พรบ.ข้อมูลข่าวสาร ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ อุตรดิตถ์