บุคลากร 

 ข้อมูลองค์กร  โครงสร้างหน่วยงาน  หน่วยงานส่วนกลาง


   

หัวหน้ากลุ่มวิชาการ
   
 

นางสาวพรรณติยา ใจอ่อน

นักวิชาการประมงชำนาญการ  

 

 

นางสาวชนิดา สุนทรศิริเวช 

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ

 

 

   

นางสาวสุภาวดี เกษร

นักวิชาการประมง

 

   

นายปิยะณัฐ  ดำเล็ก

นักวิชาการประมง

 

   

นายชานนท์ กล่อมกำแหง

นักวิชาการประมง

 

นายทรัพยากร สินมา

นักวิชาการประมง

 

   

นางสาวสุนันทา เภอขุนทด

นักวิชาการเงินและบัญชี

 

นางอารี อุชชิน

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวณัฎฐ์ณิชา จันทยา

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางนงนภัส เพชรหงษ์

พนักงานผู้ช่วยประมง

นางสาวปัณณภัทรภรณ์ จันทร์สุคนธ์

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

นางสาวสุพิชชา ดันนอก

นักวิชาการประมง