หน่วยงานที่ติดต่อบ่อยครั้ง

หน่วยงานที่ติดต่อบ่อยครั้ง [2018-10-04 ] โปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคลระดับกรม (DPIS) [2018-09-21 ]  โปรแกรมจัดการฐานข้อมูลรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ [2018-09-10 ]  ห้องประชุมออนไลน์กรมประมง [2018-08-16 ] รายงานผลการสำรวจความต้องการตามเมนูเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐรายการอบรมให้ความรู้ด้านการประมง [2018-03-30 ]  รายงานผลการปฏิบัติงาน [2018-03-07 ]  รายงานการประชุมสำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์ [2018-02-27 ]  ห้องสมุดอีเล็คทรอนิกส์ [2018-02-20 ] Fisheries Map [2017-11-08 ] ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการภายในกรมประมง [2017-09-11 ]
อ่านทั้งหมด 

หน่วยงานที่ติดต่อบ่อยครั้ง 

 เผยเเพร่: 2017-09-11  |  อ่าน: 849 ครั้ง

 

หน่วยงานย่อยกรมประมง

ส่วนราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

กองตรวจราชการกรมประมง

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำกัด

กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น