บทความกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

วันที่ 4 มิถุนายน 2564 ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ในฐานะฝ่ายเลขาคณะอนุกรรมการนโยบายด้านการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เป็นประธาน ในการจัดประชุมทางไกลเตรียมความพร้อมการจัดทำนโยบายด้านการเพาะลี้ยงสัตว์น้ำและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ครั้งที่ 5 ณ ห้องประชุมมือเสือ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ร่วมกับหน่วยงานในกรมประมงที่เกี่ยวข้อง โดยมีอาจารย์โภไคย ศรีรัตโนภาส ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดทำยุทธศาสตร์ เป็นผู้นำจัดทำยุทธศาสตร์

วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพะยูน ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง

นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุม The 3rd Group Leaders Meeting of Thai Fish Project ภายใต้โครงการ " Utilization of Thailand Local Genetic Resources to Develop Novel Farmed Fish for Global Market " ผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ Zoom Cloud Meeting

โดยโครงการฯ ดังกล่าว รัฐบาลญี่ปุ่นได้ให้การสนับสนุนในรูปแบบความร่วมมือทางด้านงานวิจัยผ่านองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency : JICA) ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (พ.ศ.2562 - 2566) กรมประมงซึ่งเป็นหน่วยงานหลักได้มอบหมายให้กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเป็นผู้ประสานงานฝ่ายไทย 

ทั้งนี้ มีนักวิจัยจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งจากกรมประมง องค์กรภายนอก และสถาบันการศึกษาต่าง ๆ อาทิ องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมนำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินงานวิจัยในครั้งนี้ด้วย

#กรมประมง 
#กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
#นายเฉลิมชัยสุวรรณรักษ์รองอธิบดีกรมประมง
#รองเหลิมฯเติมข่าวดี
#กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

ติดตามข่าวเพิ่มเติม คลิ๊ก ??????
https://www.facebook.com/227334884050780/posts/3916537648463800/

วันที่ 2 มิถุนายน 2564 นายประจวบ ลีรักษาเกียรติ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ และหน่วยงานร่วม ดำเนินกิจกรรมเพิ่มทรัพยากรสัตว์น้ำชายฝั่งเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบราชินีนาถ วันที่ 3 มิถุนายน 2564  โดยปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำชายฝั่ง ประกอบด้วย ปูม้า และหอยชักตีน จำนวน 430,000 ตัว ณ ชายหาดแหลมเสด็จ จ.จันทบุรี " ทรงพระเจริญ "

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ สาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์ การผลิต "กุ้งเหยียด" เพื่อส่งเสริมกลุ่มแม่บ้านเกษตร ผลิตเพื่อจำหน่ายให้นักท่องเที่ยว

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 นางพิชญา ชัยนาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งภูเก็ต ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ตและหน่วยงานกรมประมงในจังหวัดภูเก็ต       จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 43 พรรษา 3 มิถุนายน 2564 ณ โดยมี นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเป็นกุ้งแชบ๊วยจำนวน 500,000 ตัวและปลากะพงทองจำนวน 5,000 ตัว และปลากะพงขาว 20,000 ณ มัสยิดดารุสสลาม ซอยบ้านบางดุก ตำบลไม้ขาว  อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ และเพิ่มพูนปริมาณพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติให้เกิดความอุดมสมบูรณ์และเป็นแหล่งอาหารเพื่อการบริโภค

วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ประชุมทางไกลติดตามงานกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ครั้งที่ 5 ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 ณ ห้องมือเสือ อาคารกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง โดย ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล หัวหน้ากลุ่มงาน และ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ภายใต้สังกัด กพช. เพื่อติดตามการใช้งบประมาณ และผลงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานของ กพช รวมถึงการสื่อข่าวสารจากกรมประมง และรับข่าวสารสถานการณ์จากภูมิภาค ในการปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19)

วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำชายฝั่ง กุ้งกุลาดำ จำนวน 300,000 ตัว เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 5 พฤษภาคม  พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ณ ชายหาดแหลมเสด็จ ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี " ทรงพระเจริญ"

วันที่ 29 เมษายน 2564 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำชายฝั่งเฉลิมพระเกียรติ ได้แก่ ลูกกุ้งกุลาดำจำนวน 160,000 ตัว เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ  สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ  มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลราชกุมาร วันที่ 29 เมษายน 2564 ณ ชายหาดแหลมเสด็จ จังหวัดจันทบุรี

