บทความสำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

ประกาศจังหวัดนราธิวาส เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศจังหวัดนราธิวาส เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 กรมประมง…เปิดทดลองระบบโปรแกรมประยุกต์การออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ (APD) ให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งทะเลและผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.2) สามารถยื่นคำขอทดลองเข้าใช้งานระบบการออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำได้ด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการฯ และเพื่อประโยชน์ในการสืบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของสัตว์น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ

       อย่างไรก็ตาม หลังจากพ้นระยะเวลาช่วงทดลองระบบ 1 ปี (1 กันยายน 2563 – 1 กันยายน 2564) ในวันที่ 2 กันยายน 2564 ประกาศกรมประมงจะมีผลใช้บังคับ หากเกษตรกรและผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.2) ท่านใดที่ไม่จัดทำหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ ในทุกครั้งที่มีการซื้อขายหรือส่งมอบกุ้งทะเล หรือจัดทำเอกสาร หรือกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ จะมีความผิดตามมาตรา 156 ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 10,000 – 1,000,000 บาท หรือหากนำหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำ (MD/FMD) ที่กลุ่มองค์กรเอกชนหรือบุคคลที่ได้รับการประกาศรับรองฯ ฝ่าฝืนออกให้ไปใช้ประกอบการซื้อขายกุ้งทะเลให้แก่บุคคลอื่น จะมีความผิดตามมาตรา 268 ประมวลกฎหมายอาญา ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือนถึง 5 ปี และปรับตั้งแต่ 1,000 – 10,000 บาท ซึ่งกลุ่มองค์กรเอกชนหรือบุคคลที่ได้รับการประกาศรับรองให้ออกหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำ (MD/FMD) จะถูกระงับ มิให้ออกหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำและลูกพันธุ์สัตว์น้ำ (MD/FMD) ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 เป็นต้นไป หากฝ่าฝืนจะมีความผิดตามมาตรา 265 ประมวลกฎหมายอาญา ระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือนถึง 5 ปี และปรับตั้งแต่ 1,000 – 10,000 บาท

ประกาศจังหวัดนราธิวาส เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศจังหวัดนราธิวาส โดยสำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส 

เรื่องยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศกรมประมง เรื่องบัญชีผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส

ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส เรื่องรายชื่อผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะในตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง

ประกาศจังหวัดนราธิวาส เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศจังหวัดนราธิวาส เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตรด้านการประมง โครงการพฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบที่ 2 โดยวิธีคัดเลือก

เชิญชวนบุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชนหรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อภารกิจกับสำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

5 มิถุนายน 2563  เวลา 08.30 น. สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส ร่วมกันจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 ณ ลานเอนกประสงค์ บริเวณสะพานคอยร้อยปี ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส โดยมีนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายอำเภอตากใบ หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดนราธิวาส ข้าราชการและจิตอาสาร่วมพิธีดังกล่าว เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดี และถวายเป็นพระราชกุศล อีกทั้งเป็นการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำชายฝั่งทะเลให้มีความอุดมสมบูรณ์ สามารถเป็นแหล่งอาหารของชุมชนได้อย่างยั่งยืน

ประธานฯ  ได้เปิดกรวยดอกไม้กระทงธูปเทียนแพ กล่าวเปิดงาน และมอบเครื่องมือทำการประมงให้ผู้แทนชาวประมงพื้นบ้านพร้อมมอบพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 6 คน หลังจากนั้น ได้ร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ (กุ้งกุลาดำ) จำนวน 1,000,000 ตัว ลงสู่คลองตากใบ ซึ่งสนับสนุนโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งนราธิวาส และด้วยความร่วมมือจากหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมประมงในจังหวัดนราธิวาส ( ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนราธิวาส ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนราธิวาส  ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงนราธิวาส หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลปัตตานี หน่วยป้องกันและปราบปรามน้ำจืดเขื่อนบางลาง ยะลา ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) เข้าร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียง

