นายสิทธิพล เมืองสง

ประมงจังหวัดภูเก็ต
    


นายนรินทร์ สงสีจันทร์

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาเเละส่งเสริมอาชีพการประมง
(นักวิชาการประมงชำนาญการ)
    
นายเอกมัย มาลา

หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    
นางสาวปณิตา สีนุ้ย

หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
(นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ)
    


นางทัศนี เอี่ยนเล่ง

เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติงาน)
    
นางปัทมา เพชรวิเชียร

เจ้าพนักงานธุรการ
(ปฏิบัติงาน)
    
นางสาวณิชกานต์ หยงสตาร์

เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติงาน)
    
นายสุนันท์ สีหมัด

เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติงาน)
    
นายประเสริฐ ทองสมบูรณ์

ประมงอำเภอเมืองภูเก็ต
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    
นางสิริเพ็ญ รัตนเอี่ยมพงศา

ประมงอำเภอถลาง
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    
นางสาวอโนรัตน์ มีแย้ม

ประมงอำเภอกะทู้
(เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน)
    


นางสาวพิชามญชุ์ คมขำ

ผู้ช่วยประมงอำเภอเมืองภูเก็ต
(เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน)
    


นางสาวศุภนุช เย็นเพ็ชร


(นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ))
    
นางสาวเพ็ญนภา พรหมเสน

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (พนักงานราชการ)
    
นายไฟซอน บิลละเต๊ะ

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (พนักงานราชการ)
    


นางสุพรรณีย์ ช่วยชุม

พนักงานทำความสะอาด (จ้างเหมาบริการ)
    
นายธนายุทธ เอียดตน

พนักงานขับรถยนต์ (จ้างเหมาบริการ)
    


นางสาวอริตา ทรายขาว

เจ้าหน้าที่ออกหนังสือคนประจำเรือ (จ้างเหมาบริการ)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต

 สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต เลขที่ 1/2 ถนนดีบุก ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000    fpo_phuket@fisheries.go.th   โทรศัพท์ : 0-7621-2460   โทรสาร 0-7622-5408