ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 เผยเเพร่: 2020-05-06  |  อ่าน: 1,866 ครั้ง

 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ออกโดยอาศัยอำนาจประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดสัญชาติอื่นให้เป็นคนต่างด้าวตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การออกหนังสือคนประจำเรือตามกฎหมายว่าด้วยการประมง พ.ศ.๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๑  
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดค่าใช้จ่ายในการจัดทำหนังสือคนประจำเรือและการต่ออายุหนังสือคนประจำเรือ พ.ศ. ๒๕๖๐
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดค่าใช้จ่ายในการจัดทำหนังสือคนประจำเรือพ.ศ.๒๕๕๙
ประกาศ ณ วันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙


ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชกำหนดการประมงพ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

บทนิยาม มาตรา ๕

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดให้การใช้เรือประมงทุกขนาดประกอบเครื่องมือทำการประมงบางประเภทเป็นประมงพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๖๐  
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดขนาดเรือของผู้มีสัญชาติไทยที่ทำการประมงพื้นบ้านและประมงน้ำจืดที่ไม่ถือเป็นเรือไร้สัญชาติ แม้ไม่จดทะเบียนเรือ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ประกาศ ณ วันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดให้เรือประมงที่ใช้เครื่องยนต์มีกำลังแรงม้าถึงขนาดที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดเป็นประมงพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ประกาศ ณ วันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดพันธุ์ไม้น้ำให้เป็นสัตว์น้ำ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ประกาศ ณ วันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙


หมวด ๒ การบริหารจัดการด้านประมง (มาตรา ๑๒ - มาตรา ๒๙)

มาตรา ๑๓

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑
ประกาศ ณ วันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

มาตรา ๒๖

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องกำหนดจังหวัดที่ให้มีคณะกรรมการประมงประจำจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘


หมวด ๓ การทำประมงในน่านน้ำไทย ( มาตรา ๓๐ - มาตรา ๔๖ )

มาตรา ๔๕

ระกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ให้งดการออกใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ไว้เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ให้งดการออกใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ไว้เป็นการชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๕๙(ยกเลิก)
ประกาศ ณ วันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙


หมวด ๕ มาตราการอนุรักษ์และบริหารจัดการ (มาตรา ๕๕ - มาตรา ๗๒)

มาตรา ๕๖

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙


มาตรา ๕๘

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดรายชื่อวัตถุอันตรายที่ห้ามปล่อย เท ทิ้ง ระบาย หรือทำให้วัตถุอันตรายลงสู่ที่จับสัตว์น้ำ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙


มาตรา ๖๔

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดระยะเวลาการส่งมอบและการทำลายสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่ห้ามมีไว้ในครอบครอง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดระยะเวลาการส่งมอบและการทำลายสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่ห้ามมีไว้ในครอบครอง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ประกาศ ณ วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 


มาตรา ๖๕

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดชนิดสัตว์น้ำที่ห้ามเพาะเลี้ยงในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๖๔
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดชนิดสัตว์น้ำที่ห้ามนำเข้า ส่งออก หรือนำผ่านราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๖๔
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดชนิดสัตว์น้ำที่ห้ามนำเข้าส่งออก นำผ่านหรือเพาะเลี้ยง พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ประกาศ ณ วันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ (ยกเลิก ให้ใช้ฉบับ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ )

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดชนิดสัตว์น้ำที่ห้ามนำเข้าส่งออก หรือ นำผ่านราชอาณาจักรพ.ศ. ๒๕๕๙
ประกาศ ณ วันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ (ยกเลิก ให้ใช้ฉบับ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ )


มาตรา ๖๖

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดชนิดสัตว์น้ำที่เลี้ยงลูกด้วยนม สัตว์น้ำที่หายากหรือใกล้สูญพันธุ์ที่ห้ามจับหรือนำขึ้นเรือประมง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ประกาศ ณ วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙


มาตรา ๖๘

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับรูปแบบของอวน ขนาดของเรือ วิธีที่ใช้ บริเวณพื้นที่ และระยะเวลาในการทำการประมง ที่ผู้ทำการประมงด้วยเครื่องมืออวนรุนเคย ที่ใช้ประกอบเรือยนต์ทำการประมงต้องปฏิบัติ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับรูปแบบของอวน ขนาดของเรือวิธีที่ใช้และบริเวณพื้นที่ในที่ทำการประมงที่ผู้ทำการประมง ด้วยเครื่องมืออวนรุนเคยที่ใช้ประกอบเรือยนต์ทำการประมงต้องปฏิบัติ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ยกเลิก)

