นายเรวัตร คงประดิษฐ์

ประมงจังหวัดนราธิวาส
    


นางสาวนภสินธุ์ รัตนสมบูรณ์

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
    
นางสาวกัลยา แซ่หลี

หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
    
นายสำรอง อินเอก

หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
    


นายยงยุทธ เล็บกะเต็บ

นักวิชาการประมงชำนาญการ
    
นางสุภรณ์ นุ้ยสกุล

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
    
นางสาวชาลิสา คงมณี

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
    
นางสุภาสรัตน์ พงษ์อักษร

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
    
สิบโทฤทธิกร พิษพรรณ์

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
    
นายจรูญ ชลหัตถ์

ประมงอำเภอเมืองนราธิวาส
    
นายสวัสดิ์ ศิริไพรวัน

ประมงอำเภอตากใบ
    
นางเสาวภา อุดร

ประมงอำเภอบาเจาะ
    
นายอภิชาติ อจลวิชญ์กุล

ประมงอำเภอระแงะ
    


นายวรกิต ขั้วแก้ว

ประมงอำเภอแว้ง
    
นายนรารักษ์ เขียวสด

ประมงอำเภอสุไหงปาดี
    
นายชัยวัฒน์ สุวรรณส่องแสง

ประมงอำเภอยี่งอ
    


นางสาวพรทิพย์ เลื่อนแป้น

ประมงอำเภอเจาะไอร้อง
    
นางไซเมาะห์ ระเด่นอาหมัด

ประมงอำเภอรือเสาะ
    


นายชลกานต์ ขวัญนาวารักษ์

นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ)
    
นายพงค์ศักดิ์ ชูจันทร์

นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ)
    
นางสาวเชาวนี พรหมภักดี

นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ)
    
นายภาคิน จินดาเพ็ชร์

เจ้าพนักงานประมง (พนักงานราชการ)
    


นายธีระศักดิ์ ศรีสวัสดิ์

เจ้าพนักงานประมง (พนักงานราชการ)
    
นายไซฟูซามาน ยูโซ๊ะ

เจ้าพนักงานประมง (พนักงานราชการ)
    
นายปิยะ ขุนภักดี

เจ้าพนักงานประมง (พนักงานราชการ)
    
นายณัฐวุฒิ หมัดเห

เจ้าพนักงานประมง (พนักงานราชการ)
    


นายสุธรรม คงขวัญ

เจ้าพนักงานประมง (พนักงานราชการ)
    
นางสาวกูโนรียา ราชมุกดา

เจ้าพนักงานประมง (พนักงานราชการ)
    
นางสาวมาซนิง เปาะแม

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (พนักงานราชการ)
    
นางสาวรุสมีนา เซะ

เจ้าหน้าที่ประมง (พนักงานราชการ)
    


นางสาววรัชยา ชูคง

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
(พนักงานราชการเฉพาะกิจ)
    
นายโสฬส บกสวาทชา

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
(พนักงานราชการเฉพาะกิจ)
    
นางอินธิรา ยีดิง

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
(พนักงานราชการเฉพาะกิจ)
    


นางสาวกุลนรี เอียดเล็ก

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
(พนักงานราชการเฉพาะกิจ)
    
นางสาวโนรอาเซียน เด่นปรัชญา

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
(พนักงานราชการเฉพาะกิจ)
    
นางสาวนูรอาซีลา มะยิด

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
(พนักงานราชการเฉพาะกิจ)
    


นายบันฑิต สุวรรณลี

จ้างเหมาบริการขับรถยนต์
    
นางนิภา รัตนะ

จ้างเหมาบริการทำความสะอาด
    
นายตรีภพ เต็มภูมิ

จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย
    
นายประวิทย์ ชูเชิด

จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส

 บริเวณศูนย์ราชการ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส  96000    fisheriesnarathiwat@gmail.com   073-532052   073-532053   แฟนเพจ