หน้าที่ภารกิจ 


1. ศึกษา วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม ที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง สัตว์ทะเล สาหร่ายทะเล แบบองค์รวม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเชิงพาณิชย์ให้มีคุณภาพและสามารถรองรับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

2. ศึกษา วิจัย และพัฒนาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมด้านการประมง ระบบบริหารจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง สัตว์ทะเล สาหร่ายทะเลตลอดสายการผลิต ตั้งแต่ฟาร์มเพาะพันธุ์และอนุบาลไปจนถึงฟาร์มเลี้ยง เพื่อให้ได้รูปแบบวิศวกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่มีประสิทธิภาพ มีความแม่นยำสูง และสามารถลดต้นทุนการผลิตได้

3. ศึกษา วิจัย ประเมินศักยภาพการรองรับของพื้นที่ และจัดระบบการบริหารจัดการพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง สัตว์ทะเล และสาหร่ายทะเลให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาด้านการเกษตร

4. ศึกษา วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำบริเวณไกลฝั่ง โดยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบควบคุมและการจัดการการเลี้ยงสัตว์น้ำด้วยเทคโนโลยีอัตโนมัติควบคุมจากศูนย์กลาง (Computerized control system)

5. ให้บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ผู้ประกอบการและเกษตรกร

6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย