การเพาะพันธุ์ปลายี่สกด้วยวิธีธรรมชาติ

วันพฤหัสบดี ที่ 28 มีนาคม 2562 นายอนุพงษ์ สนิทชน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย มอบหมายให้นางชลธิชา พิชคำ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ จัดฝึกอบรมเกษตรกรโครงการ การพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer ประจำปี 2562 รุ่นที่ 12  [2019-03-29 ] วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 นายอนุพงษ์ สนิทชน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย มอบหมายให้นายภรัณยู ถมพลกรังตำแหน่งนักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ พร้อมเจ้าหน้าที่ จัดประชุมสร้างเสริมองค์ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์แก่เกษตรกรโครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ปี 2562 จำนวน 10 ราย ณ ศาลากลางหมู่บ้าน บ้านถ่อนเหนือ ม.5 ตำบลบ้านถ่อน อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย [2019-02-20 ] “พิรุณเกมส์” ครั้งที่ 3 ที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัด และหน่วยงานเครือข่าย 25 หน่วยงาน จัดขึ้นเพื่อให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานเครือข่าย 25 หน่วยงาน ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์หนองคาย [2018-12-28 ] วันที่ 12 ธันวาคม 2561 นายอนุพงษ์ สนิทชน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ออกติดตามผลการดำเนินงานของเกษตรกรและสร้างเสริมองค์ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์ แก่เกษตรกรโครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ จำนวน 5 ราย ในพื้นที่ ตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย [2018-12-12 ] วันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤษภาคม 2561 นายอนุพงษ์ สนิทชน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย มอบหมายให้นางชลธิชา พิชคำ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬจัดประชุม ติดตามให้ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำและมอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านประมง (Zoning by Agri-Map) จังหวัดบึงกาฬ [2018-05-24 ] วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 นายอนุพงษ์ สนิทชน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย มอบหมายให้นางชลธิชา พิชคำ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬจัดประชุม ติดตามให้ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำและมอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านประมง (Zoning by Agri-Map) ณ ศาลาประชาคม หมู่ 6 ตำบลสมสนุก อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ [2018-05-23 ] วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย แจกปัจจัยการผลิต ปลาตะเพียนขาว ขนาด 5-7 เซนติเมตร จำนวน 25 ราย รายละ 1,000 ตัว พร้อมด้วย สมุดบันทึกการเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์ เอกสารเผยแพร่ การรับรองมาตรฐานฟาร์ม และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์ แก่เกษตรกรโครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ณ ศูนย์ข้าวชุมชน ตำบลอุดมพร อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย [2018-05-22 ] วันจันทร์ ที่ 7 พฤษภาคม 2561 นายอนุพงษ์ สนิทชน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย มอบหมายให้นางชลธิชา พิชคำ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมสังเกตุการณ์ โครงการประเมิน impact โครงการการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงปลาช่อนในพื้นที่ปลูกข้าว อำเภอท่าบ่อและอำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย [2018-05-07 ] สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง ปี 2561 พื้นที่อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย เกษตรกร 88 ราย พันธุ์ปลากินพืช จำนวน 132,000 ตัว [2018-05-01 ] วันพุธ ที่ 25 เมษายน 2561 นายอนุพงษ์ สนิทชน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย มอบหมายให้ นายภรัณยู ถมพลกรัง นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ ฝีกอบรมเกษตรกร โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์  [2018-04-25 ]

การเพาะพันธุ์ปลายี่สกด้วยวิธีธรรมชาติ 

 เผยเเพร่: 2018-04-25  |  อ่าน: 400 ครั้ง