วันที่ 28 เมษายน 2564 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จัดกิจกรรมสาธิตการเลี้ยงกุ้งขาวบ่อพีอีตามแนวปรัญชาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 2/2564  ขนาดบ่อเลี้ยงประมาณ 152 ตร.ม. ปล่อยกุ้งขาวน้ำหนัก และความยาวเฉลี่ย 0.45 กรัม และ 4.6 ซ.ม. ตามลำดับ จำนวน 80,000 ตัว โดยได้รับการสนับสนุนลูกพันธุ์กุ้งขาวจาก บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

"การเพิ่มมูลค่าขี้กุ้ง ตามแนวพระราชดำริ" ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพิ่มมูลค่าของเสียจากการเลี้ยงกุ้งทะเล คือ "ขี้กุ้งหรือดินเลนนากุ้ง" โดยรวบรวมขี้กุ้งหรือดินเลนนากุ้งมาแปรรูปเป็น "ปุ๋ยหมักดินเลนนากุ้ง" ตามแนวพระราชดำริ "อธรรมปราบอธรรม" และนำมาปลูกพืชผัก ผลไม้ ที่มีราคาสูง เป็นที่ต้องการของตลาด โดยทางศูนย์ฯ คุ้งกระเบน ได้ทดสอบปลูกเมล่อนสายพันธุ์ต่างๆ เช่น ร็อคกี้ บารมี แสนหวาน ปริ๊นเซส ไข่ทองคำ จันทร์ฉาย อัคนี และมะเขือเทศราชินี ซึ่งให้ผลผลิตได้ดีมาก โดยล่าสุดศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สาธิตการปลูกเมล่อนด้วยดินเลนนากุ้งในโรงเรือน ครั้งนี้เป็นเมล่อนสายพันธุ์ "อัคนี" ผิวเปลือกสีเหลืองสดสวยงาม เนื้อสีขาวออกเขียวเล็กน้อย รสชาดหวานกรอบ จะดำเนินเก็บผลผลิตในช่วงวันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป

"การเพิ่มมูลค่าขี้กุ้ง ตามแนวพระราชดำริ" ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพิ่มมูลค่าของเสียจากการเลี้ยงกุ้งทะเล คือ "ขี้กุ้งหรือดินเลนนากุ้ง" โดยรวบรวมขี้กุ้งหรือดินเลนนากุ้งมาแปรรูปเป็น "ปุ๋ยหมักดินเลนนากุ้ง" ตามแนวพระราชดำริ "อธรรมปราบอธรรม" และนำมาปลูกพืชผัก ผลไม้ ที่มีราคาสูง เป็นที่ต้องการของตลาด โดยทางศูนย์ฯ คุ้งกระเบน ได้ทดสอบปลูกเมล่อนสายพันธุ์ต่างๆ เช่น ร็อคกี้ บารมี แสนหวาน ปริ๊นเซส ไข่ทองคำ จันทร์ฉาย อัคนี และมะเขือเทศราชินี ซึ่งให้ผลผลิตได้ดีมาก โดยล่าสุดศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สาธิตการปลูกเมล่อนด้วยดินเลนนากุ้งในโรงเรือน ครั้งนี้เป็นเมล่อนสายพันธุ์ "อัคนี" ผิวเปลือกสีเหลืองสดสวยงาม เนื้อสีขาวออกเขียวเล็กน้อย รสชาดหวานกรอบ จะดำเนินเก็บผลผลิตในช่วงวันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทดสอบการอนุบาลลูกปูม้าจากแม่ปูไข่แก่นอกกระดองจนถึงระยะ Young carb ในบ่อดิน อายุ 21 วัน หากเตรียมบ่อดีค่อนข้างจะได้ผลผลิตตามที่ต้องการ เตรียมรวบรวมลูกปูม้าสนับสนุนชาวประมงปล่อยลงอ่าวคุ้งกระเบน และลองเลี้ยงต่ออีกสักระยะ ให้ได้ความกว้างกระดองประมาณ 5.0 เซนติเมตร