 

สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส เปิดรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง) จำนวน 1 อัตรา โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 - 25 มิถุนายน 2563 ในวันราชการ ภาคเช้า เวลา 09.00-12.00 น. แลภาคบ่ายเวลา 13.00 - 16.00 น. สอบถามรายละเอียดทางหมายเลขโทรศัพท์ 073-532052-3 https://job.ocsc.go.th/images/Job/637262811652109906.pdf

วันที่? 27 พ.ค. 63? นายเรวัตร คงประดิษฐ์ ประมงจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้นางสาวนภสินธุ์ รัตนสมบูรณ์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง และนายนรารักษ์ เขียวสด ประมงอำเภอสุไหงปาดี เข้าร่วมต้อนรับพอ.อ.ศิวะ? ภระมรทัต ผู้บัญชาการ?กองกำลังจิตอาสาพระราช?ทาน? (ผบ.กกล.จอส พระราชทาน?)? พร้อมด้วย? พล.ต.สุรพล? จันทร์ผ่อง? ประจำ? กกล.จอส.พระราช?ทาน? และ?คณะ?ลงพื้นที่?ตรวจ?เยี่ยม?โครงการ?ฟาร์ม?ตัวอย่าง?ฯบ้าน?โคกโก? ม.2? ต.โต๊ะเด็ง? อ.สุไหงปาดี? จ.นราธิวาส? ร่วมปล่อยพันธุ์ปลาตะเพียน? จำนวน 5,000 ตัว? โดยมีนายเอกรัฐ? หลีเส็น? ผู้ว่าราชการจังหวัด?นราธิวาส? พร้อมคณะ? ร่วมให้การต้อนรับ?จากนั้น?ลงพื้นที่?ตรวจเยี่ยม?โครงการ?ฟาร์ม?ตัวอย่าง?บ้านโคก?ไร่?ใหญ่? ม.3? ต.สุไหงปาดี? อ.สุไหงปาดี? จ.นราธิวาส? ร่วมปล่อยพันธุ์?ปลาตะเพียน? จำนวน? 5,000? ตัว? สนับสนุนโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนราธิวาส

ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

วันนี้ (21 กุมภาพันธ์ 2563) สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส โดยมี นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนราธิวาส แม่ทัพภาคที่ 4 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดนราธิวาส และข้าราชการ เฝ้าฯ รับเสด็จ

ในโอกาสนี้ นายเรวัตร คงประดิษฐ์ ประมงจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส และเจ้าหน้าที่ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ ดังนี้

เวลา 08.30 น. เฝ้าฯ รับเสด็จ ณ ท่าอากาศยานนราธิวาส อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยเครื่องบินพระที่นั่ง (กองทัพอากาศจัดถวาย)

เวลา 09.30 น. เฝ้าฯ รับเสด็จ ณ แปลงเกษตรทฤษฏีใหม่ บริเวณศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ทรงรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่แปลงศึกษาทดลอง และการทำการเกษตรทฤษฏีใหม่ในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด รวมทั้ง ทรงรับสั่ง ให้ข้าราชการ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรที่อยู่บริเวณศูนย์ฯ มีอาชีพทำการเกษตรที่ยั่งยืน และรายได้ที่เพิ่มขึ้น

เวลา 13.00 น. เฝ้าฯ รับเสด็จ ณ โรงเรียนบ้านเขาตันหยงมิตรภาพที่ 153 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ทรงทอดพระเนตรกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน กิจกรรมประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม และกิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน รวมทั้ง กิจกรรมอื่นๆ เป็นต้น

เวลา 15.30 น. เฝ้าฯ ส่งเสด็จ ณ ท่าอากาศยานนราธิวาส อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยเครื่องบินพระที่นั่ง (กองทัพอากาศจัดถวาย)

