">

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: area_name_active

Filename: local_file/blog2.php

Line Number: 246

 • ฤดูน้ำแดง ในพื้นที่จังหวัดตาก พ.ศ. 2563

 • [2022-07-04] ส่งมอบปัจจัยการผลิตโครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพตามพระราชดำรัส สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 1 [2022-07-01] ลงพื้นที่เพื่อสำรวจและตรวจยึดเครื่องมือทำการประมงผิดกฎหมายในช่วงฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ฯ อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก [2022-06-30] ฝึกอบรมโครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพตามพระราชดำรัส สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี [2022-06-29] ลงพื้นที่สำรวจการทำการประมงที่ผิดกฎหมายในช่วงฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่หรือวางไข่ฯ ในพื้นที่อำเภอแม่สอด [2022-06-25] ส่งมอบปัจจัยการผลิตโครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในลำห้วยทีหม่อโกร บ้านเลตองคุ ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก [2022-06-25] ออกให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ครั้งที่ 3/2565 [2022-06-20] การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ ให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีมาตรฐานสินค้าเกษตร (จีเอพี มกษ.7436-2563) [2022-06-14] การประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เรื่อง การกำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง ณ ศาลาประชาคมบ้านสบยม หมู่ที่ 2 ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า [2022-06-14] ส่งเสริม ให้คำแนะนำ เตรียมความพร้อมและรับสมัครเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐาน GAP รายใหม่เพิ่มเติม พื้นที่ อ.วังเจ้า [2022-06-13] ลงพื้นที่เพื่อสำรวจและเก็บทำลายเครื่องมือทำการประมงผิดกฎหมายในช่วงฤดูน้ำแดง ปี 2565 ในพื้นที่อำเภอสามเงา

  ฤดูน้ำแดง ในพื้นที่จังหวัดตาก พ.ศ. 2563 

   ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง


   

  >>>> วีดีโอประชาสัมพันธ์ฤดูน้ำแดงในพื้นที่จังหวัดตาก  <<<<

   

   

  Update : 26052020 ; 02:08 PM. 
  by Rpp.S