ข้อมูลการขึ้นทะเบียนชาวประมง ทบ.3 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563-2564


ข้อมูลการขึ้นทะเบียนชาวประมง ทบ.3 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563-2564 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค