กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง มาให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ และมาดูงาน ในด้านการประมง


[2023-06-01] 3 มิถุนายน 2566.. [2023-05-26] ประกาศกำหนด "ฤดูน้ำแดง" ฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ วางไข่ และเลี้ยงตัวอ่อน ปร.. [2022-04-21] รายงานผลการดำเนินงานการให้บริการตามคู่มือประชาขน.. [2021-12-07] ร่วมถวายพระพร.. [2021-12-07] แผนที่ด้านการประมงจังหวัดสุโขทัย.. [2021-08-23] บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ.. [2021-08-13] รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะโดยวิธีสอบสัมภาษณ์ และกำหนดเว.. [2021-07-27] ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน.. [2021-07-24] รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน และกำหนดเวลา และสถานที่ในการประเมิน.. [2021-05-17] ประกาศกรมประมง สรรหาและบรรจุแต่งตั้งข้าราชการ.. อ่านทั้งหมด 

กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง มาให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ และมาดูงาน ในด้านการประมง 

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เจ้าหน้าที่กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง มาให้ความรู้สถิติกับเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย และมาดูงานในการประกอบอาชีพด้านการประมง