บุคลากรสำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส
นายเรวัตร คงประดิษฐ์

ประมงจังหวัดนราธิวาส
    


นางสาวนภสินธุ์ รัตนสมบูรณ์

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
    
นางสาวกัลยา แซ่หลี

หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
    
นายประพัฒน์พงศ์ ทักษิณสัมพันธ์

หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
    


นายยงยุทธ เล็บกะเต็บ

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
    
นางสุภรณ์ นุ้ยสกุล

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
    
นางไซเมาะห์ ระเด่นอาหมัด

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
    


นางสาวพรทิพย์ เลื่อนแป้น

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
    
นางสาวชาลิสา คงมณี

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
    
นางเกวลิลร์ สุวรรณมณี

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
    


นายวรกิต ขั้วแก้ว

ประมงอำเภอแว้ง
    
นายจรูญ ชลหัตถ์

ประมงอำเภอเมืองนราธิวาส
    
นายสวัสดิ์ ศิริไพรวัน

ประมงอำเภอตากใบ
    
นางเสาวภา อุดร

ประมงอำเภอบาเจาะ
    


นายอภิชาติ อจลวิชญ์กุล

ประมงอำเภอระแงะ
    
ว่าง

ประมงอำเภอเจาะไอร้อง
    
นายนรารักษ์ เขียวสด

ประมงอำเภอสุไหงปาดี
    
นายชัยวัฒน์ สุวรรณส่องแสง

ประมงอำเภอยี่งอ
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส

 บริเวณศูนย์ราชการ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส  96000