กลุ่มวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งและพัฒนาธุรกิจ


กลุ่มวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งและพัฒนาธุรกิจ 


หน้าที่ภารกิจ

  1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประมวลผลสถานการณ์การผลิต การตลาด ความต้องการ ตลอดจนปัญหาอุปสรรคของอุตสาหกรรมสัตว์น้ำชายฝั่งเศรษฐกิจ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ รวมทั้ง วางแผนพัฒนาระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เพื่อสนับสนุนการบริโภคภายในประเทศและการส่งออกอย่างสมดุลภายใต้แนวทางการตลาดนำการผลิตให้อุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเชิงพาณิชย์มีความยั่งยืน
  2. ศึกษา วิจัย และพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าสัตว์น้ำชายฝั่งเศรษฐกิจตลอดห่วงโซ่การผลิตในด้านการเพิ่มมูลค่าสินค้า รูปแบบสินค้า รูปแบบการจัดการและการรักษาผลผลิต รูปแบบการขนส่ง และรูปแบบช่องทางการจำหน่ายสินค้า ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ
  3. ส่งเสริมการสร้าง พัฒนา และเชื่อมโยงเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรสัตว์น้ำชายฝั่งเศรษฐกิจ ภาคธุรกิจ ภาควิชาการ และภาคส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันพัฒนาการผลิตสินค้า ช่องทางการตลาด และการจับคู่ทางธุรกิจ
  4. จัดทำระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเศรษฐกิจ เพื่อใช้ประกอบการวางแผนพัฒนาระบบการผลิตสินค้าสัตว์น้ำชายฝั่งเศรษฐกิจเชิงพื้นที่ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ
  5. ศึกษา วิจัย และพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจ การรับรู้เรื่องคุณภาพและภาพลักษณ์ของสินค้าสัตว์น้ำชายฝั่งเศรษฐกิจ ให้เกิดการยอมรับของกลุ่มผู้บริโภค
  6. ให้บริการวิชาการ และถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องด้านธุรกิจและการตลาดของธุรกิจสินค้าสัตว์น้ำชายฝั่งแบบครบวงจรกับหน่วยงานต่างๆ ผู้ประกอบการ และเกษตรกร
  7. ปฏับัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย