ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กําหนดแนวปฏิบัติในการแจ้งข้อมูลการนําเรือประมงที่ทําการประมงพื้นบ้าน โดยรัฐเจ้าของธงที่มีอาณาเขตติดต่อกับราชอาณาจักรไทยเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2561

ประชุมพิจารณาเกณฑ์การประเมินและบริหารความเสี่ยงในการควบคุมการขนถ่ายสัตว์น้ำ  [2020-07-29 ] ประชุมพิจารณาเกณฑ์การประเมินและบริหารความเสี่ยงในการควบคุมการขนถ่ายสัตว์น้ำ  [2020-07-29 ] ประชุมการประเมินและบริหารความเสี่ยงในการควบคุมการขนถ่ายสัตว์น้ำ [2020-07-13 ] ประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่มีการทำการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2563 [2020-06-10 ] เจ้าหน้าที่กลุ่มควบคุมเรือประมงและสินค้าประมงต่างประเทศ พร้อมด้วยคณะเฉพาะกิจฯ (ฉลามดำ) ได้ปฏิบัติงานตรวจสอบการลักลอบ [2020-05-14 ] ปฏิบัติการเฝ้าระวังป้องกันการลักลอบการเข้าเทียบท่าเรือของเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยและการลักลอบนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำ พื้นที่จังหวัดสมุทรสาครและสมุทรสงคราม [2020-04-29 ] คู่มือการขึ้นตรวจเรือ กรณีเรือขนถ่ายสัตว์น้ำแบบเทกอง (Bulk Carrier) [2020-04-27 ] ประชุมหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างเจ้าหน้าที่กลุ่มควบคุมเรือฯ ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดกาญจนบุรี เจ้าหน้าที่ศุลกากร พร้อมด้วยผู้ประกอบการ ตัวแทนออกของ เรื่องเกี่ยวกับการยกมาตรฐานในการนำเข้า - ส่งออกสินค้าสัตว์น้ำจากสาธารรรัฐแห่งสหภาพพม่า  [2020-03-31 ] เจ้าหน้าที่กลุ่มควบคุมเรือประมงและสินค้าประมงต่างประเทศขึ้นตรวจเรือประมงต่างประเทศ สัญชาติคาเมรูน ซึ่งออกจากเมืองท่าประเทศอิหร่าน [2020-03-31 ] ประชุมชี้แจงและประชาสัมพันธ์ระบบการใช้งานแอปพลิเคชันควบคุมการขนถ่ายสัตว์น้ำสำหรับอุปกรณ์พกพา (MOBIlE DEVICE) แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 3 (สงขลา), ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล และด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนราธิวาส [2020-02-25 ] ประชาสัมพันธ์จัดฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า” ระหว่างวันที่ 10 – 20 กุมภาพันธ์ 2563  [2020-02-11 ] ประชาสัมพันธ์ระบบแอปพลิเคชันควบคุมการขนถ่ายสัตว์น้ำสำหรับอุปกรณ์พกพา (Mobile Device) [2020-01-22 ] เจ้าหน้าที่ร่วมตรวจสอบเรือประมงต่างประเทศตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า  [2018-11-21 ] ราคากลาง โครงการ การพัฒนาระบบแอปพลิเคชันควบคุมการขนถ่ายสัตว์น้ำสำหรับอุปกรณ์พกพา (Mobile Device) [2018-10-10 ] รองอธิบดีกรมประมง แสดงความยินดีและมอบนโนบายแก่ผู้อำนวยการกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต [2018-10-01 ] สื่อประชาสัมพันธ์(แผ่นพับ) การนำเรือประมงต่างประเทศเข้าเทียบท่าในราชอาณาจักรไทย [2018-06-22 ] ประกาศกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต เรื่อง การเปิดให้บริการระบบรับรองการจับคู่หนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำนำเข้า (Import Aquatic Animal Movement Document) กับใบรับรองการจับสัตว์น้ำ (Catch Certificate) ใบรับรองการจับสัตว์น้ำอย่างง่าย (Simplified Catch Certificate) หรือเอกสารอื่นใดที่แสดงแหล่งที่มาของสัตว์น้ำ (Other Document) ผ่านระบบการออกหนังสือรับรองการแปรรูปสัตว์น้ำ (Processing Statement Endorsement : PSE) [2018-06-15 ] เจ้าหน้าที่อายัดปลาทูน่าแช่แข็งไว้เป็นการชั่วคราว เพื่อตรวจสอบIUU [2018-05-12 ] การประชุมเพื่อรับฟังคำชี้แจงแนวทางปฏิบัติในการใช้งานระบบ PPS [2018-04-26 ] การประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติในการเปิดใช้งานระบบ ePSM [2018-04-25 ] ราชกิจจาฯเผยแพร่ประกาศกรมเจ้าท่า กำหนดหลักเกณฑ์เรือที่ประสงค์จะเข้ามาในน่านน้ำไทย [2018-04-23 ] ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การแจ้งข้อมูลล่วงหน้าและกําหนดท่าเทียบเรือของเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทย ที่ประสงค์จะเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2560 [2018-04-20 ] ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กําหนดแนวปฏิบัติในการแจ้งข้อมูลการนําเรือประมงที่ทําการประมงพื้นบ้าน โดยรัฐเจ้าของธงที่มีอาณาเขตติดต่อกับราชอาณาจักรไทยเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2561  [2018-04-19 ] การประชุมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานควบคุมตรวจสอบเรือประมงต่างประเทศ ตามมาตรการ PSM [2018-03-28 ] ประกาศกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต เรื่อง กำหนดรูปแบบการกรอกข้อมูลชื่อ/หมายเลขยานพาหนะ ในใบคำขออนุญาต [2018-03-26 ] คณะ AREP Training รุ่นที่ 2 อบรมเพิ่มความรู้ในเรื่อง AIS Tracking investigation and cooperation with Thailand Inter-agencies to control foreign flag vessel [2017-12-07 ] ประกาศกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต เรื่อง กำหนดให้ตัวแทนสายเรือระบุหมายเลขประจำตัวของเรือที่ออกโดยกรมเจ้าท่า (TH Registry ID) ประกอบใบแบบคำร้องขอนำเรือประมงต่างประเทศเข้าเทียบท่า Advance Request for Port Entry (AREP) [2017-11-16 ] ประกาศกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต เรื่อง กำหนดให้เรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทย ประเภทเรือขนถ่ายสินค้าประมง (Type A) และเรือจับสัตว์น้ำ (Type B) ต้องระบุหมายเลขใบแจ้งอนุญาตเข้าเทียบท่าของเรือประมงต่างประเทศ (Notification No.) ลงในระบบรายงานเรือเข้า (Vessel Schedule: VSED) ของกรมศุลกากร [2017-11-16 ] ประกาศกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต เรื่อง แนวทางปฏิบัติงานของเจ้าของเจ้าหน้าที่ในระหว่างปิดการให้บริการระบบการตรวจสอบ ตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (ePSM) [2017-11-16 ] ประกาศกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต เรื่อง แนวทางปฏิบัติของเจ้าของเรือ หรือตัวแทนสายเรือ และผู้ประกอบการในระหว่างปิดการให้บริการ ระบบการตรวจสอบตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (ePSM) [2017-11-16 ]

