ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกผักสวนครัวเพื่อบริโภคในครัวเรือน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

มอบเงินกองทุนสวัสดิการกรมประมง จำนวน 100,000.- บาท เพื่อช่วยเหลือครอบค.. [2021-08-25 ] ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกผักสวนครัวเพื่อบริโภคในครัวเรือน ตามหลักปรัช.. [2021-08-25 ] โครงการฝึกอบรมการปลูกแคคตัสเพื่อเป็นอาชีพเสริมแก่เกษตรกร.. [2021-08-25 ] สนับสนุนพันธุ์ปลากะพงขาวขนาด 2 นิ้ว ให้กับสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาค.. [2021-08-25 ] สนับสนุนพันธุ์กุ้งแชบ้วย จำนวน 550,000 ตัว ให้กับสำนักงานประมงจังหวัดป.. [2021-08-25 ] ปล่อยกุ้งกุลาดำ จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ ตัว และลูกหมึกกระดองจำนวน ๑,๕๐๐ ตัว.. [2021-08-25 ] สัมภาษณ์ในการถ่ายทำสารคดีเชิงข่าวชุด สืบสาน สร้างสุขปวงประชา.. [2021-08-25 ] เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งเฮ !! หลัง คบท. ไฟเขียวให้ กรมประมง...เดินหน้าโครง.. [2021-07-09 ] ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมประชาพิจารณ์ และให้ข้อคิดเห็นต่อ (ร่าง) .. [2021-07-09 ] จีนเพิ่มความเข้มงวดการตรวจสอบกักกันโรค ณ ด่านนำเข้าต่อสินค้ากุ้งกุลาดำ.. [2021-07-07 ]
อ่านทั้งหมด 

ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกผักสวนครัวเพื่อบริโภคในครัวเรือน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 เผยเเพร่: 2021-07-07  |  อ่าน: 84 ครั้ง

 

วันที่ 23 สิงหาคม 2564 สำนักงาน กปร. ร่วมกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี ดำเนินงานสนองพระราชดำริ ช่วยเหลือผู้เดือดร้อนจากการแพร่ระบาดโรคทางเดินหายใจ COVID 18 ดำเนินโครงการ " กล้า อื่ม สุข " ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกผักสวนครัวเพื่อบริโภคในครัวเรือน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคทางเดินหายใจ COVID 19 โดยแจกชุดปลูกผักสวนครัว ฟรี....รอบแรกจำนวน 200 คนๆ ละ 5 ชุด หนึ่งชุดประกอบด้วยตระกร้าปลูกผักสวนครัว 5 ใบ พร้อมปุ๋ยหมักดินเลนนากุ้ง จำนวน 20 ถุง และเมล็ดพันธุ์ผัก หรือกล้าผัก ได้แก่ เมล็ดผักบุ้ง เมล็ดกวางตุ้ง เมล็ดคะน้า วอเตอร์เคส หูเสือ โหระพา กะเพรา แมงลัก  มะเขือตอแหล และหม่อนทานผลสด แล้วแต่ความต้องการของผู้ลงทะเบียน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน และเป็นการฝึกอาชีพเกษตรกรรมไปในตัวด้วย