บุคลากรสำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส
นายเรวัตร คงประดิษฐ์

ประมงจังหวัดนราธิวาส
    


นางสาวนภสินธุ์ รัตนสมบูรณ์

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
    
นางสาวกัลยา แซ่หลี

หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
    
นายสำรอง อินเอก

หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
    


นายยงยุทธ เล็บกะเต็บ

นักวิชาการประมงชำนาญการ
    
นางสุภรณ์ นุ้ยสกุล

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
    
นางสาวชาลิสา คงมณี

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
    


ว่าง

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน (กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง)
    


นายจรูญ ชลหัตถ์

ประมงอำเภอเมืองนราธิวาส
    
นายสวัสดิ์ ศิริไพรวัน

ประมงอำเภอตากใบ
    
นางเสาวภา อุดร

ประมงอำเภอบาเจาะ
    
นายอภิชาติ อจลวิชญ์กุล

ประมงอำเภอระแงะ
    


นายวรกิต ขั้วแก้ว

ประมงอำเภอแว้ง
    
นายนรารักษ์ เขียวสด

ประมงอำเภอสุไหงปาดี
    
นายชัยวัฒน์ สุวรรณส่องแสง

ประมงอำเภอยี่งอ
    


นางสาวพรทิพย์ เลื่อนแป้น

ประมงอำเภอเจาะไอร้อง
    
นางไซเมาะห์ ระเด่นอาหมัด

ประมงอำเภอรือเสาะ
    


นายชลกานต์ ขวัญนาวารักษ์

นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ)
    
นายพงค์ศักดิ์ ชูจันทร์

นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ)
    
นางสาวเชาวนี พรหมภักดี

นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ)
    
นายภาคิน จินดาเพ็ชร์

เจ้าพนักงานประมง (พนักงานรชการ)
    


นายธีระศักดิ์ ศรีสวัสดิ์

เจ้าพนักงานประมง (พนักงานรชการ)
    
นายไซฟูซามาน ยูโซ๊ะ

เจ้าพนักงานประมง (พนักงานรชการ)
    
นายปิยะ ขุนภักดี

เจ้าพนักงานประมง (พนักงานรชการ)
    
นายณัฐวุฒิ หมัดเห

เจ้าพนักงานประมง (พนักงานรชการ)
    


นายสุธรรม คงขวัญ

เจ้าพนักงานประมง (พนักงานรชการ)
    
นางสาวกูโนรียา ราชมุกดา

เจ้าพนักงานประมง (พนักงานรชการ)
    
นางสาวมาซนิง เปาะแม

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (พนักงานราชการ)
    
นางสาวรุสมีนา เซะ

เจ้าหน้าที่ประมง (พนักงานราชการ)
    


นางสาววรัชยา ชูคง

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
(พนักงานราชการเฉพาะกิจ)
    
นายโสฬส บกสวาทชา

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
(พนักงานราชการเฉพาะกิจ)
    
นางอินธิรา ยีดิง

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
(พนักงานราชการเฉพาะกิจ)
    


นางสาวกุลนรี เอียดเล็ก

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
(พนักงานราชการเฉพาะกิจ)
    
นางสาวโนรอาเซียน เด่นปรัชญา

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
(พนักงานราชการเฉพาะกิจ)
    
นางสาวนูรอาซีลา มะยิด

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
(พนักงานราชการเฉพาะกิจ)
    


นายบันฑิต สุวรรณลี

จ้างเหมาบริการขับรถยนต์
    
นางนิภา รัตนะ

จ้างเหมาบริการทำความสะอาด
    
นายตรีภพ เต็มภูมิ

จ้างเหมาบริการนรักษาความปลอดภัย
    
นายประวิทย์ ชูเชิด

จ้างเหมาบริการนรักษาความปลอดภัย
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส

 บริเวณศูนย์ราชการ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส  96000