บทความสำนักงานประมงจังหวัดตรัง

วันที่ 10 ก.ย. 64 นายโกวิทย์ เก้าเอี้ยน ประมงจังหวัดตรัง มอบหมายให้นายสมชาย ทองด้วง ประมงอำเภอย่านตาขาว นางสาวลัทธิดา พักตร์จันทร์ นักวิชาการประมงปฎิบัติการ นางสาววรรณวิสา เสกธีระ นักวิชาการประมง และนายจุมพล ขุนทอง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ตรวจสอบร้านค้าปัจจัยการผลิต ในพื้นที่อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง จำนวน 2 ร้าน เพื่อควบคุม กำกับ ดูแลปัจจัยการผลิตสำหรับใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มีคุณภาพ มาตรฐาน รวมทั้งมีความปลอดภัยต่อสัตว์น้ำและผู้บริโภค

วันที่ 10 ก.ย. 64 นายโกวิทย์ เก้าเอี้ยน ประมงจังหวัดตรัง มอบหมายให้นายสมชาย ทองด้วง ประมงอำเภอย่านตาขาว นางสาวลัทธิดา พักตร์จันทร์ นักวิชาการประมงปฎิบัติการ นางสาววรรณวิสา เสกธีระ นักวิชาการประมง และนายจุมพล ขุนทอง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ได้มอบปัจจัยการผลิตให้แก่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านประมง จำนวน 6 ศูนย์ เพื่อพัฒนาศูนย์ฯ ให้เป็นจุดเรียนรู้ด้านประมงในชุมชน ณ ที่ว่าการอำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

วันที่ 10 ก.ย. 64 นายโกวิทย์ เก้าเอี้ยน ประมงจังหวัดตรัง มอบหมายให้นายเสกสรรค์ มัจฉา ประมงอำเภอหาดสำราญ นางสาวลัทธิดา พักตร์จันทร์ นักวิชาการประมงปฎิบัติการ นางสาววรรณวิสา เสกธีระ นักวิชาการประมง และนายจุมพล ขุนทอง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ได้มอบปัจจัยการผลิตให้แก่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านประมง จำนวน 6 ศูนย์ เพื่อพัฒนาศูนย์ฯ ให้เป็นจุดเรียนรู้ด้านประมงในชุมชน ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

 

วันที่ 9 ก.ย. 64 นายโกวิทย์ เก้าเอี้ยน ประมงจังหวัดตรัง มอบหมายให้นายศุภมงคล สกุลราช ประมงอำเภอสิเกา นางสาวลัทธิดา พักตร์จันทร์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ นางสาววรรณวิสา เสกธีระ นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) และนายจุมพล ขุนทอง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (พนักงานราชการเฉพาะกิจ) ตรวจสอบร้านค้าปัจจัยการผลิต ในพื้นที่อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง จำนวน 2 ร้าน เพื่อควบคุม กำกับ ดูแลปัจจัยการผลิตสำหรับใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มีคุณภาพ มาตรฐาน รวมทั้งมีความปลอดภัยต่อสัตว์น้ำและผู้บริโภค

วันที่ 9 ก.ย. 64 นายโกวิทย์ เก้าเอี้ยน ประมงจังหวัดตรัง มอบหมายให้นายศุภมงคล สกุลราช ประมงอำเภอสิเกา นางสาวลัทธิดา พักตร์จันทร์ นักวิชาการประมงปฎิบัติการ นางสาววรรณวิสา เสกธีระ นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) และนายจุมพล ขุนทอง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (พนักงานราชการเฉพาะกิจ) ได้มอบปัจจัยการผลิตให้แก่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านประมง เพื่อพัฒนาศูนย์ ฯ ให้เป็นจุดเรียนรู้ด้านการประมงในชุมชน ณ ศูนย์ ฯเครือข่ายด้านประมง ตำบลวังมะปรางเหนือ อำเภอวังวิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอสิเกา

วันที่ 8 ก.ย. 64 นายโกวิทย์ เก้าเอี้ยน ประมงจังหวัดตรัง มอบหมายให้นางสาวสาวิตรี วงศ์สุวรรณ ประมงอำเภอกันตัง นางสาวลัทธิดา พักตร์จันทร์ นักวิชาการประมงปฎิบัติการ นายจุมพล ขุนทอง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (พนักงานราชการเฉพาะกิจ) มอบปัจจัยการผลิตให้แก่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านประมง เพื่อพัฒนาศูนย์ฯ เครือข่ายให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านประมง ณ สำนักงานเกษตรอำเภอกันตัง