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทดสอบการอนุบาลลูกปูม้าจากแม่ปูไข่แก่นอกกระดองจนถึงระยะ Young carb ในบ่อดิน อายุ 21 วัน หากเตรียมบ่อดีค่อนข้างจะได้ผลผลิตตามที่ต้องการ เตรียมรวบรวมลูกปูม้าสนับสนุนชาวประมงปล่อยลงอ่าวคุ้งกระเบน และลองเลี้ยงต่ออีกสักระยะ ให้ได้ความกว้างกระดองประมาณ 5.0 เซนติเมตร

วันที่ 16 มีนาคม 2564 นางอาภรณ์ เทพพานิช ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์ และนางฉันทนา แก้วตาปี ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เกาะยาวน้อย ต.เกาะยาว จ.พังงา พร้อมด้วย นายสุขาติ? แสงจันทร์ ประมงจังหวัดพังงา? นำลูกพันธุ์ปลิงทะเล  ชนิดปลิงขาว Holothuria scabra ซึ่งได้จากการเพาะพันธุ์? จาก ศพช.ประจวบฯ จำนวน? 500,400 ตัว?  และจาก ศพช.พังงา จำนวน? 300, 000  ตัว รวม 800,400 ตัว มอบให้ อบต.เกาะยาวน้อย เพื่อแจกจ่ายให้แก่กลุ่มอนุรักษ์และฟื้นฟูปลิงทะเล ต.เกาะยาวน้อย นำไปปล่อยในพื้นที่อนุรักษ์พันธุ์ปลิงทะเล บริเวณชายทะเลบ้านแหลมยางฝั่งท่ามะเนาะ ตามกิจกรรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 16 มีนาคม 2564 นางอาภรณ์ เทพพานิช ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์ และนางฉันทนา แก้วตาปี ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เกาะยาวน้อย ต.เกาะยาว จ.พังงา พร้อมด้วย นายสุขาติ? แสงจันทร์ ประมงจังหวัดพังงา? นำลูกพันธุ์ปลิงทะเล  ชนิดปลิงขาว Holothuria scabra ซึ่งได้จากการเพาะพันธุ์? จาก ศพช.ประจวบฯ จำนวน? 500,400 ตัว?  และจาก ศพช.พังงา จำนวน? 300, 000  ตัว รวม 800,400 ตัว มอบให้ อบต.เกาะยาวน้อย เพื่อแจกจ่ายให้แก่กลุ่มอนุรักษ์และฟื้นฟูปลิงทะเล ต.เกาะยาวน้อย นำไปปล่อยในพื้นที่อนุรักษ์พันธุ์ปลิงทะเล บริเวณชายทะเลบ้านแหลมยางฝั่งท่ามะเนาะ ตามกิจกรรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สาธิตการเพาะถั่วงอกในถ้วยแก้ว "หนึ่งแก้ว หนึ่งมื้อ เพิ่มรายได้" เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรเพาะถั่วงอกอย่างง่าย เพื่อบริโภคในครัวเรือน และจำหน่ายเสริมรายได้

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สาธิตการเพาะถั่วงอกในถ้วยแก้ว "หนึ่งแก้ว หนึ่งมื้อ เพิ่มรายได้" เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรเพาะถั่วงอกอย่างง่าย เพื่อบริโภคในครัวเรือน และจำหน่ายเสริมรายได้

วันที่ 10 มีนาคมบุคคลากร ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสมุทรสาคร ทะยอยรับวัคซีนโควิด-19 ชุดแรก จนหมดทุกคนภายในวันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564

วันที่ 10 มีนาคมบุคคลากร ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสมุทรสาคร ทะยอยรับวัคซีนโควิด-19 ชุดแรก จนหมดทุกคนภายในวันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี น้อมนำแนวพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยปรับประยุกต์เป็นด้านการท่องเที่ยว "การท่องเที่ยวเชิงพัฒนา" พร้อมส่งเสริมและสนับสนุน ตลอดจนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เพื่อประโยชน์การท่องเที่ยวของจังหวัดจันทบุรี ในครั้งนี้ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน ได้รับการรับรองมาตรฐาน : คุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ จำนวน 3 แหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ 
   1.ศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบน
   2.สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา 
   3.หน่วยสาธิตการเลี้ยงสัตว์น้ำภายในอ่าวคุ้งกระเบน
จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย โดยใบรับรองมีผลตั้งแต่ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 - 12 พฤศจิกายน 2565

