ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กําหนดแนวปฏิบัติในการแจ้งข้อมูลการนําเรือประมงที่ทําการประมงพื้นบ้าน โดยรัฐเจ้าของธงที่มีอาณาเขตติดต่อกับราชอาณาจักรไทยเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2561

ประชุมชี้แจงและประชาสัมพันธ์ระบบการใช้งานแอปพลิเคชันควบคุมการขนถ่ายสัตว์น้ำสำหรับอุปกรณ์พกพา (MOBIlE DEVICE) แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 3 (สงขลา), ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล และด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนราธิวาส [2020-02-25 ] ประชาสัมพันธ์จัดฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า” ระหว่างวันที่ 10 – 20 กุมภาพันธ์ 2563  [2020-02-11 ] ประชาสัมพันธ์ระบบแอปพลิเคชันควบคุมการขนถ่ายสัตว์น้ำสำหรับอุปกรณ์พกพา (Mobile Device) [2020-01-22 ] เจ้าหน้าที่ร่วมตรวจสอบเรือประมงต่างประเทศตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า  [2018-11-21 ] ราคากลาง โครงการ การพัฒนาระบบแอปพลิเคชันควบคุมการขนถ่ายสัตว์น้ำสำหรับอุปกรณ์พกพา (Mobile Device) [2018-10-10 ] รองอธิบดีกรมประมง แสดงความยินดีและมอบนโนบายแก่ผู้อำนวยการกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต [2018-10-01 ] สื่อประชาสัมพันธ์(แผ่นพับ) ขั้นตอนการลงทะเบียนและการเข้าใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ การแจ้งนำเรือประมงต่างประเทศเข้าเทียบท่า ตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า(PSM) [2018-06-23 ] สื่อประชาสัมพันธ์(แผ่นพับ) การนำเรือประมงต่างประเทศเข้าเทียบท่าในราชอาณาจักรไทย [2018-06-22 ] ประกาศกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต เรื่อง การเปิดให้บริการระบบรับรองการจับคู่หนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำนำเข้า (Import Aquatic Animal Movement Document) กับใบรับรองการจับสัตว์น้ำ (Catch Certificate) ใบรับรองการจับสัตว์น้ำอย่างง่าย (Simplified Catch Certificate) หรือเอกสารอื่นใดที่แสดงแหล่งที่มาของสัตว์น้ำ (Other Document) ผ่านระบบการออกหนังสือรับรองการแปรรูปสัตว์น้ำ (Processing Statement Endorsement : PSE) [2018-06-15 ] เจ้าหน้าที่อายัดปลาทูน่าแช่แข็งไว้เป็นการชั่วคราว เพื่อตรวจสอบIUU [2018-05-12 ]

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กําหนดแนวปฏิบัติในการแจ้งข้อมูลการนําเรือประมงที่ทําการประมงพื้นบ้าน โดยรัฐเจ้าของธงที่มีอาณาเขตติดต่อกับราชอาณาจักรไทยเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2561  

 เผยเเพร่: 2018-05-12  |  อ่าน: 411 ครั้ง

 

                   วันที่ 29 มีนาคม 2561 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่อง กําหนดแนวปฏิบัติในการแจ้งข้อมูลการนําเรือประมงที่ทําการประมงพื้นบ้าน โดยรัฐเจ้าของธงที่มีอาณาเขตติดต่อกับราชอาณาจักรไทยเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ.2561 
                   มีสาระสำคัญเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการนำเรือประมงพื้นบ้านสัญชาติ กัมพูชา มาเลเชีย เมียนมา เข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งต้องแจ้งข้อมูลล่วงหน้าต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจสัตว์น้ำก่อนเข้าเทียบท่าในท่าเรือไทย

ข้อมูลจากเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา                                                                                                                                  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/074/10.PDF 

 

 

                              Notification of the Ministry of Agriculture and Cooperatives On Determination of Practice on Notification for Entry the Kingdom of  Thailand of Fishing  Vessel Operating Artisanal Fishing in Waters of Neighboring Countries Conne cting  to  the Kingdom  B.E. 2561 (2018)  (By  virtue  of  Section   97  of  the  Royal  Ordinance  on  Fisheries  B.E.  2558   (2015) )                                                                                                                                         

LINK http://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20180417090455_1_file.pdf