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กําหนดแนวปฏิบัติในการแจ้งข้อมูลการนําเรือประมงที่ทําการประมงพื้นบ้าน โดยรัฐเจ้าของธงที่มีอาณาเขตติดต่อกับราชอาณาจักรไทยเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2561  

 เผยเเพร่: 2017-11-16  |  อ่าน: 524 ครั้ง

 

                   วันที่ 29 มีนาคม 2561 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่อง กําหนดแนวปฏิบัติในการแจ้งข้อมูลการนําเรือประมงที่ทําการประมงพื้นบ้าน โดยรัฐเจ้าของธงที่มีอาณาเขตติดต่อกับราชอาณาจักรไทยเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ.2561 
                   มีสาระสำคัญเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการนำเรือประมงพื้นบ้านสัญชาติ กัมพูชา มาเลเชีย เมียนมา เข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งต้องแจ้งข้อมูลล่วงหน้าต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจสัตว์น้ำก่อนเข้าเทียบท่าในท่าเรือไทย

ข้อมูลจากเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา                                                                                                                                  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/074/10.PDF 

 

 

                              Notification of the Ministry of Agriculture and Cooperatives On Determination of Practice on Notification for Entry the Kingdom of  Thailand of Fishing  Vessel Operating Artisanal Fishing in Waters of Neighboring Countries Conne cting  to  the Kingdom  B.E. 2561 (2018)  (By  virtue  of  Section   97  of  the  Royal  Ordinance  on  Fisheries  B.E.  2558   (2015) )                                                                                                                                         

LINK http://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20180417090455_1_file.pdf