ประวัติความเป็นมา 

 ข้อมูลองค์กร  ประวัติความเป็นมา


ประวัติและที่ตั้งสำนักงาน

 

 ประวัติที่ตั้งสำนักงาน
 
         

เดิมสำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู เช่าอยู่บ้านเลขที่ 105/1 ถนนหนองบัวลำภู – เลย ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู เป็นอาคารสำนักงานฯชั่วคราว ต่อมาในปี พ.ศ. 2540 การก่อสร้างอาคารสำนักงานฯแล้วเสร็จ ตั้งอยู่ที่เลขที่ 100 หมู่ที่ 10 บ้านหว้าทอง ตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู จึงได้ย้ายเข้าปฏิบัติราชการ จนถึงปี พ.ศ. 2544 ได้ย้ายเข้าไปปฏิบัติราชการภายในศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ตามนโยบายจังหวัดหนองบัวลำภู ต่อมาในปี พ.ศ. 2552 ได้ย้ายเข้ามาปฏิบัติราชการอยู่อย่างเป็นทางการ ในอาคารสำนักงานประมง จังหวัดหนองบัวลำภูตามเดิมมาจนถึงปัจจุบัน

         
 รายนามผู้ดำรงค์ตำแหน่งประมงจังหวัด
 
   ๑. นายนิต คูเจริญไพศาล ๒๕๓๖ - ๒๕๓๗
  ๒. นายเจริญ คำแก้ว ๒๕๓๗ - ๒๕๓๘
  ๓. นายสุขุม เพ็งจันทร์ ๒๕๓๘ - ๒๕๔๐
  ๔. นายประจวบ มหาโพธิ์ ๒๕๔๐ - ๒๕๔๔
  ๕. นายเรืองฤทธิ์ บุตรกระสก ๒๕๔๔ - ๒๕๔๘
  ๖. นายยิ่งยง เจียมเจริญศิลป์ ๒๕๔๘ - ๒๕๕๑
  ๗. นายธงชัย ธรรมเสถียร ๒๕๕๑ - ๒๕๕๑
  ๘. นายคุณชัย สุวรรณ ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔
   ๙. นางนิตยา ทักษิณ ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘
  ๑๐. นายณัฐพล ฤกษ์สังเกตุ ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙
  ๑๑. นางสาวเรณู สิริมงคลถาวร ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐

 ๑๒.      นางอัมพุชินี                   ภักดี                                    ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒

๑๓.     นายบุญหลาย    กุลนารัตน์                                           ๒๕๖๓- ปัจจุบัน