ประวัติหน่วยงาน 


ประวัติหน่วยงาน

สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2486 เป็นหน่วยงานส่วนภูมิภาคของกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 


ผู้ดำรงตำแหน่งประมงจังหวัด ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน จำนวน 20 คน ดังนี้

ประมงจังหวัดพิจิตร

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ปี พ.ศ
1 นายสอาด  กิจงาม 2486
2 นายธวัช  รัตนพันธ์ 2488
3 นายศิริ  ประสาทเขตต์การ 2493
4 นายทักษิณ  เงารังษี 2504
5 นายไกรศักดิ์  ไกรเลิศ 2508
6 นายวิชัย  ถุงเงิน 2510
7 นายสุเทพ  ชนิตรวงศ์ 2515
8 นายสุชาติ  สัจจชลพันธ์ 2524
9 นายชุบ  ศิลปชัย 2525
10 นายสว่าง  ไชยศรี 2526
11 นายสิงหนาท  ประศิสน์ศิลป์ 2533
12 นายกนก  สินเจิมศิริ 2537
13 นายเสน่ห์  เมืองหมุด 2542
14 นายบุญยืน  พฤกษโชค 2546
15 นายโอภาส  นวลวิไลลักษณ์ 2549
16 นายสนั่น  ปานบ้านแพ้ว 2551
17 นายณรงค์  เกษสุวรรณ 2553
18 นายสิทธิสาร ศรีชุมพวง 2559
19 นายมนูญ ตันติกูล 2560
20 นายประวิทย์ ละออบุตร 2562