บุคลากร 

 เผยเเพร่: 2018-02-16  |  อ่าน: 721 ครั้ง

 

บุคลากรกลุ่มวิชาการ
 

นางรัชฎา ขาวหนูนา
หัวหน้ากลุ่มวิชาการ

 

 

นางสาวเนตรดาว วิเศษโส
นักวิชาการประมงชำนาญการ

 

 

นางสาวพรรณติยา ใจอ่อน
นักวิชาการประมงชำนาญการ

 

นางสาวสุภาวดี เกษร
นักวิชาการประมง

 

นางสาวพิมพ์ชนก สุขใจ
นักวิชาการประมง

 

นางสาวมนัสชนก สุริโย
นักวิชาการประมง

 

นางสาวภัทรรัตน์ เอี่ยมสอาด
นักวิชาการประมง

 

นายปิยะณัฐ ดำเล็ก
นักวิชาการประมง

 

นางนงนภัส เพชรหงษ์
พนักงานผู้ช่วยประมง

 

นายอภิเดช เพ็ชร์ทอง
นักวิชาการเงินและบัญชี

 

นางอารี อุชชิน
เจ้าหน้าที่ธุรการ

 

นางสาวณัฎฐ์ณิชา จันทยา
เจ้าหน้าที่ธุรการ

 

นายณัฐพล พิศหนองแวง
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

 

นางสาวธีราพรรณ ขจรกลิ่น
นักวิชาการประมง

 

นายกฤช โพธิ์ประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์