บทความสำนักงานประมงจังหวัดตรัง

วันที่ 2 มีนาคม 2564 นายโกวิทย์ เก้าเอี้ยน ประมงจังหวัดตรัง นางสาวอรุณี มานะกล้า หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง และเจ้าหน้าที่ ร่วมงานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการโรงเรียนต้นแบบเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และเยี่ยมชมกิจกรรมแปลงเรียนรู้ของโรงเรียน ณ โรงเรียนวัดควนเมา หมู่2 ตำบลควนเมา อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

วันที่ 19 ก.พ.2564 นายโกวิทย์ เก้าเอี้ยน ประมงจังหวัดตรัง มอบหมายให้ น.ส.อรุณี มานะกล้า หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง สนง.ประมง จ.ตรัง รศ.ชมพูนุช โสมาลีย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง และ น.ส.ลัทธิดา พักตร์จันทร์ นักวิชาการประมงปฎิบัติการ ตรวจเยี่ยมและแนะนำการปรับปรุงโรงเรือนแปรรูปสัตว์น้ำ เพื่อสามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ ณ โรงเรียน ตชด.บ้านหินจอก ม.6 ต.ลิพัง อ.ปะเหลียน จ.ตรัง

วันที่ 19 ก.พ.2564 นายโกวิทย์ เก้าเอี้ยนประมงจังหวัดตรังและเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดตรังร่วมงาน"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"จังหวัดตรัง อำเภอปะเหลียนและองค์การบริหารส่วนตำบล แหลมสอม ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2564 ครั้งที่ 2/2564 วัดโคกมะขาม(หาดเลา) หมู่ที่ 4 ตำบลแหลมสอม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564  เวลา 13.00 น นายโกวิทย์ เก้าเอี้ยน ประมงจังหวัดตรัง ให้เกียรติ มอบเงินช่วยเหลือ ผู้ประสพอุทกภัย จากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ด้านเกษตร ตามมติที่ประชุม  ก.ช.ภ.อ.รัษฎา ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 8 มกราคม 2564 เห็นชอบช่วยเหลือเกษตรกร ด้านพืช จำนวน 10 ราย ด้านประมง จำนวน 4 ราย ด้านปศุสัตว์ จำนวน 11 ราย รวมจำนวนเกษตรกร 25 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 97,592.50 บาท ณ ที่ว่าการอำเภอรัษฎา จ.ตรัง

28/1/2564 นายโกวิทย์ เก้าเอี้ยน ประมงจังหวัดตรัง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดตรัง  ร่วมกิจกรรม "ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ   เพื่อความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งหญ้าทะเลและสร้างเศรษฐกิจชุมชนจังหวัดตรังอย่างยั่งยืน"(ครั้งที่ 1) ณ ท่าเทียบเรือหาดยาวหมู่ที่ 6  ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง โดยมีนายภูวนัฐ สมใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธาน

