บุคลากรสำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส
นายเรวัตร คงประดิษฐ์

ประมงจังหวัดนราธิวาส
    


นางสาวนภสินธุ์ รัตนสมบูรณ์

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
    
นางสาวกัลยา แซ่หลี

หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
    
นายสำรอง อินเอก

หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
    


นายยงยุทธ เล็บกะเต็บ

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
    
นางสุภรณ์ นุ้ยสกุล

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
    
ว่าง


    


ว่าง


    
นางสาวชาลิสา คงมณี

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
    
นางเกวลิลร์ สุวรรณมณี

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
    


นายจรูญ ชลหัตถ์

ประมงอำเภอเมืองนราธิวาส
    
นายสวัสดิ์ ศิริไพรวัน

ประมงอำเภอตากใบ
    
นางเสาวภา อุดร

ประมงอำเภอบาเจาะ
    
นายอภิชาติ อจลวิชญ์กุล

ประมงอำเภอระแงะ
    


นายวรกิต ขั้วแก้ว

ประมงอำเภอแว้ง
    
นายนรารักษ์ เขียวสด

ประมงอำเภอสุไหงปาดี
    
นายชัยวัฒน์ สุวรรณส่องแสง

ประมงอำเภอยี่งอ
    


นางสาวพรทิพย์ เลื่อนแป้น

ประมงอำเภอเจาะไอร้อง
    
นางไซเมาะห์ ระเด่นอาหมัด

ประมงอำเภอรือเสาะ
    


นายธนินทร์ จินดาเพ็ชร์

เจ้าพนักงานประมง
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส

 บริเวณศูนย์ราชการ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส  96000