ข้อมูลฐานด้านประมงในจังหวัดพังงา

ข้อมูลฐานด้านประมงในจังหวัดพังงา 

 เผยเเพร่: 2020-02-28  |  อ่าน: 1,810 ครั้ง

 

ข้อมูลฐานด้านประมงในจังหวัดพังงา

1.จำนวนทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ(ท.บ.1) พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ไร่)

ประเภท

จำนวน(ราย)

จำนวน(ไร่)

ยังชีพ

398

270

พาณิชย์

619

5,078

2.จำนวนทะเบียนผู้ประกอบการด้านการประมง(ท.บ.2)

จำนวน 242 ราย

3.จำนวนทะเบียนผู้ทำการประมง(ท.บ.3)

ลำดับ

พื้นที่

จำนวน

1

สำนักงานประมงจังหวัดพังงา

24

2

สำนักงานประมงอำเภอเมืองพังงา

69

3

สำนักงานประมงอำเภอเกาะยาว

97

4

สำนักงานประมงอำเภอคุระบุรี

218

5

สำนักงานประมงอำเภอตะกั่วทุ่ง

189

6

สำนักงานประมงอำเภอตะกั่วป่า

59

7

สำนักงานประมงอำเภอทับปุด

134

8

สำนักงานประมงอำเภอท้ายเหมือง

231

 

รวม

1,021

4.จำนวนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น รวม 31 แห่ง

ประเภท

จำนวนกลุ่ม

จำนวนสมาชิก

ด้านการเพาะเลี้ยง

5

294

ด้านประมงชายฝั่ง

20

774

ด้านประมงพาณิชย์

3

185

ด้านการแปรรูป

3

94

รวม

31

1,347

 

5.จำนวนและพื้นที่แหล่งน้ำปิด 7 แห่ง/พื้นที่ 64.23 ล้านลูกบาศก์เซนติเมตร

ที่

โครงการ

ที่ตั้ง

ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)

1.

อ่างเก็บน้ำคลองลำรู่ใหญ่

ม.1 ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง

12.78

2.

อ่างเก็บน้ำคลองถ้ำ

ม.2 ต.ตากแดด อ.เมือง

20.20

3.

อ่างเก็บน้ำบ้านทุ่งขมิ้น

ม.4 ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า

15.50

4.

อ่างเก็บน้ำคลองพรุ

ม.7 ต.บางทอง อ.ท้ายเหมือง

3.00

5.

อ่างเก็บน้ำคลองชาลี

ม.7 ต.คุระ อ.คุระบุรี

4.00

6.

อ่างเก็บน้ำคลองดอกแดง

ม.5 ต.บางไทร อ.ตะกั่วป่า

3.74

7.

อ่างเก็บน้ำคลองลำไตรมาศ

ม.3 ต.โคกเจริญ อ.ทับปุด

5.00

6.จำนวนและพื้นที่แหล่งน้ำจืด 248 แห่ง/พื้นที่ 5,489 ไร่

6.1 รายชื่อพื้นที่แหล่งน้ำจืดที่สำคัญ

ลำดับที่

อำเภอ

จำนวน (แห่ง)

พื้นที่รวม (ไร่)

1

คุระบุรี

5

280

2

ตะกั่วทุ่ง

3

225

3

เมืองพังงา

7

160

4

กะปง

5

154

5

ท้ายเหมือง

3

122

6

ทับปุด

11

58

7

เกาะยาว

10

47

8

ตะกั่วป่า

4

30

7.จำนวนแหล่งปลาหน้าวัด (ไม่มี)

7.1 ที่รักษาพืชพันธุ์เดิมที่ยังคงไว้เป็นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ ตาม พ.ร.ก.การประมง พ.ศ. 2558 จำนวน 20 แห่ง

ลำดับที่

ชื่อที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ

อยู่ในท้องที่

หมู่ที่

ตำบล

อำเภอ

1

คลองถ้ำ

-

ตากแดด

เมืองพังงา

2

คลองถ้ำหน้าวัดธัญญเขต

1

ตากแดด

เมืองพังงา

3

คลองพังงา ข้างวัดปัจจันตคาม

1

ทุ่งคาโงก

เมืองพังงา

4

คลองม่วงศิริกุล

-

ท้ายช้าง

เมืองพังงา

5

คลองนาเตย

 