วันที่ 15 มกราคม 2564  นายโกวิทย์ เก้าเอี้ยน ประมงจังหวัดตรัง ร่วมกับพาณิชย์จังหวัดตรัง สหกรณ์จังหวัดตรัง และสหกรณ์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจังหวัดตรัง จำกัด ร่วมรณรงค์สร้างความเชื่อมั่นในการบริโภคสินค้ากุ้งและอาหารทะเล ให้แก่ผู้บริโภคและประชาชนทั่วไป ณ ตลาดเกษตรกรจังหวัดตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ในเรื่องกุ้งตรัง อาหารทะเลตรัง ปลอดภัย ไร้ COVID-19  เนื่องจากเป็นสัตว์น้ำที่ทำการผลิตในพื้นที่จังหวัดตรัง สามารถทานได้อย่างปลอดภัย ไร้ COVID-19 และได้เยี่ยมร้านประกอบการขายสินค้ากุ้งและอาหารทะเล เน้นตระหนักมาตรการป้องกันและแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในเรื่องการปฏิบัติตัว สุขอนามัยในการเลือกซื้อสินค้าสัตว์น้ำให้ปลอดภัยจาก COVID-19 ตามมาตรการ ดังนี้
1. สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาขณะเข้าไปเลือกซื้อ
2. เตรียมถุงมือเพื่อใส่ในระหว่างการเลือกซื้อสินค้าสัตว์น้ำ ถ้าเป็นไปได้ควรใส่ถุงมือและล้างถุงมือ หรือใช้แบบครั้งเดียวแล้วทิ้งเพื่อลดความเสี่ยงจากการสัมผัสเชื้อ
3. พกเจลแอลกอฮอล์สำหรับใช้ก่อน-หลัง เพื่อทำความสะอาดที่บรรจุสินค้า ก่อนนำไปประกอบอาหาร
4. ประกอบอาหารด้วยความร้อนสูง ต้องปรุงสุก สะอาด เพื่อให้ความร้อนทำลายเชื้อไวรัสวันที่ 15 มกราคม 2564  นายโกวิทย์ เก้าเอี้ยน ประมงจังหวัดตรัง ร่วมกับพาณิชย์จังหวัดตรัง สหกรณ์จังหวัดตรัง และสหกรณ์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจังหวัดตรัง จำกัด ร่วมรณรงค์สร้างความเชื่อมั่นในการบริโภคสินค้ากุ้งและอาหารทะเล ให้แก่ผู้บริโภคและประชาชนทั่วไป ณ ตลาดเกษตรกรจังหวัดตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ในเรื่องกุ้งตรัง อาหารทะเลตรัง ปลอดภัย ไร้ COVID-19  เนื่องจากเป็นสัตว์น้ำที่ทำการผลิตในพื้นที่จังหวัดตรัง สามารถทานได้อย่างปลอดภัย ไร้ COVID-19 และได้เยี่ยมร้านประกอบการขายสินค้ากุ้งและอาหารทะเล เน้นตระหนักมาตรการป้องกันและแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในเรื่องการปฏิบัติตัว สุขอนามัยในการเลือกซื้อสินค้าสัตว์น้ำให้ปลอดภัยจาก COVID-19 ตามมาตรการ ดังนี้
1. สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาขณะเข้าไปเลือกซื้อ
2. เตรียมถุงมือเพื่อใส่ในระหว่างการเลือกซื้อสินค้าสัตว์น้ำ ถ้าเป็นไปได้ควรใส่ถุงมือและล้างถุงมือ หรือใช้แบบครั้งเดียวแล้วทิ้งเพื่อลดความเสี่ยงจากการสัมผัสเชื้อ
3. พกเจลแอลกอฮอล์สำหรับใช้ก่อน-หลัง เพื่อทำความสะอาดที่บรรจุสินค้า ก่อนนำไปประกอบอาหาร
4. ประกอบอาหารด้วยความร้อนสูง ต้องปรุงสุก สะอาด เพื่อให้ความร้อนทำลายเชื้อไวรัส

