คลิปข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร ประชุมประจำเดือน ครั้งที่1/2565   183   อบรมเยาวชนนักเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด    137  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง Fisheries Co-ordinator : FC ครั้งที่...  107  ประชาสัมพันธ์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในฤดูแล้ง   107  สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร KICK-OFF โครงการบริหารจัดการแหล่งประมงเชิงนิเวศ (E...  106  ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลและหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลจังห...  99  เตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (GAP ปลานิล)    98  การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงFisheries Co-ordinator : FC   92  ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การจำหน่ายสินค้าประมง Fisherman Shop    86  ประชาคมขอใช้แหล่งน้ำโครงการพัฒนาอาชีพชุมชนประมง ต.ป่งขาม อ.หว้านใหญ่   68