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับรูปแบบของอวน ขนาดของเรือวิธีที่ใช้บริเวณพื้นที่และระยะเวลา ในการทำการประมงที่ผู้ทำการประมงด้วยเครื่องมืออวนรุนที่เคยใช้ประกอบเรือยนต์ทำการประมงต้องปฏิบัติ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ยกเลิก)


มาตรา ๗๑

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดเครื่องมือทำการประมง วิธีการทำการประมง และพื้นที่ทำการประมง ที่ห้ามใช้ทำการประมงในที่จับสัตว์น้ำเขตทะเลชายฝั่ง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ประกาศ ณ วันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดเครื่องมือทำการประมง รูปแบบ และพื้นที่ทำการประมงของเครื่องมือประมงคราดหอยที่ห้ามใช้ทำการประมงในที่จับสัตว์น้ำ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดเครื่องมือทำการประมง รูปแบบบ และพื้นที่ทำการประมงของเครื่องมือประมงคราดหอยที่ห้ามใช้ทำการประมงที่จับสัตว์น้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดเครื่องมือทำการประมง วิธีการทำการประมง และพื้นที่ทำการประมงที่ห้ามใช้ทำการประมงในที่จับสัตว์น้ำเขตทะเลชายฝั่ง พ.ศ. ๒๕๖๐
ประกาศ ณ วันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดเครื่องมือทำการประมง รูปแบบ และพื้นที่ทำการประมงของเครื่องมือประมงคราดหอยที่ห้ามใช้ทำการประมงในที่จับสัตว์น้ำ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ให้งดเว้นการใช้บังคับความในข้อ ๓ (๒) ของประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่องกำหนดเครื่องมือทำการประมง รูปแบบ และพื้นที่ ท าการประมงของเครื่องมือประมงคราดหอยที่ห้ามใช้ท าการประมงในที่จับสัตว์น้ำ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นการชั่วคราว)
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดเครื่องมือทำการประมง วิธีการทำการประมง และ พื้นที่ทำการประมงที่ห้ามใช้ทำการประมง ในที่จับสัตว์น้ำบางแห่ง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ห้ามใช้เครื่องมือทำการประมงบางชนิดในที่จับสัตว์น้ำบางส่วนของ จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ฉะเชิงเทราและ ชลบุรีในระยะเวลาที่กำหนด พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดเครื่องมือทำการประมง วิธีการทำการประมง และ พื้นที่ทำการประมงที่ห้ามใช้ทำการประมง ในที่จับสัตว์น้ำบางแห่งของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดห้ามใช้เครื่องมือทำการประมงบางชนิดทำการประมงในที่จับสัตว์น้ำบางส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี ภายในระยะเวลาที่กำหนด พ.ศ.๒๕๖๐ (ยกเลิก)

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดเครื่องมือทำการประมง วิธีการทำการประมง และ พื้นที่ทำการประมงที่ห้ามใช้ทำการประมง ในที่จับสัตว์น้ำบางแห่ง พ.ศ. ๒๕๖๐ (ยกเลิก)

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดมาตรการในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ พ.ศ.๒๕๕๙ 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดเครื่องมือทำการประมง วิธีการทำการประมง และ พื้นที่ทำการประมงที่ห้ามใช้ทำการประมงในที่จับสัตว์น้ำ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ยกเลิก) 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบของคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดในเขตทะเลชายฝั่ง พ.ศ. ๒๕๕๙

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบของคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดในเขตทะเลชายฝั่ง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

หมวด ๗ การควบคุม เฝ้าระวัง สืบค้น และตรวจสอบ (มาตรา ๘๐ - มาตรา ๙๗)

ส่วนที่ ๑ การควบคุมและเฝ้าระวัง

มาตรา ๘๑

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่อง กำหนดขนำดเรือประมงที่ต้องถูกควบคุมและเฝ้ำระวังพ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องกำหนดขนาดเรือประมงที่ต้องถูกควบคุมและเฝ้าระวัง พ.ศ. ๒๕๖๐(ยกเลิก)

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดขนาดเรือประมงที่ออกไปทำการประมงพาณิชย์ ที่ต้องถูกควบคุมและเฝ้าระวัง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ (ยกเลิก)

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดขนาดเรือประมงที่ออกไปทำการประมงพาณิชย์ ที่ต้องถูกควบคุมและเฝ้าระวัง พ.ศ. ๒๕๕๙ (ยกเลิก)

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดขนาดเรือประมงที่ออกไปทำการประมงพาณิชย์ ที่ต้องถูกควบคุมและเฝ้าระวัง พ.ศ. ๒๕๕๘ (ยกเลิก)


