเรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวเรือหรือเครื่องจักร โอนกรรมสิทธิ์เรือประมงหรือเรื.. (685) ประกาศจังหวัดตรัง เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ ด้วยวิธีประมูลด้วยวาจา.. (650) ประกาศจังหวัดตรัง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ครั้งที่ 2.. (646) ประชาสัมพันธ์ แจ้งการครอบครอง แบบหนังสือกำกับการจำหน่าย การนำพยานเอกสารหรือหลักฐานมาพิสูจน์ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ การออกใบอนุญาตให้ครอบครองสัตว์ป่าคุ้ม.. (637)