นายโกวิทย์ เก้าเอี้ยน

ประมงจังหวัดตรัง
    


นางพรรณี เดชภักดี

เจ้าพนักงานประมง
(อาวุโส)

หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

    


นายภูวรินทร์ นวลกลับ

เจ้าพนักงานประมง
(ชำนาญงาน)

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

    
นางสาวศิรินทิพย์ สังข์จีน

เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติงาน)

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

    
นายปฏิปัน ณ พัทลุง

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

    
นางสาวเสาวคนธ์ ดำคง

นิติกร
(ปฏิบัติการ)

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

    
นางสาวอรุณี มานะกล้า

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการ)

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

    


นางกาญจนา เตียวซี้

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการ)

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ ฯ

    
นางสาวลัทธิดา พักตร์จันทร์

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ ฯ

    
นางสาววรรณวิสา เสกธีระ

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ ฯ

    
นางสาวปิยะวรรณ จันศร

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล


กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ ฯ

    
นางสาวเสาวณีย์ จั่นสกุล

นักจัดการงานทั่วไป
(ปฏิบัติการ)

หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

    


นายจิระภัทร์ จริงจิตร

เจ้าพนักงานธุรการ
(ปฏิบัติงาน)

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

    
นางอุไร พิสุทธิ์เธียร

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(พนักงานราชการ)

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

    
นายมนัสพงษ์ พลเดช

พนักงานขับรถยนต์


กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

    
นางสาวสุดารัตน์ ชุมเชื้อ

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล


กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

    
นายเสกสรรค์ มัจฉา

เจ้าพนักงานประมง
(อาวุโส)

ประมงอำเภอหาดสำราญ

    
นายศักดิ์ดา ทวีเมือง

เจ้าพนักงานประมง
(อาวุโส)

ประมงอำเภอห้วยยอด

    
นายศุภมงคล สกุลราช

เจ้าพนักงานประมง
(อาวุโส)

ประมงอำเภอสิเกา

    
นางสาวสาวิตรี วงศ์สุวรรณ

เจ้าพนักงานประมง
(อาวุโส)

ประมงอำเภอกันตัง

    
นายประภาส แก้วโยชน์

เจ้าพนักงานประมง
(อาวุโส)

ประมงอำเภอปะเหลียน

    


นายสมชาย ทองด้วง

เจ้าพนักงานประมง
(ชำนาญงาน)

ประมงอำเภอย่านตาขาว

    
จ่าเอก ประวิทย์ ทองเขียว

เจ้าพนักงานประมง
( ชำนาญงาน )

รักษาการในตำแหน่งประมงอำเภอเมืองตรัง

    
นางสาวจิรัชยา พลพุ่ม

เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติงาน)

ผู้ช่วยประมงอำเภอกันตัง

    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดตรัง

 สำนักงานประมงจังหวัดตรัง ศาลากลางจังหวัดตรัง ชั้น 5 ถ.พัทลุง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง    cwtrang@hotmail.com   075218541   075218541   แฟนเพจ