โครงสร้างบุคลากร 


   
 

 

นางธิดาพร  ฉวีภักดิ์
หัวหน้ากลุ่มวิจัยระบบการติดตาม ควบคุม และเฝ้าระวังการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

E-mail : tidaporn2513@gmail.com
โทร/โทรสาร. 0 2579 2421 โทรภายใน. 6203

 
         
นางสาวกนกพร  เกษสุวรรณ์
นักวิชาการประมงชำนาญการ
E-mail : acadamic@hotmail.com
นางสาวณัฐกานต์  สาลีติด
นักวิชาการประมงชำนาญการ
E-mail : nsnattakan@gmail.com
นางสาวนวนิตย์   คล่องแคล่ว
นักวิชาการประมงชำนาญการ
E-mail : nawanith@gmail.com
นางสาวโปรยรัตน์  เชาวเจริญพงศ์
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
E-mail : proyrat@hotmail.com
นางสาวฐิติรัตน์   กลิ่นห้าวหาญ
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
E-mail : raisin.tk@gmail.com
         
 
นางสาวชนิกานต์   จิตรศิริ
นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ)
E-mail : envishrimp@gmail.com
นางสาวฐิตาพร  แสงมะหะหมัด
นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ)
E-mail : envishrimp@gmail.com

นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ)
E-mail : envishrimp@gmail.com
นางสาวสมใจ  คุ้มบ้าน
เจ้าพนักงานประมง (พนักงานราชการ)
E-mail : envishrimp@gmail.com
นางสาวกุลธิดา เกตุสิริกูล
นักวิชาการประมง
E-mail : envishrimp@gmail.com
         
นางสาวอังศิณา  ธีรรัตนสถิต 
นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ)
  E-mail : coastal.disease@gmail.com
นางสาวบวรรัตน์ สุธารัตนพงศ์
นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ)
E-mail : coastal.disease@gmail.com
นางสาวณัฐธิกานต์  งามเมือง
นักวิชาการประมง
E-mail : coastal.disease@gmail.com
นางสาวศศิวิมล  กัณหรัตน์
นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ)
E-mail : eapd@gmail.com
E-mail : regulated.coastal2017@gmail.com
นางสาวสุชาดา  ชื่นชมกลิ่น
นักวิชาการประมง
E-mail : Thaids2031@gmail.com
         
นางสาวจันจิรา ชาวไชย
นักวิชาการประมง
E-mail : Thaids2031@gmail.com
นางสาวฐาปนี สังข์นุช
นักวิชาการประมง
E-mail : eapd@gmail.com
E-mail : regulated.coastal2017@gmail.com
นายวรรธนัย ศรีศักดา
นักวิชาการประมง
E-mail : eapd@gmail.com
E-mail : regulated.coastal2017@gmail.com
นางสาวเจนจิรา  ทีจันทร์
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (พนักงานราชการ)
E-mail : eapd@gmail.com
E-mail : regulated.coastal2017@gmail.com
E-mail : apd@fisheries.go.th
นางสุวรรณ พลพยัคฆ์
พนักงานผู้ช่วยประมง (พนักงานราชการ)
         
         
         
         
         
         

 

 

ช่องทางการติดต่อ/สอบถามข้อมูล

งานรับรองฟาร์ม สารตกค้าง และเฝ้าระวังการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง E-mail : envishrimp@gmail.com
งานด้านโรคสัตว์น้ำ E-mail : coastal.disease@gmail.com
งานด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมและระบบฯ APD E-mail : E-mail : eapd@gmail.com, E-mail : regulated.coastal2017@gmail.com
โทร/โทรสาร. 0 2579 2421, 0 2561 4683

โทรสายใน. 6204