ภาพข่าวโดย : สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส

การเลือกใช้ปูนขาวระหว่างการเลี้ยง

บทความยาวสักนิด แต่เราอยากสร้างความเข้าใจ ในการเลือกใช้วัสดุปูนกับ พี่น้องเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการฟื้นฟูดินพื้นบ่อ และคุมสภาพ pH น้ำ ให้นิ่งตลอดการเลี้ยง ป้องกันน้ำดรอฟ น้ำล้ม ช่วยให้ ปลามีสุขภาพดี จัดการง่ายขึ้นค่ะเผื่อ พี่น้อง เกษตรกร จะได้เข้าใจ เลือกใช้ชนิดของปูนขาว ได้ ตามประเภท การออกฤทธิ์ของปูน

แบ่งประเภทตาม วัตถุประสงค์ การใช้งาน

1. ปูนคาร์บอเนต บ้านเรามี ปูนมาร์ล ( CaCO3 ) และ ปูนโดโลไมด์ (MgCa(CO3)2 ) เป็นประเภท ปูนคาร์บอเนต ที่ไม่ผ่านการเผา เป็นปูนธรรมชาติ เนื้อหยาบ สีไม่ขาว ปูนมาร์ลบางแห่ง มีสีน้ำตาลปนบ้าง เหมาะที่จะใช้ เตรียมบ่อ เพิ่มค่าอัลคาร์ไลน์ และ ปรับปรุงสภาพน้ำระหว่างการเลี้ยง เพราะออกฤทธิ์ช้าๆ ยาวนาน ค่อยๆเป็น ค่อยๆไป คงความสมดุลของค่า pH ได้นาน ทั้งยังช่วยเพิ่มแร่ธาตุที่สำคัญให้บ่อ เช่น แคลเซียม และ แมกนีเซียม สัตว์น้ำดึงแร่ธาตุไปใช้ในการสร้างเกล็ด และกระดูกได้

เหมาะกับการปรับปรุงพื้นบ่อ ที่เสื่อมโทรม ใช้งานมานาน  กรณีเตรียมบ่อใช้ปูนหว่านในขณะพื้นบ่อมีความชื้น มีน้ำ ชุ่มฉ่ำ เพื่อให้ปูนได้ลงไปทำงานในเนื้อดินที่ลึกลงไป หากมีการ คราด ไถพรวนร่วมด้วย ยิ่ง เพิ่มประสิทธิภาพของการบำบัดพื้นบ่อ

อัตราที่ใช้ ในกรณี เตรียมบ่อ บ่อทั่วๆ ไป 150-200 กิโลกรัม ต่อไร่ กรณีบ่อเชิงพาณิชย์ที่เลี้ยงซ้ำซาก และให้อาหารแบบอัดใช้บ่อทุก ๆ ปี ไม่ค่อยมีเวลาพักบ่อ ใช้ 300 กิโลกรัมต่อไร่

(ปูนชนิดนี้ผลิตมากในภาคกลาง ภาคอื่นๆ อาจหาซื้อยาก แต่ยังพอสามารถซื้อได้จากร้านขายวัสดุที่ใช้กับนากุ้งอาจไม่สะดวกในการซื้อหา แต่อยากให้หาแหล่งซื้อในพื้นที่ให้ได้ เพราะมีความจำเป็นในการใช้งานไปตลอดการเลี้ยง)

2.ปูนไฮดรอกไซด์ ปูนขาว / ปูนแคลเซียมออกไซด์ ( Ca(OH)2 ) เป็นประเภทปูนหินเผา เผาด้วยความร้อนสูง ได้เป็นปูนสุก มีเนื้อสีขาว เนียนละอียด ออกฤทธิ์ รวดเร็ว pH ขึ้นเร็ว ลงเร็ว สำผัสกับน้ำ เกิดความร้อน