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี น้อมนำแนวพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยปรับประยุกต์เป็นด้านการท่องเที่ยว "การท่องเที่ยวเชิงพัฒนา" พร้อมส่งเสริมและสนับสนุน ตลอดจนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เพื่อประโยชน์การท่องเที่ยวของจังหวัดจันทบุรี ในครั้งนี้ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน ได้รับการรับรองมาตรฐาน : คุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ จำนวน 3 แหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ 
   1.ศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบน
   2.สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา 
   3.หน่วยสาธิตการเลี้ยงสัตว์น้ำภายในอ่าวคุ้งกระเบน
จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย โดยใบรับรองมีผลตั้งแต่ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 - 12 พฤศจิกายน 2565

โครงการสาธิตการเลี้ยงกุ้งขาวในบ่อลอยพีอี ขนาด 152 ตารางเมตร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยปล่อยกุ้งขาวซุปเปอร์ PL จำนวน 80,000 ตัว เริ่มทยอยจับกุ้งจากเลี้ยงไปแล้วระยะเวลา 60 และ 75 วัน ผลผลิต 355.50 ( 60 ตัว/ก.ก. และ 179 ก.ก. (50 ตัว/ก.ก.) คาดว่าจะเลี้ยงต่ออีก 7 วัน ให้ได้ 40 ตัว/ก.ก. แล้วปิดบ่อ มีผลผลิตเหลือประมาณ 500 ก.ก.

วันที่ 5 มีนาคม 2564 นายประจวบ ลีรักษาเกียรติ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมด้วยจิตอาสาศูนย์ฯ คุ้งกระเบน ร่วมดำเนิน โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี กิจกรรม "ปลูกสร้างจิตสำนึกในการเก็บขยะทะเลตกค้างในระบบนิเวศแบบมีส่วนร่วม" ร่วมดำเนินการเก็บขยะบริเวณชายหาดแหลมเสด็จ ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดจันทบุรี โดยมีนายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานโครงการฯ

วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์  2564 นางพิชญา ชัยนาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งภูเก็ตเป็นประธานการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสอบถามปัญหา อุปสรรค ของเกษตรกรโรงเพาะฟักและอนุบาลในจังหวัดภูเก็ต เกี่ยวกับสถานการณ์ใช้ยาและสารตกค้าง การใช้งานระบบ APD และผลกระทบในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด เชื้อไวรัส COVID- 19  ตามนโนบายของกรมประมง ในการส่งเสริมการผลิตสัตว์น้ำที่มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคใส่ใจสิ่งแวดล้อม และรับผิดชอบต่อสังคม โดยได้ขับเคลื่อนโครงการอาหารปลอดภัย (Food Safety) มาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการเพาะเลี้ยงกุ้งซึ่งได้พัฒนาฟาร์มให้ได้มาตรฐาน “การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี (Good Aquaculture Practice ; GAP)” เพื่อให้กุ้งไทยปลอดยาสัตว์ สารตกค้างและปลอดภัยต่อผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ

วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์  2564 นางพิชญา ชัยนาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งภูเก็ตเป็นประธานการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสอบถามปัญหา อุปสรรค ของเกษตรกรโรงเพาะฟักและอนุบาลในจังหวัดภูเก็ต เกี่ยวกับสถานการณ์ใช้ยาและสารตกค้าง การใช้งานระบบ APD และผลกระทบในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด เชื้อไวรัส COVID- 19  ตามนโนบายของกรมประมง ในการส่งเสริมการผลิตสัตว์น้ำที่มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคใส่ใจสิ่งแวดล้อม และรับผิดชอบต่อสังคม โดยได้ขับเคลื่อนโครงการอาหารปลอดภัย (Food Safety) มาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการเพาะเลี้ยงกุ้งซึ่งได้พัฒนาฟาร์มให้ได้มาตรฐาน “การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี (Good Aquaculture Practice ; GAP)” เพื่อให้กุ้งไทยปลอดยาสัตว์ สารตกค้างและปลอดภัยต่อผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ

วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์  2564 นางพิชญา ชัยนาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งภูเก็ตเป็นประธานการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสอบถามปัญหา อุปสรรค ของเกษตรกรโรงเพาะฟักและอนุบาลในจังหวัดภูเก็ต เกี่ยวกับสถานการณ์ใช้ยาและสารตกค้าง การใช้งานระบบ APD และผลกระทบในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด เชื้อไวรัส COVID- 19  ตามนโนบายของกรมประมง ในการส่งเสริมการผลิตสัตว์น้ำที่มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคใส่ใจสิ่งแวดล้อม และรับผิดชอบต่อสังคม โดยได้ขับเคลื่อนโครงการอาหารปลอดภัย (Food Safety) มาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการเพาะเลี้ยงกุ้งซึ่งได้พัฒนาฟาร์มให้ได้มาตรฐาน “การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี (Good Aquaculture Practice ; GAP)” เพื่อให้กุ้งไทยปลอดยาสัตว์ สารตกค้างและปลอดภัยต่อผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ

ครั้งแรกกับความร่วมมือของสามหน่วยงานระดับประเทศ เพื่อเฟ้นหาสุดยอดทีมที่พร้อมจะมาระเบิดไอเดียในการพัฒนาตลาดให้กับโจทย์ Sugi หรือปลาช่อนทะเลไทย !?
.
ชิงเงินรางวัล 30,000 บาท และทริปดูงานที่กระชังปลา ที่แม้ว่าจะอยู่ในประเทศไทย แต่บรรยากาศเหมือนเดินอยู่ในโอกินาว่าช่วงฤดูใบไม้ผลิ !? 
.
Exclusive Hidden Gems Trip รางวัลที่รอคุณมาร่วมค้นพบ
.
สนใจก้าวไปเป็นส่วนหนึ่งกับความท้าทายระดับประเทศครั้งใหม่

ข้อมูลเพิ่มเติม :
shorturl.at/xyDG6
สอบถามข้อมูลโครงการ :
Inbox: https://m.facebook.com/TBSCCC/ 
สมัครเลย :
shorturl.at/vBPU9

  •  บทความ
  • เอกสารประกอบการประชุมกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง   รายชื่อกุ้งกุลาดำไปจีน  โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ ปี 2561  ระบบ White List Hatchery  แผนและผลการปฏิบัติราชการประจำปี  จริยธรรมข้าราชการพลเรือน  ยุทธศาสตร์กรมประมง  ระบบคลังเอกสารกรมประมง (DOF File) รายชื่อองค์กรเอกชนที่ได้รับการประกาศรับรองให้เป็นผู้ออกหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำได้ด้วยตนเอง MD ระบบสารสนเทศ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง รายงานประจำปี แบบขออนุญาตเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์กรมประมง คำรับรองการปฏิบัติราชการ คู่มือระบบงาน e-GP
  •  Hit 20 อันดับ
  • รายชื่อเกษตรกรที่ผ่านการตรวจรับรองกุ้งกุลาดำมีชีวิตเพื่อส่งออกสาธารณรัฐประชาชนจีน.. (32,156)  รายชื่อเกษตรกรที่ได้รับอนุมัติเข้าร่วมโครงการฯ (ระยะที่ 2).. (20,394) การส่งออกกุ้งกุลาดำมีชีวิตไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน.. (16,762) โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ ปี 2561.. (14,847) ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ.. (8,721) หน้าหลัก.. (8,707) รายชื่อโรงเพาะฟักที่ผ่านการตรวจวิเคราะห์โรคไวรัส ตามโครงการคลัสเตอร์กุ้งกุลาดำ.. (8,636) รายชื่อเกษตรกร ที่ได้รับอนุมัติเข้าร่วมโครงการฯ (ระยะที่ 1).. (7,065) รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร.. (6,484) สถานการณ์สินค้ากุ้งทะเล .. (5,868) Workflow e-bidding.. (5,694) โครงสร้างกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง.. (5,435) กลุ่มวิจัยและพัฒนาการผลิตกุ้งทะเล.. (5,394) ภารกิจและหน้าที่.. (5,211) ข้อมูลการนำเข้า - ส่งออกสินค้าและผลิตภัณฑ์กุ้งทะเล.. (5,154) หน้าหลัก.. (5,067) วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม.. (5,049) โครงสร้างบุคลากร.. (4,918) ระเบียบกรมประมง.. (4,847) รายชื่อโรงเพาะฟักฯ ที่ได้รับอนุมัติเข้าร่วมโครงการฯ ระยะที่ 2 .. (4,839)