มาตรา ๘๘

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดขนาดเรือขนถ่ายสัตว์น้ำที่ต้องถูกควบคุมและเฝ้าระวัง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ประกำศ ณ วันที่ ๒๒ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดขนาดเรือขนถ่ายสัตว์น้ำที่ต้องถูกควบคุม และ เฝ้าระวัง พ.ศ. ๒๕๖๐ (ยกเลิก)
ประกาศ ณ วันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐


ส่วนที่ ๓ มาตรการในการตรวจสอบ

มาตรา ๙๕

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การแจ้งข้อมูลล่วงหน้าและกำหนดท่าเทียบเรือของเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่ประสงค์จะเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การแจ้งข้อมูลล่วงหน้าและกำหนดท่าเทียบเรือของเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่ประสงค์จะเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ (ยกเลิกให้ใช้ฉบับ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔)

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การแจ้งข้อมูลล่วงหน้า และ กำหนดท่าเทียบเรือของเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทย ที่ประสงค์จะเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๖๐ (ยกเลิกให้ใช้ฉบับ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔)

ประกาศระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การแจ้งข้อมูลล่วงหน้า และกำหนดท่าเทียบเรือของเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่ประสงค์ จะนำสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การแจ้งข้อมูลล่วงหน้าและกำหนดท่าเทียบเรือของเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่ประสงค์จะนำสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐(ยกเลิก)

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การแจ้งข้อมูลล่วงหน้าและกำหนดท่าเทียบเรือของเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่ประสงค์จะนำสัตว์น้ำ หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙(ยกเลิก)

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การแจ้งข้อมูลล่วงหน้าและกำหนดท่าเทียบเรือของเรือประมงที่มิใช่ประมงไทยที่ประสงค์จะนำสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๙ (ยกเลิก)


มาตรา ๙๗

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กําหนดแนวปฏิบัติในการแจ้งข้อมูลการนําเรือประมงที่ทําการประมงพื้นบ้าน โดยรัฐเจ้าของธงที่มีอาณาเขตติดต่อกับราชอาณาจักรไทยเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดแนวปฏิบัติในการนำเข้าสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำสำหรับเรือประมงที่ทำการประมงพื้นบ้านรัฐเจ้าของธงที่มีอาณาเขตติดต่อกับราชอาณาจักรไทย 


หมวด ๘ สุขอนามัยของสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ( มาตรา ๙๘ - มาตรา ๑๐๐ )

มาตรา ๙๙

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการการประมงพาณิชย์ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานสุขอนามัยในการดูและรักษาสัตว์น้ำ และการเก็บรักษาสัตว์น้ำ พ.ศ. ๒๕๕๙


หมวด ๙ พนักงานเจ้าหน้าที่ ( มาตรา ๑๐๑ - มาตรา ๑๐๙ )

มาตรา ๑๐๔

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการขึ้นไปบนเรือประมงไร้สัญชาติหรือเรือประมง ที่พบว่ากำลังทำการประมงไม่ชอบด้วยกฎหมายที่ทำการประมงอยู่นอกน่านน้ำไทย พ.ศ. ๒๕๕๙ 

มาตรา ๑๐๘

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดแบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดแบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๕๘ 


หมวด ๑๐ มาตรการทางปกครอง ( มาตรา ๑๑๐ - มาตรา ๑๒๐ )

มาตรา ๑๑๕

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ความคุ้มครองความปลอดภัยและการช่วยเหลือด้านการเงินและด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้กระทำการ หรือ ปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตจากรัฐในกรณีที่ถูกดำเนินคดี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

มาตรา ๑๑๖

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง รายชื่อเรือประมงที่ถูกใช้ทำการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (ฉบับที่ ๕) ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง รายชื่อเรือประมงที่ถูกใช้ทำการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (ฉบับที่ ๔) ประกาศ ณ วันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง รายชื่อเรือประมงที่ถูกใช้ทำการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (ฉบับที่ ๓) ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง รายชื่อเรือประมงที่ถูกใช้มำการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (ฉบับที่ ๒)  ประกาศ ณ วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง รายชื่อเรือประมงที่ถูกใช้ทำการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย พ.ศ.๒๕๖๑  ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง รายชื่อเรือประมงที่ถูกใช้ทำการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙


หมวด ๑๑ บทกำหนดโทษ ( มาตรา ๑๒๑ - มาตรา ๑๗๐ )

มาตรา ๑๗๐

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดคณะกรรมการเปรียบเทียบ และหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาของคณะกรรมการเปรียบเทียบ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดคณะกรรมการเปรียบเทียบและหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาของคณะกรรมการเปรียบเทียบ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดคณะกรรมการเปรียบเทียบและหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาของคณะกรรมการเปรียบเทียบ พ.ศ. ๒๕๕๙


ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดโรคระบาดสัตว์เพิ่มเติม ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศ ณ วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