ประวัติหน่วยงาน 


ประวัติหน่วยงาน

สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2486 เป็นหน่วยงานส่วนภูมิภาคของกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 


ผู้ดำรงตำแหน่งประมงจังหวัด ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน จำนวน 22 คน ดังนี้

รายชื่อประมงจังหวัดพิจิตร

 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ปี พ.ศ.
1 นายสอาด  กิจงาม 2486
2 นายธวัช  รัตนพันธ์ 2488
3 นายศิระ ประสาทเขตต์การ 2493
4 นายทักขิญ เงารังษี 2504
5 นายเกรียงศักดิ์ ไกรเลิศ 2508
6 นายวิชัย ถุงเงิน 2510
7 นายสุเทพ ชนิตรวงศ์ 2515
8 นายสุชาติ สัจจชลพันธ์ 2524
9 นายชุบ ศิลปชัย 2525
10 นายสว่าง ไชยศรี 2526
11 นายสิงหนาท ประศาสน์ศิลป์ 2533
12 นายกนก สินเจิมศิริ 2537
13 นายเสน่ห์ เมืองหมุด 2542
14 นายบุญยืน พฤษโชค 2546
15 นายโอภาส นวลวิไลลักษณ์ 2549
16 นายสนั่น ปานบ้านแพ้ว 2551
17 นายณรงค์ เกษสุวรรณ 2533
18 นายสิทธิสาร ศรีชุมพวง 2559
19 นายมนูญ ตันติกูล 2560
20 นายประวิทย์ ละออบุตร 2560
21 นายสุธี สินสุนทร 2563
22 นายพงษ์พันธ์ สุนทรวิภาต 2565