จ้างเหมาบริการ(นายรอเสะ มูซอ) 


จ้างเหมาบริการ(นายรอเสะ  มูซอ)