กฎหมายและอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง กลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังเรือประมงตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า


พระราชบัญญัติ สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 


คำสั่งกรมเจ้าท่า ที่506/2560 เรื่อง การใช้ประเภทเรือ 


พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 (ภาษาอังกฤษ) 


พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 (ภาษาไทย) 


พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 (ภาษาอังกฤษ) 


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่มีการทำการประมงโดยไ...  147   การดำเนินโครงการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (In...  107  ประชุมTechnical Consultation on Voluntary Guidelines for Transshipment    101  ประชุมการดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครั...  99  การประเมินการมีส่วนร่วมของ FAO ต่อ SDG 14 : Life Below Water   92  ประชุมเพื่อตรวจสอบเกี่ยวกับพฤติการณ์การกระทำความผิดของเรือ SUROO SUROO1 SUROO2 S...  92  ประชุมคณะทำงานเพื่อตรวจสอบเกี่ยวกับพฤติการณ์การกระทำผิดของเรือ Sea View, Sea Win...  87  Port State Measures Procedure   81  ประกาศมาตรา ๙๕ (Ver.Eng)   49  เดินทางราชการเพื่อหารือ ชี้แจง และรับฟังปัญหาในกระบวนการตรวจสอบเอกสารเรือประมงต่...  41