แจ้งการทำหนังสือชี้แจงการเสนอราคาต่ำกว่ากว่าราคากลางต่ำกว่า 15%


แจ้งการทำหนังสือชี้แจงการเสนอราคาต่ำกว่ากว่าราคากลางต่ำกว่า 15%