นายสิทธิพล เมืองสง

ประมงจังหวัดภูเก็ต
    


นายนรินทร์ สงสีจันทร์

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาเเละส่งเสริมอาชีพการประมง
(นักวิชาการประมงชำนาญการ)
    
นายเอกมัย มาลา

หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    
นางสาวปณิตา สีนุ้ย

หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
(นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ)
    


นางทัศนี เอี่ยนเล่ง

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
    
นางปัทมา เพชรวิเชียร

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
    
นางสาวณิชกานต์ หยงสตาร์

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
    
นายประเสริฐ ทองสมบูรณ์

ประมงอำเภอเมืองภูเก็ต
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    
นางสิริเพ็ญ รัตนเอี่ยมพงศา

ประมงอำเภอถลาง
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    
นางสาวอโนรัตน์ มีแย้ม

ประมงอำเภอกะทู้
(เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน)
    


นางสาวพิชามญชุ์ คมขำ

ผู้ช่วยประมงอำเภอเมืองภูเก็ต
(เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน)
    


นายวันจักร รัตนชู

นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ)
    
นางสาวศุภนุช เย็นเพ็ชร


(นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ))
    
นางสาวเพ็ญนภา พรหมเสน

เจ้าหน้าบันทึกข้อมูล (พนักงานราชการ)
    
นางสาวขวัญฤดี จันแก้วเกิด

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโนบายเเละแผน(พนักงานราชการ)
    
นายอุทัย เย็นเพ็ชร

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายเเละแผน (พนักงานราชการ)
    
นางสาวศศินา ไชยศรี

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายเเละแผน (พนักงานราชการ)
    
นายตนุภัทร ศรีงาม

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายเเละแผน (พนักงานราชการ)
    


นายอมฤต คงน่วม

พนักงานขับรถยนต์ (จ้างเหมาบริการ)
    
นางสุพรรณีย์ ช่วยชุม

พนักงานทำความสะอาด(จ้างเหมาบริการ)
    
นายกรศิลป์ เงาศิลป์ชัย

พนักงานรักษาความปลอดภัย (จ้างเหมาบริการ)
    


นางสาวอริตา ทรายขาว

เจ้าหน้าที่ออกหนังสือคนประจำเรือ(จ้างเหมาบริการ)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต

 สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต  เลขที่ 1/2 ถนนดีบุก  ตำบลตลาดใหญ่  อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000    fpo-phuket@dof.in.th   โทรศัพท์ : 0-7621-2460   โทรสาร 0-7622-5408