บุคลากร 

 ข้อมูลองค์กร  โครงสร้างหน่วยงาน  หน่วยงานส่วนกลาง


    นางกฤษณา จันทร์แก้ว
นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มวิชาการ
   
  นางสาวเนตรดาว วิเศษโส
นักวิชาการประมงชำนาญการ
  นางสาวพรรณติยา ใจอ่อน
นักวิชาการประมงชำนาญการ
 
* * * * *
* * * * *
* * * * *