วันที่ 15 มกราคม 2564  นายโกวิทย์ เก้าเอี้ยน ประมงจังหวัดตรัง ร่วมกับพาณิชย์จังหวัดตรัง สหกรณ์จังหวัดตรัง และสหกรณ์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจังหวัดตรัง จำกัด ร่วมรณรงค์สร้างความเชื่อมั่นในการบริโภคสินค้ากุ้งและอาหารทะเล ให้แก่ผู้บริโภคและประชาชนทั่วไป ณ ตลาดเกษตรกรจังหวัดตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ในเรื่องกุ้งตรัง อาหารทะเลตรัง ปลอดภัย ไร้ COVID-19  เนื่องจากเป็นสัตว์น้ำที่ทำการผลิตในพื้นที่จังหวัดตรัง สามารถทานได้อย่างปลอดภัย ไร้ COVID-19 และได้เยี่ยมร้านประกอบการขายสินค้ากุ้งและอาหารทะเล เน้นตระหนักมาตรการป้องกันและแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในเรื่องการปฏิบัติตัว สุขอนามัยในการเลือกซื้อสินค้าสัตว์น้ำให้ปลอดภัยจาก COVID-19 ตามมาตรการ ดังนี้
1. สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาขณะเข้าไปเลือกซื้อ
2. เตรียมถุงมือเพื่อใส่ในระหว่างการเลือกซื้อสินค้าสัตว์น้ำ ถ้าเป็นไปได้ควรใส่ถุงมือและล้างถุงมือ หรือใช้แบบครั้งเดียวแล้วทิ้งเพื่อลดความเสี่ยงจากการสัมผัสเชื้อ
3. พกเจลแอลกอฮอล์สำหรับใช้ก่อน-หลัง เพื่อทำความสะอาดที่บรรจุสินค้า ก่อนนำไปประกอบอาหาร
4. ประกอบอาหารด้วยความร้อนสูง ต้องปรุงสุก สะอาด เพื่อให้ความร้อนทำลายเชื้อไวรัสวันที่ 15 มกราคม 2564  นายโกวิทย์ เก้าเอี้ยน ประมงจังหวัดตรัง ร่วมกับพาณิชย์จังหวัดตรัง สหกรณ์จังหวัดตรัง และสหกรณ์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจังหวัดตรัง จำกัด ร่วมรณรงค์สร้างความเชื่อมั่นในการบริโภคสินค้ากุ้งและอาหารทะเล ให้แก่ผู้บริโภคและประชาชนทั่วไป ณ ตลาดเกษตรกรจังหวัดตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ในเรื่องกุ้งตรัง อาหารทะเลตรัง ปลอดภัย ไร้ COVID-19  เนื่องจากเป็นสัตว์น้ำที่ทำการผลิตในพื้นที่จังหวัดตรัง สามารถทานได้อย่างปลอดภัย ไร้ COVID-19 และได้เยี่ยมร้านประกอบการขายสินค้ากุ้งและอาหารทะเล เน้นตระหนักมาตรการป้องกันและแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในเรื่องการปฏิบัติตัว สุขอนามัยในการเลือกซื้อสินค้าสัตว์น้ำให้ปลอดภัยจาก COVID-19 ตามมาตรการ ดังนี้
1. สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาขณะเข้าไปเลือกซื้อ
2. เตรียมถุงมือเพื่อใส่ในระหว่างการเลือกซื้อสินค้าสัตว์น้ำ ถ้าเป็นไปได้ควรใส่ถุงมือและล้างถุงมือ หรือใช้แบบครั้งเดียวแล้วทิ้งเพื่อลดความเสี่ยงจากการสัมผัสเชื้อ
3. พกเจลแอลกอฮอล์สำหรับใช้ก่อน-หลัง เพื่อทำความสะอาดที่บรรจุสินค้า ก่อนนำไปประกอบอาหาร
4. ประกอบอาหารด้วยความร้อนสูง ต้องปรุงสุก สะอาด เพื่อให้ความร้อนทำลายเชื้อไวรัส

29 ธ.ค.63 นายโกวิทย์ เก้าเอี้ยน ประมงจังหวัดตรัง เป็นประธานการประชุมหารือแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ที่ส่งผลกระทบต่อสินค้าสัตว์น้ำ ณ ห้องประชุมสำนักงานประมงจังหวัดตรัง โดยเชิญผู้แทนพาณิชย์จังหวัดตรัง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งตรัง นายกสมาคมการประมงกันตัง ประธานชมรมผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดตรัง ประธานสหกรณ์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจังหวัดตรัง จำกัด ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงปลาในกระชังบ้านทอนหานเข้าร่วมประชุม

