บุคลากรสำนักงานประมงจังหวัดตรัง
นายเกียรติศักดิ์ เกษมพันธ์กุล

ประมงจังหวัดตรัง
    


นางพรรณี เดชภักดี

เจ้าพนักงานประมง
(อาวุโส)

หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

    


นายณัฐกิตติ์ นวลกลับ

เจ้าพนักงานประมง
(ชำนาญงาน)

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

    
นางสาวศิรินทิพย์ สังข์จีน

เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติงาน)

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

    
นายปฏิปัน ณ พัทลุง

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

    
นางสาวสุภาทิพย์ เอียดศรี

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

    
นางสาวอรุณี มานะกล้า

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการ)

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

    


นางสาวลัทธิดา พักตร์จันทร์

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ ฯ

    


นางสาวทิพากร สุขพล

เจ้าพนักงานประมง
(ชำนาญงาน)

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ ฯ

    
นางสาววรรณวิสา เสกธีระ

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ ฯ

    
นางสาวปิยะวรรณ จันศร

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ ฯ

    
ว่าง

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ ฯ

    


นางสาวศรีสุดา แจ่มศรี

นักจัดการงานทั่วไป
(ปฏิบัติการ)

หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

    


นางสุจินต์ โปฏกรัตน์

เจ้าพนักงานธุรการ
(ชำนาญงาน)

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

    
นางสาวณฐาปภัฏณ์ แก่นอินทร์

เจ้าพนักงานธุรการ
(ปฏิบัติงาน)

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

    
นางอุไร พิสุทธิ์เธียร

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(พนักงานราชการ)

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

    
นายมนัสพงษ์ พลเดช

พนักงานขับรถยนต์

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

    
นางสาวสุดารัตน์ ชุมเชื้อ

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

    
นายเสกสรรค์ มัจฉา

เจ้าพนักงานประมง
(อาวุโส)

ประมงอำเภอหาดสำราญ

    
นายทวีวัฒน์ หลงขาว

เจ้าพนักงานประมง
(อาวุโส)

ประมงอำเภอห้วยยอด

    
นางช่อทิพย์ จรูญศักดิ์

เจ้าพนักงานประมง
(อาวุโส)

ประมงอำเภอกันตัง

    
นายสมพร เดชภักดี

เจ้าพนักงานประมง
(อาวุโส)

ประมงอำเภอปะเหลียน

    


นายศุภมงคล สกุลราช

เจ้าพนักงานประมง
(อาวุโส)

ประมงอำเภอสิเกา

    
นายสมชาย ทองด้วง

เจ้าพนักงานประมง
(ชำนาญงาน)

ประมงอำเภอย่านตาขาว

    
นางสาวสมศรี จันทร์ประสาท

เจ้าพนักงานประมง
( ชำนาญงาน )

ประมงอำเภอเมืองตรัง

    
นางสาวจิรัชยา พลพุ่ม

เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติงาน)

ผู้ช่วยประมงอำเภอปะเหลียน

    

Copyright © 2016-2019 สำนักงานประมงจังหวัดตรัง

 สำนักงานประมงจังหวัดตรัง ศาลากลางจังหวัดตรัง ชั้น 5 ถ.พัทลุง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง