ข้อมูลด้านการประมงในพื้นที่จังหวัดลำพูน  สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน


จำนวนผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.2) ระดับ ตำบล อำเภอ จังหวัด 


ข้อมูลเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมจระเข้ 


ข้อมูลเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม กุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช 


ข้อมูลเกษตรกรผู้ทำการประมง (ทบ.3)จังหวัดลำพูน 


จำนวนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1) ระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด 


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประชาสัมพันธ์ Fisherman market @ Lamphun    140   สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ร่วมจัดนิทรรศการงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดู...  123  สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ดำเนินการมอบปัจจัยการผลิตโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่...  103  สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธร...  81  ช่องทางแจ้งปัญหา   79  สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนผู้มารับมาบริก...  69  ประชาสัมพันธ์ Fisherman Shop @ Lamphun    68  สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ร่วมส่งเสริมกิจกรรมทางวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของจังหว...  66  ประชาสัมพันธ์ Fisherman market @ Lamphun    66  สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ประชุมครั้งที่ 1/2566   66