ประชาสัมพันธ์ด้วยกรมประมง เปิดรับเเจ้งการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว ซากสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง

โรคสัตว์น้ำในช่วงฤดูฝน [2021-05-11 ] ตรวจเรือประมง ตรวจท่าเทียบเรือประมง ตรวจคนประจำเรือ [2021-05-07 ] ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์ เรื่อง การรับสมัครเกษตรกรเเละผู้แทนองค์กรเกษตรกรเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเเต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตร [2021-04-30 ] ประชาสัมพันธ์การใช้ยาเเละเคมีภัณฑ์ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเเละกฎหมายที่เกี่ยวข้อง [2021-04-28 ] ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด [2021-04-26 ] ตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการและชาวประมง บริเวณท่าเทียบเรือประมงริมคลองท่าจีน และท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต [2021-04-21 ] ประชาสัมพันธ์เเละชี้เเจ้งการกำกับดูแลผู้ผลิตเเละจำหน่ายนอเพลียสลูกกุ้งขาวแวนนาไม [2021-04-21 ] ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ขายทอดตลาดสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำของเรือประมงที่ไม่ใช่เรือประมงห้องเย็น [2021-04-20 ] มาตรฐานสินค้าเกษตรการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี [2021-04-16 ] คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดภูเก็ต [2021-04-09 ] ประชุมรับฟังปัญหากรณีการร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดภูเก็ต [2021-04-01 ] งานรณรงค์เกษตรในสังคมเมือง [2021-04-01 ] กรมประมงประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำในฤดูสัตว์น้ำมีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อนฝั่งทะเลอันดามันประจำปี 2564 ในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ และตรัง ระหว่างวันที่1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2564 เผยผลการศึกษาพบมาตรการฯ ที่บังคับใช้ เหมาะสมสอดคล้องกับข้อมูลการแพร่กระจายของสัตว์น้ำ สามารถคืนความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรประมงได้อย่างยั่งยืน [2021-03-31 ] “จังหวัดภูเก็ตรวมพลังปล่อยกุ้งแชบ๊วยลงทะเลอ่าวสะปำ จำนวนหนึ่งล้านตัว” [2021-03-30 ] กรมประมงจัดโครงการเสวนาสร้างเครือข่ายองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นระดับจังหวัด ในพื้นที่ 23 จังหวัดชายทะเล จำนวน 459 ชุมชน  เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับพี่น้องชาวประมง เกิดการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชน ระหว่างภาคประชาชนกับภาครัฐ ภายใต้บริบทและวิถีของชุมชน เกิดความมั่นคงในอาชีพประมงพื้นบ้านอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นนโยบายที่ ดร.เฉลิมชัย  ศรีอ่อน  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ได้เน้นย้ำให้กรมประมงบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด ควบคู่ไปกับคุณภาพชีวิตที่ดีของพี่น้องชาวประมง [2021-03-26 ] โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร [2021-03-26 ] เทศกาลอาหารพื้นเมืองของดีชาวภูเก็ต :หรอย ริม เล [2021-03-24 ] การเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในการเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำช่วงหน้าแล้ง [2021-03-23 ] ตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [2021-03-22 ] ประชาสัมพันธ์ขายทอดตลาดเรือ [2021-02-08 ] บูรณาการการทำงานของหน่วยงานกรมประมงในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต [2021-02-02 ] กุ้งไทยปรุงสุก กินได้ปลอดภัย ไร้โควิด - 19 [2021-01-05 ] ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ขอความร่วมมือ ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ชาวประมง เเเละผู้ประกอบการด้านการประมง เฝ้าระวังป้องกันเเละควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) [2020-12-26 ] โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเล เพื่อการบริโภคภายในประเทศ ปี 2561 ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2563 [2020-11-26 ] วันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2563 [2020-09-16 ] ประกาศกรมประมง [2020-04-10 ] สัมนาระดมความคิดเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตรแนวปฏิบัติในการใช้มาตรฐานสินค้าเกษตร [2020-03-03 ] โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตเเละการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริโภค ภายในประเทศ ปี 2561 [2020-03-03 ] ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 1/2563 [2020-02-28 ] โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและเทคนิคการตลาด เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ” ให้แก่ผู้ประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ [2020-02-27 ]

ประชาสัมพันธ์ด้วยกรมประมง เปิดรับเเจ้งการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว ซากสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง  

 เผยเเพร่: 2020-02-27  |  อ่าน: 811 ครั้ง

 

ประชาสัมพันธ์ด้วยกรมประมง เปิดรับเเจ้งการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว ซากสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง ณ สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่บัดนี้ - ถึง 29 พฤจิกายน 2561 สามารถดาวโหลดแบบฟาร์มการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว โดยไม่มีค่าใช้จ่าย http://www.dnp.go.th/wildlife_act/6%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B9%96%E0%B9%91.pdf