โครงสร้างบุคลากร

โครงสร้างบุคลากร 

 เผยเเพร่: 2017-11-02  |  อ่าน: 5,058 ครั้ง

 

               

 

 

     
           

นางธิดาพร  ฉวีภักดิ์
นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ

           
     

 

 

 

หัวหน้ากลุ่มวิจัยระบบการติดตาม ควบคุม และเฝ้าระวังการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

           
              
              
            
   
                            
นางสาวกนกพร  เกษสุวรรณ์     นางสาวณัฐกานต์  สาลีติด     นางสาวโปรยรัตน์  เชาวเจริญพงศ์     นางสาวฐิติรัตน์   กลิ่นห้าวหาญ     นางสาวกนกวรรณ  แสนสุวรรณ
นักวิชาการประมงชำนาญการ     นักวิชาการประมงชำนาญการ     นักวิชาการประมงปฏิบัติการ     นักวิชาการประมงปฏิบัติการ     นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
                         
                         
                   
      นางสาวชนิกานต์   จิตรศิริ     นางสาวฐิตาพร  แสงมะ     นางสาวอังศิณา  ธีรรัตนสถิต      
      นักวิชาการประมง(พนักงานราชการ)     นักวิชาการประมง(พนักงานราชการ)     นักวิชาการประมง(พนักงานราชการ)      
                         
                         
                   
      นายศิวัช  รอดประไพ     นางสาวเจนจิรา  ทีจันทร์     นางสาวสมใจ  คุ้มบ้าน      
      นักวิชาการประมง(พนักงานราชการ)
 
    เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
(พนักงานราชการ)
    เจ้าพนักงานประมง
(พนักงานราชการ)
     
                         
                         
                   
      นางสุวรรณ พลพยัคฆ์     นางสาวสุชาดา   ชื่นชมกลิ่น     นายสหัพย์  กิตติรัตนโกวิทย์      
      พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    นักวิชาการประมง
(จ้างเหมาบริการ)
    นักวิชาการประมง
(จ้างเหมาบริการ)
     
                         
                         
                   
      นายภักฆีระ  นวโลหิต     นายศุภชัย   เหล่ามูล     นายประพล  ทองดอนอ่ำ      
      เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(จ้างเหมาบริการ)
    นักวิชาการประมง
(จ้างเหมาบริการ)
    นักวิชาการประมง
(จ้างเหมาบริการ)