 วันที่ 28 ธ.ค.2563 นายโกวิทย์  เก้าเอี้ยน  ประมงจังหวัดตรัง มอบหมายนางพรรณี  เดชภักดี หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง และนายนุพงศ์ พัดลม รองหัวหน้าด่านตรวจประมงตรัง  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดตรัง และด่านตรวจประมงตรัง ลงพื้นที่ประชาสัมพ้นธ์เชิงรุกในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)ให้กับสถานประกอบการ  แพปลา ท่าเทียบเรือ จำนวน 5 แพ ดังนี้ 1.แพโกเซี๊ยะ 2.แพย่งล้ง  3.หจก.ทวีลาภการประมง 4.หจก.ว.สุภาพรกันตัง 5.แพปลาพรพระสังข์ พร้อมทั้งได้กำชับ ขอความร่วมมือผู้ประกอบการไม่ให้มีการขนย้ายแรงงาน เพื่อป้องกันในเชิงรุก ได้มีการการประชาสัมพันธ์ความรู้และข่าวสารสถานการณ์โรคโควิด-19 ให้คำแนะนำในการเตรียมการตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 แก่ผู้ประกอบการแพปลาท่าเทียบเรือ ตามประกาศกรมประมง  ตลอดจนสอบถามสถานการณ์ของการขายสัตว์น้ำในช่วงนี้พบว่ายังอยู่ในสภาวะปกติ และให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการและให้ความร่วมมือเป็นอย่างด

วันที่ 21/12/63 นายโกวิทย์ เก้าเอี้ยน ประมงจังหวัดตรัง ร่วมกับ ผอ. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งตรัง ตัวแทนศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสตูล  ประมงอำเภอสิเกา ผู้นำท้องที่ คุณครู นักเรียนและชาวบ้านบ้านแหลมไทร ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำพันธุ์กุ้งแชบ๊วยและหอยชักตีน บริเวณท่าเรือแหลมไทรและทะเล ห่างจากฝั่งประมาณ 1-2 กิโลเมตร  หมู่ที่ 7 ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

วันที่ 16 ธันวาคม 2563 เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัด ร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสามชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง โดยมีนายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธาน

นางพรรณี เดชภักดี หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ร่วมกับประมงอำเภอหาดสำราญ ตัวแทนศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสตูล และชาวบ้านชุมชนบ้านนาชุมเห็ด ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ พันธุ์ปูม้าและหอยชักตีน ณ บริเวณทะเลใกล้เกาะเหลาเหลียง ต.ตะเสะ  อ.หาดสำราญ จ.ตรัง

ด้วยกรมประมง ได้ออกประกาศเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2563 เรื่อง การจัดทำหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ สำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภทการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล พ.ศ.2563 และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 กำหนดให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งทะเล ยื่นคำขอเข้าใช้งานโปรแกรม APD ได้ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป โดยกำหนดสถานที่ยื่นคำขอในพื้นที่ ณ สำนักงานประมงจังหวัดตรัง และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งตรัง

 กรมประมง เพิ่มช่องทางการตลาดรูปแบบใหม่เปิดซื้อ-ขายสินค้าผ่านระบบสั่งจองสัตว์น้ำออนไลน์ ภายใต้ชื่อ “Fisheries Shop” อุดหนุนกระจายผลผลิตช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด–19 สินค้าสัตว์น้ำที่สด สะอาด ปลอดภัย และได้มาตรฐาน ด้วยการช้อปปิ้งซื้อ-ขายผ่านออนไลน์ได้อย่างสะดวก (กรมประมง เพิ่มช่องทางการตลาดรูปแบบใหม่เปิดซื้อ-ขายสินค้าผ่านระบบสั่งจองสัตว์น้ำออนไลน์ ภายใต้ชื่อ “Fisheries Shop” อุดหนุนกระจายผลผลิตช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด–19 สินค้าสัตว์น้ำที่สด สะอาด ปลอดภัย และได้มาตรฐาน ด้วยการช้อปปิ้งซื้อ-ขายผ่านออนไลน์ได้อย่างสะดวก)2020-06-26 | 

               กรมประมง จัดโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี    ศูนย์การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านบ่อหว้า หมู่ที่ 9 ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

               ด้วยในวันที่ 3 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี กรมประมง จัดทำโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำใน 76 จังหวัด ละ 500,000 ตัว ในห้วงเดือนมิถุนายน ซึ่งพันธุ์สัตว์น้ำที่ปล่อยในครั้งนี้ ได้แก่ พ่อแม่พันธุ์ปูขาว (ปูทองหลาง) จำนวน 29 ตัว ลูกปูขาว ระยะ Crab จำนวน 3,000 ตัว และลูกปูขาว ระยะ Zoea จำนวน 500,000 ตัว รวมทั้งสิ้น 503,029 ตัว

               ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เพื่อถวายความจงรักภักดี และถวายเป็นพระราชกุศล อีกทั้ง เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการปล่อย และอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ ตลอดจนเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำ และพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น

  •  บทความ
  •  Hit 20 อันดับ
  • การขอหนังสือรับรองเพื่อประกอบการขอรับใบอนุญาตใช้เรือประมง.. (703)  การขอรับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ สำหรับปีการประมง 2563-2564 .. (689) ประชาสัมพันธ์ วันที่ 1 กันยายน 2561- วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 กรมประมงเปิดให้ขึ้นทะเบียนสัตว์น้ำ 12 ชนิด .. (560) แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการออกหนังสือรับรองเพื่อประกอบการขอเปลี่ยนประเภทของเรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวเรือหรือเครื่องจักร โอนกรรมสิทธิ์เรือประมงหรือเรื.. (530) ประชาสัมพันธ์ แจ้งการครอบครอง แบบหนังสือกำกับการจำหน่าย การนำพยานเอกสารหรือหลักฐานมาพิสูจน์ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ การออกใบอนุญาตให้ครอบครองสัตว์ป่าคุ้ม.. (512) ขายทอดตลาดสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่พนักงานเจ้าหน้าที่ยึดไว้.. (469) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดตรัง ขายทอดตลาดสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่พนักงานเจ้าหน้าที่สั่งยึดไว้.. (453) วันที่ 7 ก.ย.2561 กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง สำนักงานประมงจังหวัดตรัง และ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 11 (ตรัง) สำรวจพื้นที่.. (405) วันที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง มอบหมายให้ นายวสันต์ ถนอมทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธาน.. (383) แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการออกหนังสือรับรองเพื่อประกอบการขอเปลี่ยนประเภทของเรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวเรือหรือเครื่องจักร .. (376) ประกาศจังหวัดตรัง เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ ด้วยวิธีประมูลด้วยวาจา.. (362) ประชุมชี้แจงชาวประมง ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดเครื่องมือทำการประมง วิธีทำการประมง และพื้นที่ทำการประมง ที่ห้ามใช้ทำการประมงในพื้นที่จับ.. (358) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดตรัง ขายทอดตลาดสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่พนักงานเจ้าหน้าที่สั่งยึดไว้.. (357) วันที่ 6-7 กันยายน 2561 นายพรชัย สุขเรือง หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมงและคณะร่วมกับประมงอำเภอสิเกา จัดการฝึกอบรมยุวประมงตามโครงการบริหารจัดการ.. (351) ประกาศจังหวัดตรัง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดตรัง.. (347) วันที่ 4 ก.ย.61 ประมงอำเภอกันตังจัดทำ Seabook ณ ศูนย์ One Stop Service ณ สำนักงานประมงอำเภอกันตัง ที่ว่าการอำเภอกันตัง.. (344) กรมประมง เพิ่มช่องทางการตลาดรูปแบบใหม่เปิดซื้อ-ขายสินค้าผ่านระบบสั่งจองสัตว์น้ำออนไลน์ ภายใต้ชื่อ “Fisheries Shop” อุดหนุนกระจายผลผลิตช่วยเหลือเกษตรกร.. (317) โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ด้านประมง โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2561 (ภาคประมง).. (313) กิจกรรมเพื่อลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว เช่น การส่งเสริมการใช้ตะกร้า ถุงผ้า ปิ่นโตหรือบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม.. (303) วันที่ 8 กันยายน 2561 นายพรชัย สุขโสม นายอำเภอกันตังเป็นประธานเปิดงานวันอนุรักษ์ หอยตลับ (หอยปะ) ครั้งที่ 2 ณ บ้านท่าเรือ ม.1 ต.วังวน อ.กันตัง จ.ตรัง.. (298)