ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกผักสวนครัวเพื่อบริโภคในครัวเรือน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


[2023-03-15] โครงการเสริมสภาพคล่องเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเล ปี 2565 ระยะที่ 1.. [2022-03-16] ระเบียบ / หลักเกณฑ์ / หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องกับการประเมินบุคคลและผล.. [2021-08-25] มอบเงินกองทุนสวัสดิการกรมประมง จำนวน 100,000.- บาท เพื่อช่วยเหลือครอบค.. [2021-08-25] ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกผักสวนครัวเพื่อบริโภคในครัวเรือน ตามหลักปรัช.. [2021-08-25] โครงการฝึกอบรมการปลูกแคคตัสเพื่อเป็นอาชีพเสริมแก่เกษตรกร.. [2021-08-25] สนับสนุนพันธุ์ปลากะพงขาวขนาด 2 นิ้ว ให้กับสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาค.. [2021-08-25] สนับสนุนพันธุ์กุ้งแชบ้วย จำนวน 550,000 ตัว ให้กับสำนักงานประมงจังหวัดป.. [2021-08-25] ปล่อยกุ้งกุลาดำ จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ ตัว และลูกหมึกกระดองจำนวน ๑,๕๐๐ ตัว.. [2021-08-25] สัมภาษณ์ในการถ่ายทำสารคดีเชิงข่าวชุด สืบสาน สร้างสุขปวงประชา.. [2021-07-09] เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งเฮ !! หลัง คบท. ไฟเขียวให้ กรมประมง...เดินหน้าโครง.. อ่านทั้งหมด 

ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกผักสวนครัวเพื่อบริโภคในครัวเรือน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 


วันที่ 23 สิงหาคม 2564 สำนักงาน กปร. ร่วมกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี ดำเนินงานสนองพระราชดำริ ช่วยเหลือผู้เดือดร้อนจากการแพร่ระบาดโรคทางเดินหายใจ COVID 18 ดำเนินโครงการ " กล้า อื่ม สุข " ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกผักสวนครัวเพื่อบริโภคในครัวเรือน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคทางเดินหายใจ COVID 19 โดยแจกชุดปลูกผักสวนครัว ฟรี....รอบแรกจำนวน 200 คนๆ ละ 5 ชุด หนึ่งชุดประกอบด้วยตระกร้าปลูกผักสวนครัว 5 ใบ พร้อมปุ๋ยหมักดินเลนนากุ้ง จำนวน 20 ถุง และเมล็ดพันธุ์ผัก หรือกล้าผัก ได้แก่ เมล็ดผักบุ้ง เมล็ดกวางตุ้ง เมล็ดคะน้า วอเตอร์เคส หูเสือ โหระพา กะเพรา แมงลัก  มะเขือตอแหล และหม่อนทานผลสด แล้วแต่ความต้องการของผู้ลงทะเบียน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน และเป็นการฝึกอาชีพเกษตรกรรมไปในตัวด้วย