บทความสำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย

ประกาศกรมประมง สรรหาและบรรจุแต่งตั้งข้าราชการ

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

1.โครงสร้างหน่วยงาน

 

2.ข้อมูลผู้บริหาร 

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20210423151531_1_file.png

 

3.อำนาจหน้าที่

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20200630160726_1_file.pdf

 

4.แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน

https://www4.fisheries.go.th/file_area/2560-2564.pdf
 

5.ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน.

 

6.กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

https://www4.fisheries.go.th/local/pic_activities/202006231052401_pic.pdf

 

7.ข่าวประชาสัมพันธ์

https://www.facebook.com/people/สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย-ในสวนหลวง/100005379615983

 

8.Q&A

https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/webboard/topic_page/fpo-sukhothai

 

9.Social Network

https://www.facebook.com/people/สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย-ในสวนหลวง/100005379615983

 

10.แผนการดำเนินงานประจำปี

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20210511143918_1_file.pdf

 

11.รายงานการกำกับติดตามดำเนินงาน รอบ6เดือน

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20210423151734_1_file.pdf

 

12.รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20210511154501_1_file.pdf


13.คู่มือหรือมาตรบานการปฏิบัติงาน

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20190204160551_1_file.pdf

.

14.คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20200428145416_1_file.pdf

 

15.ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20210423151924_1_file.pdf

 

16.รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20210426111116_1_file.pdf

 

17.E-Service

https://www.facebook.com/profile.php?id=100005379615983

 

18.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20210423155536_1_file.pdf 

 

19.รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20210423152044_1_file.pdf

 

20.รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20210423152132_1_file.pdf

 

21.แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20210423152235_1_file.pdf

 

22.ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20210426134202_1_file.pdf

 

23.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20210426134317_1_file.pdf

 

24.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20210511161720_1_file.pdf

 

25.นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20200429152434_1_file.pdf

 

26.การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20200429153129_1_file.pdf

 

 

27.หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20200429152434_1_file.pdf

 

 

28.รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20210423152336_1_file.pdf

 

29.แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนกาทุจริตและประพฤติมิชอบ

https://www4.fisheries.go.th/dof/view_li/104

 

30.ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

https://www4.fisheries.go.th/dof/view_li/104

 

31.ข้อมูลเชิงสถิติร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20210423152435_1_file.pdf

 

32.ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/webboard/topic_page/fpo-sukhothai

 

 

33.การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20210426111220_1_file.pdf

 

 

34.เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/view_activities/51/73026

 

 

35.การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20210511153223_1_file.pdf

 

36.การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20210423152519_1_file.pdf

 

37.การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20210426134412_1_file.pdf

 

38.การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20210426141232_1_file.pdf

 

39.แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20210426145613_1_file.pdf

 

40.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20210426145711_1_file.pdf

 

 

41.รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20210511155401_1_file.pdf


42.มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20200619144730_1_file.pdf

 

43.การดำเนนการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20210512144650_1_file.pdf

 

การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2564

สื่อประชาสัมพันธ์ด้านการใช้ยาและเคมีภัณฑ์ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

กรมประมงจัดโครงการเสวนาสร้างเครือข่ายองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นระดับจังหวัด ในพื้นที่ 23 จังหวัดชายทะเล จำนวน 459 ชุมชน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับพี่น้องชาวประมง เกิดการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชน ระหว่างภาคประชาชนกับภาครัฐ ภายใต้บริบทและวิถีของชุมชน เกิดความมั่นคงในอาชีพประมงพื้นบ้านอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นนโยบายที่ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เน้นย้ำให้กรมประมงบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด ควบคู่ไปกับคุณภาพชีวิตที่ดีของพี่น้องชาวประมง

นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา กรมประมงได้จัดทำโครงการต่างๆ เพื่อที่จะพัฒนาอาชีพประมงให้กับชุมชนในท้องถิ่นทั้งห่วงโซ่การผลิตให้มีความเข้มแข็ง มีรายได้มั่นคง มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ณ ปัจจุบันนี้ กรมประมงได้มีการขึ้นทะเบียนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น ประเภทประมงชายฝั่ง ภายใต้พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 มาตรา 25 ว่าด้วยเรื่องของการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสนับสนุนชุมชนประมงท้องถิ่นในการจัดการ การบำรุงรักษา การอนุรักษ์ การฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนจากทรัพยากรสัตว์น้ำภายในที่จับสัตว์น้ำในเขตประมงทะเลชายฝั่ง ซึ่ง ณ ปัจจุบันนี้ กรมประมงได้ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นด้านชายฝั่งไปแล้วกว่า 459 ชุมชน ประกอบด้วย โครงการพัฒนาอาชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนประมงพื้นบ้าน เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุปลาบึก เมื่อปีงบประมาณ 2562 จำนวน 65 ชุมชน ในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสงขลา นครศรีธรรมราช และปัตตานี ต่อมาในปีงบประมาณ 2563 ได้ดำเนินโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร จำนวน 144 ชุมชน ซึ่งผลการดำเนินโครงการดังกล่าว ถือว่าประสบผลสำเร็จ สามารถฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำและสิ่งแวดล้อมให้กลับมาดีขึ้น พัฒนาอาชีพประมงให้กับชุมชนในท้องถิ่นทั้งห่วงโซ่การผลิตให้มีความเข้มแข็ง มีรายได้มั่นคง มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น และในปีงบประมาณ 2564 ที่กรมประมงกำลังดำเนินการ อีกจำนวน 250 ชุมชน โดยโครงการดังกล่าวนี้ มุ่งเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนประมงท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ ตั้งแต่กระบวนการในการร่วมกันคิด ร่วมวางแผน ร่วมทำ ร่วมติดตามประเมินผล และร่วมรับผลประโยชน์ โดยกิจกรรมที่สำคัญของชุมชน ได้แก่ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน การสร้างแหล่งอาศัยสัตว์น้ำ ธนาคารสัตว์น้ำ การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ การปรับเปลี่ยนเครื่องมือทำการประมงให้ถูกกฎหมาย การจัดสร้างคานเรือชุมชน การสร้างมูลค่าเพิ่มของสัตว์น้ำโดยมีมาตรฐานการจับสัตว์น้ำและการแปรรูปสัตว์น้ำตามมาตรฐานความปลอดภัยต่อผู้บริโภค การเพิ่มช่องทาง การจำหน่ายสัตว์น้ำ รวมถึงการพัฒนาเป็นชุมชนประมงเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ Fisherman Village Resort ในอนาคต

ดังนั้น เพื่อสร้างเครือข่ายชุมชนประมงท้องถิ่นให้เกิดความเข้มแข็ง กรมประมง จึงได้กำหนดจัดโครงการเสวนาสร้างเครือข่ายองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นระดับจังหวัด ระหว่างเดือนมีนาคม - สิงหาคม 2564 ในพื้นที่ 22 จังหวัดชายทะเลและพัทลุง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เครือข่ายองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์และบทเรียนจากการดำเนินงานพัฒนาอาชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็งชองชุมชนประมงชายทะเล และแนวทางการขับเคลื่อนเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรประมงในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน อีกทั้ง เป็นการกระชับความสัมพันธ์ความร่วมมือระหว่างชุมชนกับเจ้าหน้าที่ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชน ในการจัดงานครั้งนี้ ยังมีการจัดนิทรรศการด้านการประมงของหน่วยงานราชการ การจัดนิทรรศการขององค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น และยังมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปของชุมชน นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวนทั้งสิ้นกว่า 12 ล้านตัว เพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์ ชาวประมงพื้นบ้านสามารถเข้าถึงทรัพยากรสัตว์น้ำได้อย่างทั่วถึง ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น มีคุณภาพที่ดีขึ้นจากการประกอบอาชีพประมง และชุมชนประมงเกิดความเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยโครงการดังกล่าว จะเริ่มคิกออฟในวันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม 2564 ในพื้นที่ 2 แห่ง ได้แก่ 1. หาดจันทร์สว่าง (หาดปลาไก่) ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา และ 2. อ่าวท่ายาง ตำบลเกาะหมาก อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

กรมประมงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การดำเนินโครงการดังกล่าวจะเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างความเข้มแข็งให้กับพี่น้องชาวประมงพื้นบ้านทั้ง 23 จังหวัด เกิดการมีส่วนร่วมในการบริหารทรัพยากรประมงของชุมชน ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่ช่วยให้เกิดความมั่นคงของอาชีพประมง ภายใต้ความยั่งยืนของทรัพยากร...อธิบดี กล่าว

คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย และกับเจ้าหน้าที่ประมงอำเภอ มาอบรบและให้ความรู้กับประมงอาสา ประจำปีงบประมาณ 2561 มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 30 คน

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เจ้าหน้าที่กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง มาให้ความรู้สถิติกับเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย และมาดูงานในการประกอบอาชีพด้านการประมง

  •  บทความ
  •  Hit 20 อันดับ
  • สัตว์น้ำประจำจังหวัดสุโขทัย.. (1,654)  อบรมประมงอาสา ประจำปีงบประมาณ 2561.. (1,457) กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง มาให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ และมาดูงาน ในด้านการประมง.. (890) ประวัติสำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย.. (837) วิสัยทัศน์ - พันธกิจ.. (786) ข้อมูลข่าวสารของราชการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540.. (733) ร่วมบรรพชาอุปสมบท นายยศธร ชาลีวัลย์ ประมงอำเภอศรีสัชนาลัย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล.. (543) การดำเนินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT ประจำปี 2563 สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย .. (532) ประกาศกรมประมง เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563.. (490) ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต.. (446) สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย.. (406) ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ.. (384) ประมงจังหวัดสุโขทัย.. (376) โครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" จังหวัดสุโขทัย.. (361) ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป.. (353) สุโขทัย.. (342) กฏหมายและระเบียบเกี่ยวกับการประมง.. (338) เข้าสู่เว็บไซต์.. (290) ขอความอนุเคราะห์ออกประกาศรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน (ชาย)เข้ารับราชการ.. (268) ประชาสัมพันธ์-รับสมัครกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ.. (241)