เหมาะกับการ นำไปกำจัดศัตรูปลา ในช่วงการเตรียมบ่อ ใช้ 100-150 กิโลกรัมต่อไร่

ไม่เหมาะกับการ ปรับปรุงสภาพดินพื้นบ่อที่ต้องการฟื้นฟู

ไม่เหมาะกับการปรับปรุงสภาพน้ำ หรือคุม pH ระหว่างการเลี้ยง/บ่อที่มีสัตว์น้ำอยู่ เพราะ ทำให้ pH ขึ้นเร็ว ลงเร็วมาก สัตว์น้ำเป็นสัตว์เลือดเย็นไม่ชอบปรับตัวกับสภาพแวดล้อมที่แปรปรวนรวดเร็ว จึงเป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำ

(ปูนขาว ปูนหินเผา ที่เป็นปูนหินเผาชนิดนี้หาซื้อง่ายมีทั่วไปเกษตรกรจึงมักเข้าใจว่าใช้ปรับปรุงดินพื้นบ่อ และคุมสภาพน้ำระหว่างการเลี้ยงได้ด้วย)

3. ปูนออกไซด์ ปูนร้อน (CaO) เป็นประเภทปูนหินเผา เผาด้วยความร้อนสูง 2,000 ฟาเรนไฮต์ (600-900 องศาเซลเซียส) ได้เป็นปูนสุก เป็นปูนขาวชนิดที่มีความเป็นด่างสูง มีฤทธิ์ กัดกร่อน เกิดความร้อนสูงเมื่อสำผัสน้ำ ออกฤทธิ์เร็วมาก

เหมาะแก่การฆ่าเชื้อโรคในบ่อ ที่เคยมีประวัติการเกิดโรค หรือ กำจัด ศัตรูปลา ช่วงเตรียมบ่อ ใช้ 100 กิโลกรัม ต่อไร่

ไม่เหมาะกับการปรับปรุงสภาพน้ำ หรือคุม pH ระหว่างการเลี้ยง/บ่อที่สัตว์น้ำอยู่ เพราะ ทำให้ pH ขึ้นเร็ว ลงเร็วมาก
ไม่มีผลในการควบคุม pH และอัลคาไลน์ ในบ่อให้นิ่ง ๆ นาน
ที่สำคัญ *** สัตว์น้ำ เป็นสัตว์เลือดเย็นไม่ชอบปรับตัวกับสภาพแวดล้อมที่แปรปรวนรวดเร็วกรณีที่ pH ขึ้นเร็ว ลงเร็ว จึงเป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำ

การจัดการบ่อระหว่างการเลี้ยงสัตว์น้ำ

การใช้ปูน คาร์บอเนต เพื่อปรับปรุง ควบคุม คุณภาพน้ำระหว่างการเลี้ยง เพราะอะไรเราจึงต้องสาดปูน ปรับปรุงสภาพน้ำในเวลากลางคืนเราเลือกใช้ชนิดปูนขาวประเภท CaCO3 (ปูนมาร์ล) หรือ MgCa(CO3)2 (ปูนโดโลไมล์)

           - สำหรับการเลี้ยงทั่วๆ ไป ระหว่างการเลี้ยง สาดปูนในอัตรา 15-20 กก. ต่อไร่ หรือ 25-30 กก. ต่อไร่ ถ้าpH ต่ำมาก สาดปูนเมื่อปลามีขนาด 100-300 กรัม ทุกๆ 1-2 สัปดาห์ โดยผสมน้ำกวนให้เข้ากัน รอ 10-15 นาที แล้วสาดทั่วบ่อในเวลากลางคืน

เวลากลางคืนเมื่อสาดปูนแล้วจะเกิดอะไรขึ้น ในเวลากลางคืน เวลากลางคืนแพลงก์ตอนพืชจะคายก๊าช
คาร์บอนไดออกไซด์ CO2 เมื่อ CO3= จากปูนขาว + CO2 จากน้ำในบ่อตอนกลางคืน + H2O น้ำ จะได้ด่างในรูปนี้ที่เราต้องการ HCO3 - HCO3- นี่เอง ที่ช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงของ pH ประโยชน์ที่ได้รับเมื่อสาดปูน

