คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

 เผยเเพร่: 2020-05-06  |  อ่าน: 1,074 ครั้ง

 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่อาศัยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๒/๒๕๖๐
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดประเภทของเรือสนับสนุนการประมง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ในการดำเนินการกรณีเรือมีขนาดเรือแตกต่างจากใบอนุญาตให้ทำการประมง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๐
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ในการดำเนินการกรณีเรือมีขนาดเรือแตกต่างจากใบอนุญาตให้ทำการประมง(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ในการดำเนินการกรณีเรือมีขนาดเรือแตกต่างจากใบอนุญาตให้ทำการประมง(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ในการดำเนินการกรณีเรือมีขนาดเรือแตกต่างจากใบอนุญาตให้ทำการประมง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ความคุ้มครองความปลอดภัยและการช่วยเหลือด้านการเงินและด้านอื่นที่เกียวข้องในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมายขาดการรายงานและควบคุมถูกดำเนินคดี(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดประเภทของเรือสนับสนุนการประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดประเภทของเรือสนับสนุนการประมง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การคุ้มครองความปลอดภัย และการช่วยเหลือด้านการเงินและด้านอื่นที่เกี่ยวข้องในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมายขาดการรายงาน และไร้การควบคุมถูกดำเนินคดีพ.ศ. ๒๕๖๐
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ในการดำเนินการกรณีเรือมีขนาดเรือแตกต่างจากใบอนุญาตให้ทำการประมง
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
  

ประกาศกรมประมง ที่อาศัยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๒/๒๕๖๐
ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเจ้งการเข้าออกท่าเทียบเรือประมงของเรือบรรทุกสินค้าห้องเย็นเรือบรรทุกน้ำมันเพื่อการประมง เรือบรรทุกน้ำจืด และเรือสนับสนุนการประมงที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด พ.ศ. ๒๕๖๐
ประกาศกรมประมง เรื่อง การรับส่งข้อมูลระบบติดตามเรือประมงแบบรวมศูนย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
ประกาศกรมประมง เรื่อง การรับส่งข้อมูลระบบติดตามเรือประมงแบบรวมศูนย์ พ.ศ. ๒๕๖๐