บุคลากร ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ อุตรดิตถ์

ว่าที่ ร.ต.สมนึก คงทรัตน์

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำอุตรดิตถ์
(นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ)
    


นายโสภณ ดีณรงค์

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
    
นางสาวจริญญา สุวรรณนาคะ

นักวิชาการประมงชำนาญการ
    
นางสาวกมลพรรณ ไชยทอง

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
    


นางสาวลัดดาวัลย์ บุญรักษ์

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
    
นางสาวสายสุนีย์ โยสา

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
    
นางวรกานต์ จันทา

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายเฉลิมพงศ์ แสงสว่าง

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวศิริพร วัฒนะ

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    


นายสมบัติ เชื้อต่าย

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายปรีดา มาใกล้

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายอภิสิทธิ์ อยู่ยง

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายประมวล สาคร

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
น.ส.ภาณี บุญสำลี

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
น.ส.บุบผา โพธิ์ทิม

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางอารีรัตน์ เชื้อต่าย

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
น.ส.แสงเดือน กิ่งเป็ง

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ(พระราชดำริ))
    
นางนงเยาว์ อยู่ยง

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายชูชาติ ครันดอน

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายพร้อมพันธ์ ขันน้อย

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายภูเบศ เชื้อต่าย

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายพัฒนกิจ เชื้อน่วม

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวปิยาภรณ์ มูลสา

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวจิณณ์ณิตา ลำใย

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายกิตตินันท์ จันทร์กวี

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    


ว่าที่ ร.ต.หญิง นพัชกร เพ็งเทศ

นักวิชาการประมง
(พนักงานเงินทุนฯ)
    
นางประกิม อยู่จุ้ย

คนงานประมง
(เงินทุนฯ)
    
นางลำจวน พุกรอด

คนงานประมง
(เงินทุนฯ)
    
น.ส.จำปี บุญทูล

คนงานประมง
(เงินทุนฯ)
    
น.ส.วินิภาพักตร์ ต่ายทอง

คนงานประมง
(เงินทุนฯ)
    
นายยุทธพงษ์ สุขทองสา

คนงานประมง
(เงินทุนฯ)
    
นายธีระศักดิ์ เพชรน้อย

คนงานประมง
(เงินทุนฯ)
    
นายจักรพงษ์ เชื้อต่าย

คนงานประมง
(เงินทุนฯ)
    


นายทรงยศ อ่อนคงทิม

ลูกจ้างชั่วคราว
(จ้างเหมาบริการ)
    
นายเอกพันธ์ กกหนุน

ลูกจ้างชั่วคราว
(จ้างเหมาบริการ)
    
นางสาวลักขณา สาคร

ลูกจ้างชั่วคราว
(จ้างเหมาบริการ)
    
นายธนากร อยู่จุ้ย

ลูกจ้างชั่วคราว
(จ้างเหมาบริการ)
    
นายธนิษฐ์ เทียมรอด

ลูกจ้างชั่วคราว
(จ้างเหมาบริการ)
    
นายนพดล เตโพธิ์

รปภ.
(จ้างเหมาบริการ)
    
นายวีรพงษ์ ทองนวม

รปภ.
(จ้างเหมาบริการ)
    
นายวีระพล สุขเมา

รปภ.
(จ้างเหมาบริการ)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ อุตรดิตถ์

 34 หมู่ 10 ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์  53140    genetic.uttaradit@gmail.com   0 5549 1002   0 5549 1534   แฟนเพจ