                 1. เพิ่มความเป็นด่างให้กับน้ำ เพื่อป้องกันการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำ โดยเฉพาะค่า พีเอช ในรอบวัน เหมาะสำหรับเพิ่ม pH ให้กับบ่อที่มีสภาพเป็นกรด เพราะปูนกลุ่มคาร์บอเนตดังกล่าวจะควบคุม ค่า pH ได้นิ่งและนานกว่าปูนชนิดอื่น ๆ ที่มีองค์ประกอบเคมีแตกต่างออกไป

                  2. ป้องกันการตายของแพลงก์ตอน โดยเฉพาะช่วงฟ้าครึ้มหรือฝนตกฟ้าปิดติดต่อกันหลายวัน หรือช่วงรอยต่อของฤดูกาล

                 3. เพิ่มแร่ธาตุในการสร้างเกล็ด และ กระดูก ของสัตว์น้ำ

ถามว่าถ้าเราไม่จัดการ จะเกิดอะไรขึ้น!!!!

               เมื่อคุณภาพน้ำเสียสมดุล pH จะขึ้น ๆ ลง ๆ ขึ้นลง ๆ  สัตว์น้ำจะเครียดไม่กินอาหารบ่อเกิดการย่อยสลายช้ามีอินทรีย์สารเหลือเยอะ บลูกรีนแอลจี้ หรือสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน   เกิดมากแบบผิดปกติ น้ำหนืด คุณภาพน้ำแย่ลง เพราะออกซิเจนลดลง สัตว์น้ำเครียด อ่อนแอ เกิดโรคง่าย โตช้า

ดังนั้นเกษตรกรควรมีความรู้ในการจัดการ 3 ข้อหลักๆ ดังนี้

              1. รู้ว่าเมื่อไรควรใช้ปูน เมื่อสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงฝนตกฟ้าปิด รอยต่อของฤดูกาล

              2. ชนิดปูนที่ควรใช้ เพื่อให้ได้ด่างในรูปที่เราต้องการ เพื่อประสิทธิภาพในการปรับสภาพน้ำในบ่อ ประเภทปูนคาร์บอเนต ปูนมาร์ล หรือ ปูนโดโลไมด์ แต่จะใช้ชนิดใดควรพิจารณาสีน้ำเป็นหลัก เพราะสีน้ำบ่งบอกว่า สิ่งที่อยู่ในน้ำแตกต่างกัน

            แต่ถ้าในกรณีสีน้ำเขียวเข้มไม่ควรใส่โดโลไมด์ MgCa(CO3)2 เพราะแพลงก์ตอนจะใช้ Mg ในการเจริญเติบโต โดยจะไปเร่งให้กลุ่ม bluegreen algae เจริญเติบโตบลูมเพิ่มขึ้น และดรอปเร็วขึ้น พาให้ออกซิเจนดรอปตามไปด้วย แต่ถ้ากรณีที่น้ำสีอ่อนๆ เราสามารถใช้ปูนโดโลไมด์ได้ กรณีน้ำสีเขียวเข้มจึงเลือกใช้ปูนมาร์ลจะเหมาะสมที่สุด

              3. เวลาที่ปูนทำงานดีที่สุดคือเวลากลางคืนนำปูนมาละลายกับน้ำกวนให้เข้ากันรอเวลาสักครู่ประมาณ 15 นาที เพื่อให้ความร้อนที่เกิดจากปูนทำปฏิกิริยากับน้ำหมดไปก่อน และปูนละลายอย่างดีก่อนจึงค่อยนำไปสาดทั่ว ๆ บ่อ

ด้วยความห่วงใยจาก สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครศรีธรรมราช กรมประมง

