บทความสำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส

วันนี้ (16 กันยายน 2564) นายเรวัตร คงประดิษฐ์ ประมงจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานสังกัดกรมประมงในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส  ร่วมกิจกรรมมอบพันธุ์สัตว์น้ำแก่องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น เพื่อนำไปปล่อยในเขตทะเลชายฝั่ง และร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2564 ณ ท่าเทียบเรือประมงนราธิวาส  ซึ่งพันธุ์สัตว์น้ำที่ปล่อย ประกอบด้วย กุ้งกุลาดำ และกุ้งแชบ๊วย จำนวน 500,000 ตัว ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์พัฒนาประมงทะเลนราธิวาส

ประชาสัมพันธ์...

- แนวทางการดำเนินการตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องกำหนดชนิดสัตว์น้ำที่ห้ามเพาะเลี้ยงในราชอาณาจักร พ.ศ.2564

- การขอหนังสือรับรองสถานที่ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำบางชนิดตามความในมาตรา 65 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2564

ประกาศจังหวัดนราธิวาส เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ

องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น (ด้านการประมงทะเลชายฝั่ง ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนตามโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง (กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประมูง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวนทั้งหมด ๑๒ ชุมชน ๆ ละหนึ่งแสนบาท โดยมีรอบการเบิกจ่าย๓ ครั้ง คือ ๑) วันที่ ๒๓ ก.พ. ๖๔ จำนวน ๖ ชุมชน, ๒) วันที่ ๒๓ เม.ษ. ๖๔ จำนวน ๓ ชุมชน และ

๓) วันที่ ๑๕ ก.ค. ๖๔ จำนวน ๓ ชุมชน โดยมีการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ดังนี้๑. การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ โดยการมีส่วนร่วมใน

การฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์ ควบคู่กับการสร้างความตระหนักการใช้ประโยชน์สัตว์น้ำอย่างรู้คุณค่า

๒. การจัดตั้งธนาคารสัตว์น้ำ (ปูม้า) เดิมมีการจัดตั้งแล้ว ๒ แห่งในปีนี้เพิ่มเป้าหมายโดยการจัดตั้งธนาคารสัตว์น้ำ อีกจำนวน ๒ แห่ง

ให้สอดคล้องกับบริบทการทำประมงในท้องถิ่น

๓. การปรับเปลี่ยนและสนับสนุนเครื่องมือทำการประมงที่เหมาะสมและถูกกฎหมายอย่างยั่งยืน โดยเครื่องมือทำการประมงที่มีขนาดูช่องตาใหญ่ขึ้นกว่าปกติ เพื่อโอกาสการจับสัตว์น้ำที่มีขนาดใหญ่ขึ้น

๔. การสนับสนุนอุปกรณ์ช่างในการซ่อมแซมเรือประมงและปรับปรุงโรงเรือน/ เครื่องกว้านลากเรือประมง โดยผู้ทำการประมงสามารถซ่อมเครื่องยนตั ตัวเรือประมง ได้ด้วยตนเอง โดยหมุนเวียนอุปกรณ์ช่างภายในองค์กรฯ เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ให้มีความพร้อมใช้งานตลอดเวลา

๕, การส่งเสริมให้มีการสร้างและจัดวางแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำชายฝั่ง ๖. การจัดทำแนวเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำของชุมชนเพื่อกำหนดเขตพื้นที่

(ชั้ง ในเขตทะเลชายฝั่ง เพื่อลดระยะทางการออกทำการประมงสามารถลด อนุบาลและเพาะพันธุ์สัตว์น้ำของชุมชน โดยสัตว์น้ำเหล่านั้นสามารถ

ค่าใช้จ่าย ระยะเวลา และความเสี่ยงของการประกอบอาชีพทำการประมง เติบโตและแพร่กระจายทั่วพื้นที่ ทำการประมงภายใต้กฎกติกาชุมชน

๑๘/๐๘/๒๕๖๔ นายเรวัตร  คงประดิษฐ์ ประมงจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการประมง สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนราธิวาส ดำเนินการส่งมอบปัจจัยการผลิต ประกอบด้วย พันธุ์ปลาสุลต่าน จำนวน ๒,๐๐๐ ตัว/ราย และอาหารปลากินพืช จำนวน ๑ กระสอบ/ราย  เกษตรกรอำเภอระแงะ จำนวน ๑๕ ราย ตามโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรม ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง ณ  สำนักงานเกษตรอำเภอระแงะ อำเภอระแงะ  จังหวัดนราธิวาส

วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ นายเรวัตร คงประดิษฐ์ ประมงจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้สำนักงานประมงอำเภอรือเสาะ ร่วมกับกองร้อย ทพ.๔๖?๔ บ้านสโลว์หมู่ที่ ๗ ตำบลรือเสาะ และชุมชนประมงบ้านบลูกา ดำเนินการปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม จำนวน 1,500,000 ตัว ตามโครงการพื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร ณ สระน้ำบ้านบลูกา หมู่ที่ ๑ ตำบลรือเสาะออก อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ตามโครงการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร

3 สิงหาคม 2564 นายเรวัตร คงประดิษฐ์ ประมงจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้สำนักงานประมงอำเภอระแงะร่วมกับคณะกรรมการแหล่งน้ำ(บ้านไอร์บือแต) ดำเนินการปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม จำนวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ ตัว ตามโครงการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร  ณ  คลองไอร์บือแต หมู่ที่๔ ตำบลช้างเผือก อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส

3  สิงหาคม 2564 นายเรวัตร  คงประดิษฐ์ ประมงจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้สำนักงานประมงอำเภอเจาะไอร้องร่วมกับ กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้านดำเนินการปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม จำนวน 500,000 ตัว ตามโครงการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร  ณ โครงการอ่างเก็บน้ำปีแดมูดอ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.บูกิต  อ.เจาะไอร้อง  จ.นราธิวาส   พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเจาะไอร้อง และสำนักงานอำเภอเจาะไอร้องร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมีนายมาหะมะยากี หะยีมะ นายอำเภอ?เจาะไอร้อง เป็นนประธาน ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ นายเรวัตร คงประดิษฐ์ ประมงจังหวัดนราธิวาสร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนราธิวาส และสำนักงานประมงอำเภอรือเสาะ จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี

ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระชิราเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยการปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม จำนวน ๖,0๐๐,๐๐๐ ตัว และพันธุ์ปลากินพืช ประกอบด้วย พันธุ์ปลาตะเพียน จำนวน ๒0๐,?๐๐ ตัว และพันธุ์ปลายี่สก

จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ ตัว ณ บริเวณบึงบัวบากง หมู่ที่ ๖ ตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู และเพิ่มผลผลิตทรัพยากรสัตว์น้ำในเขตพื้นที่รักษาพันธุ์ สัตว์น้ำโดยรอบพื้นที่บึงบัวบากง

 

 วันที่ 5 สิงหาคม 2564 นายเรวัตร คงประดิษฐ์ ประมงจังหวัด
นราธิวาส มอบหมายให้กลุ่มบริหารจัดการด้านประมง สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาสและสำนักงานประมงอำเภอบาเจาะ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2564 ปล่อยพันธ์ปลากินพืช
จำนวน 500,000 ตัว และปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม จำนวน 1,000,000 ล้านตัว โครงการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร
ตามบัญชีท้ายพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เมื่อแก้ปัญหาเยียวยาและเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  ณ.อ่างเก็บน้ำยะลูตงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ม.5 ต.กาเยาะมาตี อ.บาเจาะ โดยมี นายอำเภอบาเจาะ นายวิจัย เพ็ญพัฒนากุลเป็นประธานในพิธี สนับสนุนพันธุ์ปลากินพืชแก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำหมู่บ้านสีขาวปลอดโรคระบาดโควิด
จำนวน 15 ราย ๆ ละ 1,200 ตัว พร้อมแร่ธาตุก้อนและเวชภัณฑ์จำนวน 5 ชุดจากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอบาเจาะและมอบผ้าห่ม จำนวน 5 ชุดโดย
จิตอาสา 904 ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

  •  บทความ
  •  Hits 10 อันดับ
  • การเลือกใช้ปูนขาวระหว่างการเลี้ยง บทความยาวสักนิดแต่เราอยากสร้างความเข้าใจในการเลือกใช้วัสดุปูนกับพี่น้องเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ .. (8,402)  การแปรรูปสัวต์น้ำ(สูตรกรมประมง) ปลาเส้นปรุงรส ปลาดุกร้า ปลาดุกแดดเดียว ปลาส้ม ไตปลาแห้ง คั่วกลิ้งปลานิล.. (1,154) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส .. (991) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส เรื่องรายชื่อผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะฯ โดยการสอบสัมภาษณ์.. (948) งาน Field Day.. (938) ประกาศจังหวัดนราธิวาส.. (779) กลุ่มวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ กรมประมง.. (766) ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนร.. (748) รับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.. (731) รับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง) .. (686)