วิสัยทัศน์/และพันธกิจ 


วิสัยทัศน์ - พันธกิจ

 

 

วิสัยทัศน์  (กรมประมง)

"เป็นหน่วยงานที่มุ่งพัฒนาและบริหารการเปลี่ยนแปลง เพื่อนำสู่การประมงที่ยั่งยืน"

พันธกิจ

1. พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต เพิ่มมูลค่าของสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ และความสามารถ
    ในการประกอบอาชีพของเกษตรกร
2. พัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ตรวจสอบคุณภาพและตรวจสอบย้อนกลับ
3. บริหารจัดการประมงเพื่อให้มีทรัพยากรประมงใช้อย่างยั่งยืน
4. พัฒนาการวิจัยเพื่อนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมถ่ายทอดสู่เกษตรกร
5. ปรับบทบาทขององค์กรและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้ สมรรถนะ ทักษะ
    ที่พร้อมปฏิบัติงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

   
 

ยุทธศาสตร์กรมประมง 5 ปี (พ.ศ. 2560 -2564)

ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาและตรวจสอบสินค้าประมงให้มีมาตรฐานเพื่อเพิ่มมูลค่าและความสามารถ
                        ในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การบริหารจัดการด้านการประมงและทรัพยากรสัตว์น้ำให้มีความยั่งยืนและ
                        คงความหลากหลาย
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ

   
   
   
   
   
   
   
  ค่านิยม
             "We are FISHERIES"
   
        F = Friendly  มีความเป็นมิตร
        I = Integrity  มีคุณธรรม จริยธรรม
        S = Smart  มีความสง่างาม
        H = Happiness  มีความสุข
        E = Enthusiasm  มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน
        R = Responsibility  มีความรับผิดชอบ
        I  = Intelligence  มีความฉลาด
        E = Energy  มีพลังและกำลังความสามารถ
        S = Simplicity  มีความเรียบง่าย