                        วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นายเรวัตร คงประดิษฐ์ ประมงจังหวัดนราธิวาส ได้มอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมงพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกับสำนักงานประมงอำเภอแว้ง ลงพื้นที่แปลงใหญ่ปลานิลในสายน้ำแร่ ดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้การเพิ่มผลผลิต การลดต้นทุนการผลิต ให้แก่เกษตรกรในโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบ  แปลงใหญ่ (ปลานิล) แปลงปี ๒๕๖๑ ประจำปี ๒๕๖๓ ณ อาคารศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสานและเครือข่ายศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง นายพันธ์ ตั้งอยู่  หมู่ที่ ๔ ตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนราธิวาสได้มอบใบรับรองมาตรฐานระบบผลิต ผลิตผล และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ (GAP กรมประมง) ให้แก่เกษตรกรที่ผ่านการตรวจรับรองมาตรฐานการผลิตดังกล่าว

รณรงค์งดทิ้งขยะ และนำขยะจากทะเลกลับมาทิ้งยังฝั่ง 

??? “ขยะในทะเล” เป็นปัญหาระดับประเทศที่ทุกฝ่ายต้องความสำคัญ เพราะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเล การดำรงชีวิตของสัตว์น้ำ อันจะส่งผลกระทบต่อชาวประมงเป็นอันดับแรก ซึ่งปัจจุบันได้มีชาวประมงบางส่วนได้เริ่มมีการ “เก็บขยะที่ติดมากับเครื่องมือประมงขึ้นมาจากทะเล” ศจร.นราธิวาส จึงจัดทำคลิปวีดีโอนี้เพื่อขอให้ชาวประมงและประชาชน ร่วมกันรณรงค์งดทิ้งขยะ และนำขยะจากทะเลกลับมาทิ้งยังฝั่ง ให้ทรัพยากรทางทะเลมีความยั่งยืนต่อไป ????????

https://www.youtube.com/watch?v=5So3Dw-S6lE&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1VERwRDlsrsaSKQht0sbb1SKGU204QkvaY8BH_LJI0PLFiLt8EWBMCbyw

วันนี้ (8 กุมภาพันธ์ 2563) เวลา 15.00 น. นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง พร้อมด้วย นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด นายสุวิทย์ คชสิงห์ ผู้ตรวจราชการกรมประมง นายสุวัฐน์ วงศ์สุวัฒน์ เลขานุการกรม นายจรูญศักดิ์ เพชรศรี ผู้อำนวยการกองตรวจการประมง และคณะ ลงพื้นที่แหล่งน้ำหนองก่าน - สุขสำราญ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู เพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ กลุ่มชาวบ้านชุมชนบ้านก่านและบ้านสุขสำราญ พร้อมให้คำแนะนำแนวทางการบริหารจัดการแหล่งน้ำของชุมชน ในโครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม ทั้งนี้ อธิบดีกรมประมง ได้เยี่ยมชมการดำเนินการของชุมชน ตั้งแต่กระบวนการจับสัตว์น้ำโดยใช้ยอ การแปรรูปและจำหน่ายสัตว์น้ำที่จับได้ พร้อมนี้ได้ร่วมปล่อยพันธุ์ปลาลงแหล่งน้ำ และร่วมเพาะพันธุ์ปลาตะเพียนจากอุปกรณ์ชุดเพาะพันธุ์ปลาเคลื่อนที่ (Mobile Hatchery) กับนักเรียนในพื้นที่ เพื่อเป็นการเพิ่มผลผลิตในแหล่งน้ำ

ชมภาพข่าวเพิ่มเติมได้ที่

https://drive.google.com/…/1t9Y0Th1vks3OY733wlCYSKgmcZTW6sLs
**ขอบคุณภาพและข้อมูลจากกลุ่มเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์และสื่อสิ่งพิมพ์?

