สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส โดยนายเรวัตร คงประดิษฐ์ ประมงจังหวัดนราธิวาส ดำเนินการช่วยเหลือชาวประมงพื้นบ้านในพื้นที่ชายทะเล นางสาวปีนะ ยา อบรมให้ความรู้ด้านการส่งเสริมอาชีพประมงกิจกรรมการทำปประมงพื้นบ้าน พร้อมทั้งมอบอวนลอยปู จำนวน 10 หัว เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพดังกล่าวต่อ

รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2564 [2021-10-08 ] โปรแกรมคำนวณการใช้ยาและสารเคมีในบ่อหรือภาชนะเลี้ยงสัตว์น้ำรูปทรงสี่เหลี่ยม  [2021-09-28 ] จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) ประจำปี 2564  [2021-09-28 ] จัดกิจกรรมมอบพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2564 [2021-09-16 ] ประชาสัมพันธ์ เรื่องกำหนดชนิดสัตว์น้ำที่ห้ามเพาะเลี้ยงในราชอาณาจักร พ.ศ.2564 และการขอหนังสือรับรองสถานที่ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำบางชนิด [2021-09-09 ] ประกาศจังหวัดนราธิวาส เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ [2021-08-19 ] องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น (ด้านการประมงทะเลชายฝั่ง ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนตามโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง (กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประมูง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวนทั้งหมด ๑๒ ชุมชน ๆ ละหนึ่งแสนบาท [2021-08-18 ] สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนราธิวาส ดำเนินการส่งมอบปัจจัยการผลิต [2021-08-18 ] สำนักงานประมงออำเภอรือเสาะ ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม จำนวน 1,500,000 ตัว ตามโครงการพื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร [2021-08-08 ] สำนักงานประมงอำเภอระแงะร่วมกับคณะกรรมการแหล่งน้ำ(บ้านไอร์บือแต) ดำเนินการปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม  [2021-08-08 ]

สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส โดยนายเรวัตร คงประดิษฐ์ ประมงจังหวัดนราธิวาส ดำเนินการช่วยเหลือชาวประมงพื้นบ้านในพื้นที่ชายทะเล นางสาวปีนะ ยา อบรมให้ความรู้ด้านการส่งเสริมอาชีพประมงกิจกรรมการทำปประมงพื้นบ้าน พร้อมทั้งมอบอวนลอยปู จำนวน 10 หัว เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพดังกล่าวต่อ 

 เผยเเพร่: 2021-08-08  |  อ่าน: 558 ครั้ง


                           สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส โดยนายเรวัตร คงประดิษฐ์ ประมงจังหวัดนราธิวาส ดำเนินการช่วยเหลือชาวประมงพื้นบ้านในพื้นที่ชายทะเล นางสาวปีนะ ยา อยู่บ้านเลขที่ 73/3 ถนนชายทะเล ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส หลังจากได้รับหนังสือร้องเรียนจากชาวประมงพื้นบ้านผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนราธิวาส โดยนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่า ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนราธิวาส ได้รับเรื่องขอความช่วยเหลือจาก กรณีผู้ร้องประกอบอาชีพทำประมงพื้นบ้าน ภายหลังปรากฏว่าอวนจับปลาของผู้ร้องได้รับความเสียหายอย่างหนัก จากการใช้งานและผู้ร้องไม่มีรายได้เพียงพอในการจัดซื้อ ทำให้ไม่มีอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ จึงขอความอนุเคราะห์ให้จัดสรรอวนจับปลาให้แก่ผู้ร้องเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ หลังจากนั้นสำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาสตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาดำเนินการให้ความช่วยเหลือ โดยได้พิจารณาให้ผู้ร้องเข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพด้าน การเกษตรในจังหวัดชายแดนใต้ ปี 2563 กิจกรรมการทำประมงพื้นบ้าน ซึ่งจะได้รับการสนับสนุนเครื่องมือทำการประมงตามความประสงค์ของผู้ร้อง

                        ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนราธิวาส ได้สอบถามความคืบหน้าการดำเนินการไปยังผู้ร้อง ทราบว่า เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563 มีเจ้าหน้าที่จากจากสำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส มาอบรมให้ความรู้ด้านการส่งเสริมอาชีพประมง พร้อมทั้งมอบอวนจับปลา จำนวน 10 หัว เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพดังกล่าวต่อไป http://thainews.prd.go.th/…/news/detail/TCATG200207194720318http://thainews.prd.go.th/…/news/detail/TCATG200207194720318