ประชาสัมพันธ์ด้วยกรมประมง เปิดรับเเจ้งการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว ซากสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง

วันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2563 [2020-09-16 ] ประกาศกรมประมง [2020-04-10 ] สัมนาระดมความคิดเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตรแนวปฏิบัติในการใช้มาตรฐานสินค้าเกษตร [2020-03-03 ] โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตเเละการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริโภค ภายในประเทศ ปี 2561 [2020-03-03 ] ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 1/2563 [2020-02-28 ] โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและเทคนิคการตลาด เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ” ให้แก่ผู้ประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ [2020-02-27 ] นายนรินทร์ มีวงษ์ ประมงจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด [2020-02-27 ] จัดการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheries Co – ordinator: FC) ของจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 2/2563 [2020-02-27 ] ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ [2020-02-19 ] ประชุมเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาช่อนทะเลในจังหวัดภูเก็ต [2020-02-19 ] ประกาศกรมประมง เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์ที่ดี กรมประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [2020-02-11 ] ยื่นคำขอใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ ในรอบปีการประมง 2563-2564 ตั้งแต่วันที่ 5 -29 กุมภาพันธ์ 2563 [2020-02-11 ] ขอให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล ยื่นแจ้งการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม [2020-02-11 ] ประชุมคณะกรรมการควบคุมตรวจสอบสินค้า สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์มุกภูเก็ตระดับจังหวัด [2020-02-05 ] ประมงจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมงาน"ตลาดพานิชย์" [2020-02-04 ] สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ตจัดประชุมประจำเดือนมกราคม 2563 [2020-02-04 ] ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง(Fisheries Co Ordinator :FC) ครั้งที่ 1/2563 [2020-02-04 ] กิจกรรมอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเล [2020-01-06 ] คัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย [2019-12-25 ] ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ รวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ [2018-10-26 ] ประกาศผู้ชนะจัดจ้างเหมาบริการ [2018-10-16 ] ประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ [2018-09-28 ] งานวันคล้ายวันสถาปนากรมประมงครบรอบ ๙๒ ปี [2018-09-26 ] ประชาสัมพันธ์ด้วยกรมประมง เปิดรับเเจ้งการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว ซากสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง  [2018-09-21 ] กิจกรรมขยายฐานการผลิตจุลินทรีย์ [2018-09-18 ] คณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นด้านการประมง ภาคใต้  [2018-09-07 ] Phuket : City of Gastronomy  [2018-06-21 ] การใช้งานระบบโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ตามมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ GAP CoC [2018-06-19 ] โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล  [2018-06-19 ] "งานธงฟ้าชวนกันมากินกุ้ง" [2018-06-19 ]

ประชาสัมพันธ์ด้วยกรมประมง เปิดรับเเจ้งการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว ซากสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง  

 เผยเเพร่: 2018-06-19  |  อ่าน: 669 ครั้ง

 

ประชาสัมพันธ์ด้วยกรมประมง เปิดรับเเจ้งการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว ซากสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง ณ สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่บัดนี้ - ถึง 29 พฤจิกายน 2561 สามารถดาวโหลดแบบฟาร์มการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว โดยไม่มีค่าใช้จ่าย http://www.dnp.go.th/wildlife_act/6%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B9%96%E0%B9%91.pdf