                  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีขอความร่วมมือ ขรก.ทำเนียบ แต่งดำไว้ทุกข์ให้ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์โคราช ในวันอังคารที่ 11 ก.พ.นี้ ประชุมครม. 11 ก.พ. 2563 นายกฯ ขอครม. ใส่เสื้อผ้าไทยสีดำไว้ทุกข์ โดยเมื่อวันที่ 10 ก.พ. แหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผย ว่า นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี(ปลัดสปน.) แจ้งถึงผู้บริหาร ข้ราชการ และเจ้าหน้าที่ ของสำนักนายกรัฐมนตรี อาทิ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้ตรวจราชการประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ให้ทราบและขอความร่วมมือ โดยระบุว่าตามที่ได้เกิดเหตุการณ์การสูญเสียครั้งใหญ่ที่จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2563 นั้น
                 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ขอความร่วมมือ ผู้บริหาร เพื่อนข้าราชการ และบุคลากร สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีทุกคน ร่วมกันแต่งชุดดำไว้ทุกข์ให้กับผู้เสียชีวิต ในวันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อเป็นการแสดงความไว้อาลัยแก่ผู้เสียชีวิต และเจ้าหน้ที่ที่เสียสละชีวิตจากเหตุการณ์ที่จังหวัดนครราชสีมา และเพื่อเป็นการแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้สูญเสียอย่างไรก็ตามในวันอังคาร ที11 ก.พ.นี้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม จะนั่งหัวโต๊ะเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ทางสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ก็ได้แจ้งถึงรัฐมนตรีและข้าราชการขอให้แต่งชุดดำไว้ทุกข์เป็นเวลา 1 วัน ด้วยเสื้อผ้าไทยสีดำ เพื่อเป็นการไว้ทุกข์ในโอกาสเดียวกันนี้ด้วย

ที่มาแหล่งข่าว : https://www.matichon.co.th/politics/news_1961479

                           สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส โดยนายเรวัตร คงประดิษฐ์ ประมงจังหวัดนราธิวาส ดำเนินการช่วยเหลือชาวประมงพื้นบ้านในพื้นที่ชายทะเล นางสาวปีนะ ยา อยู่บ้านเลขที่ 73/3 ถนนชายทะเล ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส หลังจากได้รับหนังสือร้องเรียนจากชาวประมงพื้นบ้านผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนราธิวาส โดยนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่า ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนราธิวาส ได้รับเรื่องขอความช่วยเหลือจาก กรณีผู้ร้องประกอบอาชีพทำประมงพื้นบ้าน ภายหลังปรากฏว่าอวนจับปลาของผู้ร้องได้รับความเสียหายอย่างหนัก จากการใช้งานและผู้ร้องไม่มีรายได้เพียงพอในการจัดซื้อ ทำให้ไม่มีอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ จึงขอความอนุเคราะห์ให้จัดสรรอวนจับปลาให้แก่ผู้ร้องเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ หลังจากนั้นสำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาสตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาดำเนินการให้ความช่วยเหลือ โดยได้พิจารณาให้ผู้ร้องเข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพด้าน การเกษตรในจังหวัดชายแดนใต้ ปี 2563 กิจกรรมการทำประมงพื้นบ้าน ซึ่งจะได้รับการสนับสนุนเครื่องมือทำการประมงตามความประสงค์ของผู้ร้อง

                        ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนราธิวาส ได้สอบถามความคืบหน้าการดำเนินการไปยังผู้ร้อง ทราบว่า เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563 มีเจ้าหน้าที่จากจากสำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส มาอบรมให้ความรู้ด้านการส่งเสริมอาชีพประมง พร้อมทั้งมอบอวนจับปลา จำนวน 10 หัว เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพดังกล่าวต่อไป http://thainews.prd.go.th/…/news/detail/TCATG200207194720318http://thainews.prd.go.th/…/news/detail/TCATG200207194720318

 

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมปลูกเพื่อป(ล)อด ล้านต้น ลด PM2.5

ลงทะเบียนรับต้นกล้า

Register ฟรีได้ที่ https://www.green-city.online/register

 

