ประวัติหน่วยงาน 

 ข้อมูลองค์กร  ประวัติความเป็นมา


ประวัติความเป็นมาของ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสระบุรี

 

     เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๒ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริให้กรมชลประทานศึกษาความเหมาะสม โครงการสร้างเขื่อนเก็บกักน้ำป่าสักอย่างจริงจัง และเร่งด่วน เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ และเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อพื้นที่เพาะปลูกในลุ่มแม่น้ำป่าสัก อีกทั้งยังช่วยบรรเทาอุทกภัยที่เกิดขึ้นเป็นประจำในเขตลุ่มน้ำป่าสัก จนเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๓๗ คณะรัฐมนตรี ได้มีมติอนุมัติให้เปิดโครงการก่อสร้างโครงการเขื่อนเก็บกักน้ำป่าสัก และเมื่อเขื่อนป่าสักได้ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้ว ในเขตพื้นที่จังหวัดสระบุรี
     ดังนั้นสำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี จึงได้จัดทำโครงการจัดตั้งสถานีประมงน้ำจืดสระบุรีขึ้นเพื่อเป็นการรองรับโครงการพัฒนาลุ่มน้ำป่าสักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒ โดยมีความประสงค์ขอให้กรมประมงดำเนินการก่อสร้างสถานีประมงน้ำจืดสระบุรีในเขตท้องที่ทะเลบ้านหมอ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี
     สถานีประมงน้ำจืดสระบุรี ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๒ หมู่ ๗ ต.บ้านหมอ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี ก่อสร้างบนเนื้อที่ ๓๐ ไร่ ๒ งาน ๒๙ ตารางวา ด้วยงบประมาณ ปี ๒๕๔๓ จำนวนเงิน ๒๐,๙๕๐,๐๐๐ บาท ด้านทิศตะวันออกติดกับสำนักงานขนส่งจังหวัดสระบุรี ทิศตะวันตก ทิศเหนือ และทิศใต้ติดกับทะเลสาบบ้านหมอ อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอบ้านหมอ ๓ กิโลเมตร และอยู่ห่างจากจังหวัดสระบุรีเป็นระยะทาง ๒๕ กิโลเมตร ซึ่งการก่อสร้างดังกล่าวได้เสร็จสิ้นลงเมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๔๔
    จากนั้นในปี พ.ศ. 2553 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสระบุรี ต่อมาในปี พ.ศ. 2559 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระบุรี และต่อมาปี 2564 ได้เปลี่ยนชื่อตามการปรับโครงสร้างภายในกรมประมงเป็น ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสระะบุรี จนถึงปัจจุบัน