นาเตย

ท้ายเหมือง

6

คลองนาเตย หน้าวัดลุมพินี

6

นาเตย

ท้ายเหมือง

7

คลองวัดแร่ วัดแร่ทราย

4

บางทอง

ท้ายเหมือง

8

คลองทุ่งมะพร้าว วัดหาดทรายฯ

5

ทุ่งมะพร้าว

ท้ายเหมือง

9

คลองไทรมาส วัดนิโครธาราม

1

ทับปุด

ทับปุด

10

คลองไทรมาส วัดโคกสวย

1

โคกเจริญ

ทับปุด

11

คลองถ้ำหญ้าวัว วัดคีรีวงศ์

2

ถ้ำทองหลาง

ทับปุด

12

คลองตำหนัง (ข้างวัดมัจฉาฯ)

2

บางวัน

คุระบุรี

13

เกาะตาชัย

2

เกาะพระทอง

คุระบุรี

14

หินริเชลิว

4

เกาะพระทอง

คุระบุรี

15

เกาะดอกไม้

3

พรุใน

เกาะยาว

16

เกาะหินหมูสัง

5

พรุใน

เกาะยาว

17

เกาะไข่นอก

3

พรุใน

เกาะยาว

18

เกาะไข่ใน

3

พรุใน

เกาะยาว

19

คลองตะกั่วป่า วัดย่านยาว

3

ย่านยาว

ตะกั่วป่า

20

คลองกะปง วัดบางพู่

7

ท่านา

กะปง

8. จำนวนเรือประมงทั้งหมด

8.1 เรือประมงพาณิชย์ จำนวน 481 ลำ

8.2 เรือประมงพื้นบ้าน จำนวน 3,214 ลำ ฐานข้อมูลจากคำขอหนังสือรับรอง

9.จำนวนแปลงใหญ่ (2560 - 2563)

ปี 2561 จำนวน 1 แปลง แปลงใหญ่ผู้เลี้ยงกุ้งอ่าวพังงา จ.พังงา

10.การนำเข้าส่งออก สินค้าประมงผ่านด่านฯ จ.ภูเก็ต

สินค้าสัตว์น้ำ

จำนวน(กิโลกรัม)

มูลค่า(บาท)

นำเข้า

226,123.70    

50,399,633.50

ส่งออก

8,194,278.80    

 1,844,619,333.58

11. ปริมาณผลผลิตจากการประมง (ในรอบปี 2562)

11.1 การเพาะเลี้ยง 10,623.22 ตัน

ชนิด

จำนวน(ตัน)

 

กุ้งขาว

7,841.23

 

กุ้งกุลาดำ

2,086.93

 

ปลาทะเล

394.97

 

ปลาน้ำจืด

118.01

 

หอยทะเล

158.63

 

ปู

23.45

 

รวม

10,623.22

 

11.2 การทำประมงพาณิชย์ 126,031 ตัน

11.3 การทำประมงพื้นบ้าน 4,312 ตัน

12.ตลาดที่รับผลผลิตสัตว์น้ำ

1.บริษัท ฉางเจียง มารีน จำกัด

2.บริษัท ท็อปโปรดักส์ฟู้ด จำกัด

3.ตลาดกลางมหาชัย

4.แม่ค้าภายในจังหวัดพังงาและภูเก็ต

13. จำนวนประมงอาสา(ทั้งหมด/ช่วยปฏิบัติงาน) ปี 2544 - 2563

จำนวน 240 ราย

14. จำนวนศูนย์เรียนรู้ (หลัก/เครือข่าย)

ศูนย์เรียนรู้หลัก 8 ศูนย์ (อำเภอละ 1 ศูนย์)

ศูนย์เรียนรู้เครือข่าย 40 ศูนย์ (อำเภอละ 5 ศูนย์)

15.จำนวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 1 โครงการ

โครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี(ประมงโรงเรียน) ณ โรงเรียนพระราชทานทับละมุ

16.จำนวนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาในกระชัง

จำนวน 907 ราย

17.ชนิดสัตว์น้ำที่สำคัญของจังหวัด

1.กุ้งขาวแวนนาไม

2.กุ้งกุลาดำ

3.ปลากะพงขาว

4.ปลากะรัง

5.ปลากะตัก

18. งบประมาณของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรร ปี 2563 (บาท)


รายการ

จัดสรรทั้งปี

รับเงินจัดสรร

เบิกจ่าย

คงเหลือ

ร้อยละ

รวมงบประมาณทั้งหมด

2,090,775.00

2,090,775.00   

1,691,511.39

399,263.61

80.90

19. หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประมงในพื้นที่

1.สำนักงานประมงจังหวัดพังงา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา

ถ.พังงา - ทับปุด ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000 phangngafishery@yahoo.com

โทรศัพท์/โทรสาร.076-481438

2.สำนักงานประมงอำเภอ 8 อำเภอ

ประมงอำเภอ

ชื่อ-สกุล

เบอร์โทร

เกาะยาว

นายสันติภาพ แซ่เฮ้า

093-583-5783 061-175 7222

คุระบุรี

นายจิรานุวัฒน์ ชูเพชร

086-513-9173 061-176-1122

ตะกั่วทุ่ง

นายคมเดช พิมพ์พุฒ

094-597-2639 061-175-7444

ตะกั่วป่า

นางสาวจาฎุพัจน์ สวัสดิ์วงศ์

098-014-8854 061-175-8811

ทับปุด

นายวันชัย พงศ์รัตนมงคล

099-312-5522 061-175-6111

ท้ายเหมือง

นายประสาร ศรีงาม

081-893-3553 061-174-6644

เมืองพังงา

นายวิศิษฏ์ ขวัญดี

087-266-7726 061-173-9000

กะปง

นายอธิวัฒน์ กิติพิชัยพัฒน

 061-172-5050

3.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงา โทรศัพท์ 065-048-7015

4.ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง พังงา โทรศัพท์ 076-453 336

5.ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง คุระบุรี โทรศัพท์ 076-410 562

6.หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะสุรินทร์ พังงา โทรศัพท์ 081-2758792

7.หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะสิมิลัน พังงา โทรศัพท์ 087-0357999

20.สัตว์น้ำควบคุม

- พื้นที่/ประกาศ

-จระเข้/ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดพังงาเรื่อง กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงจระเข้ ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

-กุ้งทะเล/ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดพังงา เรื่อง กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

-กุ้งก้ามแดง/ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดพังงา เรื่อง กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง หรือกุ้งเครย์ฟิช Procambarus clarkii หรือ Cherax spp.ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

-หอยทะเล/ยังไม่ประกาศ

-การเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง/ยังไม่ประกาศ

21. ท่าเทียบเรือประมง

ท่าเทียบเรือประมงพาณิชย์

ลำดับ

อำเภอ

จำนวน(แห่ง)

1.

คุระบุรี

12

2.

ตะกั่วป่า

9

3.

ท้ายเหมือง

7

4.

เกาะยาว

1

 

รวม

29

ท่าเทียบเรือประมงพื้นบ้าน

ลำดับ

ชื่อ

ตำบล

อำเภอ

1.

ท่าเทียบเรือบ้านโคกไคร

มะรุ่ย

อ.ทับปุด

2.

ท่าเทียบบ้านควน

บ่อแสน

อ.ทับปุด

3.

ท่าเทียบเรือบ้านใต้

บางเตย

อ.เมืองพังงา

4.

ท่าเทียบเรือเกาะหมากน้อย

ต.เกาะปันหยี

อ.เมืองพังงา

5.

ท่าเทียบเรือบ้านหินร่ม

ต.คลองเคียน

ตะกั่วทุ่ง

6.

ท่าเทียบเรือสามช่องใต้

กะไหล

ตะกั่วทุ่ง

7.

ท่าเทียบเรือบ้านน้ำเค็ม

ต.บางม่วง

ตะกั่วป่า

8.

ท่าเทียบเรือท่าเขา

เกาะยาวน้อย

เกาะยาว

9.

ท่าเทียบเรือโล๊ะปาเหรด

พรุใน

เกาะยาว

10

ท่าเทียบเรือทุ่งละออง

บางวัน

คุระบุรี

11

ท่าเทียบเรือบ้านทุ่งดาบ

เกาะพระทอง

คุระบุรี

12

ท่าเทียบเรือบ้านนาใต้

ต.โคกกลอย

อ.ตะกั่วทุ่ง