  วันที่ 4 - 7 มกราคม 2563 นายประเทศ ซอรักษ์ ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่  7 ลงพื้นที่ตรวจราชการในเขตพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส และประชุมติดตามผลการดำเนินตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และงานตามนโยบายของอธิบดีกรมประมง ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งนราธิวาส ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส โดยมีประมงจังหวัดปัตตานี ประมงจังหวัดนราธิวาส และประมงจังหวัดยะลา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งนราธิวาส และปัตตานี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนราธิวาส และปัตตานี หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ำนราธิวาส หัวหน้าศูนย์แจ้งเข้าออกเรือประมงจังหวัดปัตตานี และนราธิวาส และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง พร้อมกันนี้ได้ให้แนวทางในการดำเนินงานต่าง ๆ ภายใต้การตรวจราชการของหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และงานอื่น ๆ เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการดำเนินการต่อไป

         นายเรวัตร คงประดิษฐ์ ประมงจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส ลงพื้นที่เพื่อจัดทำกระชังเลี้ยงและอนุบาลลูกพันธุ์ปลากะพงขาว เพื่อเตรียมการโครงการฝึกอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง (ปลากะพงขาว) แก่กลุ่มเป้าหมายบ้านกึ่งวิถี  (Half - way house) กาแลตาแป และชุมชนรอบข้าง โดย    โครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และเพื่อสร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพ สร้างรายได้ และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่กลุ่มเป้าหมายดังกล่าวให้บรรลุเป้าหมายตามคำแนะนำที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนธิราเทพยวดี ได้พระราชทานไว้ให้สำเร็จลุล่วง

       โดยในระหว่างวันที่ 30 – 31 มกราคม 2563 สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส  ได้ดำเนินการเตรียมพร้อมติดตั้งกระชังอนุบาลลูกพันธุ์ปลากะพงขาว จำนวนทั้งหมด 12 กระชัง   และได้ดำเนินการปล่อยลูกพันธุ์ปลากะพงขาว ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รุ่น หลังจากนั้นจะทำการคัดขนาดลูกพันธุ์ปลากะพงขาว ทุก ๆ 5 – 7 วัน เพื่อให้ได้ลูกปลาขนาด 4 นิ้วขึ้นไป พร้อมที่จะนำไปขุนเลี้ยงเป็นขนาดบริโภคต่อไป ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนลูกพันธุ์ปลากะพงขาวจากผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งนราธิวาส

ประกาศจังหวัดนราธิวาส

1. เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2. เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3. เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  •  บทความ
  •  Hit 20 อันดับ
  • การเลือกใช้ปูนขาวระหว่างการเลี้ยง บทความยาวสักนิดแต่เราอยากสร้างความเข้าใจในการเลือกใช้วัสดุปูนกับพี่น้องเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ .. (5,118)  สัตว์น้ำประจำจังหวัดนราธิวาส.. (1,180) การแปรรูปสัวต์น้ำ(สูตรกรมประมง) ปลาเส้นปรุงรส ปลาดุกร้า ปลาดุกแดดเดียว ปลาส้ม ไตปลาแห้ง คั่วกลิ้งปลานิล.. (911) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส .. (894) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส เรื่องรายชื่อผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะฯ โดยการสอบสัมภาษณ์.. (840) งาน Field Day.. (824) ประกาศจังหวัดนราธิวาส.. (693) กลุ่มวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ กรมประมง.. (647) รับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.. (641) ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนร.. (624) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป.. (593) แจ้งเตือนและประชาสัมพันธ์เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชัง.. (586) ประชาสัมพันธ์ 240761.. (581) ประกาศจังหวัดนราธิวาส.. (569) เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝน!!!! ประมงหวั่นสภาพอากาศแปรปรวน เตือนเกษตรกรเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำ.. (559) รับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง) .. (558) ประกาศจังหวัดนราธิวาส.. (541) แปลงใหญ่ปลานิล ภูเขาทอง ผ่านการรับรอง GAP กรมประมง .. (538) ประกาศจังหวัดนราธิวาส.. (534) บูรณาการร่วมฯ.. (478)