รายงานการประชุมสำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์


รายงานการประชุมสำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์ 


ปีงบประมาณ 2563

มกราคม 2563

กุมภาพันธ์ 2563

มีนาคม 2563

เมษายน 2563

พฤษภาคม 2563

มิถุนายน 2563

กรกฎาคม 2563

สิงหาคม 2563

กันยายน 2563

ปีงบประมาณ 2561

ครั้งที่ 10/2560 วันที่ 

ครั้งที่ 11/2560 วันที่

ครั้งที่ 12/2560 วันที่

ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 8 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์

ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์