วันที่ 8 ก.ย. 64 นายโกวิทย์ เก้าเอี้ยน ประมงจังหวัดตรัง มอบหมายให้จ่าเอกประวิทย์ ทองเขียว ประมงอำเภอเมืองตรัง นางสาวลัทธิดา พักตร์จันทร์ นักวิชาการประมงปฎิบัติการ นายจุมพล ขุนทอง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (พนักงานราชการเฉพาะกิจ) มอบปัจจัยการผลิตให้แก่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านประมง เพื่อพัฒนาศูนย์ฯ เครือข่ายให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านประมง ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองตรัง โดยเชิญนายสราวุฒิ ธนาเจริญสกุล นายอำเภอเมืองตรัง มอบปัจจัยการผลิตให้เกษตรกร

วันที่ 7 ก.ย. 64 นายโกวิทย์ เก้าเอี้ยน ประมงจังหวัดตรัง นายศักดิ์ดา ทวีเมือง ประมงอำเภอห้วยยอด นางสาวลัทธิดา พักตร์จันทร์ นักวิชาการประมงปฎิบัติการ มอบปัจจัยการผลิตให้แก่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านประมง เพื่อพัฒนาศูนย์ฯ เครือข่ายให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านประมง ณ ที่ว่าการอำเภอห้วยยอด และศูนย์เรียนรู้ฯ ด้านประมงตำบลคลองปาง
อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

         วันที่ 6 กันยายน 2564 นายโกวิทย์  เก้าเอี้ยน ประมงจังหวัดตรัง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ประมงอำเภอหาดสำราญและประมงอำเภอปะเหลียนได้มอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรเจ้าของศูนย์ที่เป็นศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านประมง ศพก. เครือข่ายด้านประมง เพื่อเป็นจุดเรียนรู้ด้านประมงในชุมชนเพื่อให้เป็นจุดถ่ายทอดการเลี้ยงสัตว์น้ำในครัวเรือนเพื่อบริโภคเป็นการสร้างความมั่นคงด้านอาหารในภาวะวิกฤตและหากเหลือจากการบริโภคก็สามารถขายเป็นรายได้ให้ครัวเรือนมีรายได้เพิ่มโดยได้สนับสุนนพันธุ์ปลาดุกรัสเซีย พันธุ์ปลานิล พันธุ์ปลากดเหลือง อาหารปลาดุกขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ กระชังมุ้งเขียวอนุบาลปลา และกล่องพลาสติกเลี้ยงปู ให้ ศพก.เครือข่ายด้านประมง 12 ราย (แห่ง) อำเภอปะเหลียน 6 ราย อำเภอหาดสำราญ 6 รายทั้งนี้เพื่อให้เกษตรกรศูนย์เรียนรู้เครือข่ายด้านประมงจำนวน 12 ราย(แห่ง)ใช้ในการประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านประมงในชุมชนตามโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)

          สำหรับในปีงบประมาณ 2564 สำนักงานประมงจังหวัดตรัง ได้สนับสนุนวัสดุการเกษตรให้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านประมงทั้งจังหวัดใน 10 อำเภอ รวม 60 แห่ง จำนวน 29 รายการ เป็นเงิน 119,500 บาท ได้แก่ กระชังเลี้ยงสัตว์น้ำ กล่องพลาสติกเลี้ยงปู พันธุ์สัตว์น้ำ ได้แก่พันธุ์กบ ปลากดเหลือง ปลาจาระเม็ด ปลาดุก ปลาตะเพียน ปลาทับทิม ปลานิล ปลาหมอ รวมทั้งอาหารกบ อาหารปลากินพืช และปลากินเนื้อ เพื่อให้เกษตรกรไปดำเนินการเพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ ศพก.ด้านประมงให้กับชุมชนต่อไป

  •  บทความ
  •  Hits 10 อันดับ
  • การขอรับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ สำหรับปีการประมง 2563-2564 .. (1,100)  การขอหนังสือรับรองเพื่อประกอบการขอรับใบอนุญาตใช้เรือประมง.. (971) ประกาศจังหวัดตรัง รายชื่อผู้มีสิทธิประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1.. (919) ประชาสัมพันธ์ วันที่ 1 กันยายน 2561- วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 กรมประมงเปิดให้ขึ้นทะเบียนสัตว์น้ำ 12 ชนิด .. (787) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ (กุ้งก้ามกราม) เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร.. (712) วันที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง มอบหมายให้ นายวสันต์ ถนอมทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธาน.. (712) แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการออกหนังสือรับรองเพื่อประกอบการขอเปลี่ยนประเภทของเรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวเรือหรือเครื่องจักร โอนกรรมสิทธิ์เรือประมงหรือเรื.. (709) ประกาศจังหวัดตรัง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ครั้งที่ 2.. (702) ประกาศจังหวัดตรัง เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ ด้วยวิธีประมูลด้วยวาจา.. (684) ขายทอดตลาดสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่พนักงานเจ้าหน้าที่ยึดไว้.. (653)